TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 40 (1)
Cilt: 40  Sayı: 1 - Ocak 2012
EDITÖRYAL YORUM
1.
Editöryal Yorum: Sürekli ST-segment yüksekliği olmayan (ST yükselmesiz) akut koroner sendrom hastalarının tedavisi: Yeni Avrupa Kardiyoloji Derneği Kılavuzu'nda neler değişti?
Editorial: Management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: What has changed in the new European Society of Cardiology guideline?
Hakan Altay, Seçkin Pehlivanoğlu
PMID: 22395367  doi: 10.5543/tkda.2012.02017  Sayfalar 1 - 8

ARAŞTIRMA
2.
eGFR ve hemoglobin çarpımı, ciddi anemi ve böbrek yetersizliği olmaksızın sistolik kalp yetersizliği olan hastalarda mortaliteyi öngörmede yardımcı olabilir
The product of eGFR and hemoglobin may help predict mortality in systolic heart failure patients without severe anemia and renal failure
Mehmet Birhan Yılmaz, Ali Zorlu, Gökhan Bektaşoğlu, Osman Can Yontar, İzzet Tandoğan
PMID: 22395368  doi: 10.5543/tkda.2012.01496  Sayfalar 9 - 15

3.
İzole biküspit aort kapak hastalarında P dalga dispersiyonunun değerlendirilmesi ve aort esnekliği ile ilişkisi
Assessment of P-wave dispersion in patients with isolated bicuspid aortic valve and its relationship with aortic elasticity
Emine Bilen, Mustafa Kurt, Ibrahim Halil Tanboga, Umran Koçak, Cenk Sarı, Husyın Ayhan, Telat Keleş, Engin Bozkurt
PMID: 22395369  doi: 10.5543/tkda.2012.01741  Sayfalar 16 - 21

4.
İzole ventriküler septal defektli 799 çocuğun uzun süreli takibi
Long-term follow-up of 799 children with isolated ventricular septal defects
Sevcan Erdem, Nazan Özbarlas, Osman Küçükosmanoğlu, Hakan Poyrazoğlu, Orhan Kemal Salih
PMID: 22395370  doi: 10.5543/tkda.2012.01679  Sayfalar 22 - 25

5.
1998-2011 arası dönemde kalp nakli hastalarında etyoloji, ölüm nedenleri, sağkalım ve mortalite oranlarındaki değişim
Changes in etiology, cause of death, survival, and mortality rates in cardiac transplant patients from 1998 to 2011
Hasan Güngör, Sanem Nalbantgil, Emrah Oğuz, Mehmet Fatih Ayık, Mehdi Zoghi, Serkan Ertugay, Sultan Karakula, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran
PMID: 22395371  doi: 10.5543/tkda.2012.01796  Sayfalar 26 - 32

6.
Kararlı koroner arter hastalığı olanlarda modifiye tromboelastogram yöntemi ile aspirin direnci sıklığı ve klinik ve laboratuvar bulgularla ilişkisi
The frequency of aspirin resistance by a modified thrombelastography method and its relationship with clinical and laboratory parameters in patients with stable coronary artery disease
Durmuş Yıldıray Şahin, Mevlüt Koç, Murat Çaylı, Onur Kadir Uysal, Osman Karaarslan, Mehmet Kanadaşı, Mustafa Demirtaş
PMID: 22395372  doi: 10.5543/tkda.2012.01645  Sayfalar 33 - 40

7.
Kardiyovasküler tıbba katkıda bulunan Türkiye kaynaklı 50 başlıca makale
Top 50 articles from Turkey contributing to cardiovascular medicine
Altan Onat
PMID: 22395373  doi: 10.5543/tkda.2012.01726  Sayfalar 41 - 47

OLGU BILDIRISI
8.
Pulmoner arterden köken alan sol koroner arter anomalisi olan iki erişkin hasta
Two adult cases of anomalous left coronary artery from the pulmonary artery
Ahmet Çağrı Aykan, Mustafa Yıldız, Gökhan Kahveci, Mehmet Özkan
PMID: 22395374  doi: 10.5543/tkda.2012.01605  Sayfalar 48 - 51

9.
Hepatoselüler karsinomlu bir hastada sağ atriyumu tamamen dolduran metastatik kitlenin asemptomatik seyri
Asymptomatic course of a metastatic mass completely filling the right atrium in a patient with hepatocellular carcinoma
Taner Ulus, Alparslan Birdane, Emine Dündar, Bülent Tünerir
PMID: 22395375  doi: 10.5543/tkda.2012.01753  Sayfalar 52 - 54

10.
Ameliyat sonrası rezidüel atriyal septal defektin perkütan yolla Occlutech Figulla tıkayıcı cihaz ile kapatılması
Percutaneous closure of a postoperative residual atrial septal defect with the Occlutech Figulla Occluder device
Bülent Demir, Hande Oktay Türeli, Gönül Kutlu, Osman Karakaya
PMID: 22395376  doi: 10.5543/tkda.2012.01731  Sayfalar 55 - 58

11.
Süngerimsi miyokart zemininde gelişen kalp yetersizliği ve inme
Development of heart failure and stroke in the setting of myocardial noncompaction
Gönül Zeren, Sinan İnci, Zekeriye Kaplan, İsmail Bayal
PMID: 22395377  doi: 10.5543/tkda.2012.01737  Sayfalar 59 - 62

12.
Geç stent trombozunda koroner optik koherens tomografi: Ülkemizdeki ilk uygulama
Coronary optical coherence tomography in late stent thrombosis: the first application in Turkey
Ahmet Guler, Can Yücel Karabay, Arzu Kalaycı, Cevat Kırma
PMID: 22395378  doi: 10.5543/tkda.2012.01724  Sayfalar 63 - 65

13.
İleri yaştaki koroner arter hastasında geç tanı konan doğuştan düzelmiş büyük arter transpozisyonu
Late diagnosis of corrected transposition of the great arteries in an elderly patient with coronary artery disease
Barış Güngör, Ufuk Gürkan, Hale Yılmaz, Osman Bolca
PMID: 22395379  doi: 10.5543/tkda.2012.01689  Sayfalar 66 - 68

DERLEME
14.
Manyetik rezonans ortamı için geliştirilmiş kalp pilleri
Cardiac pacemakers designed for magnetic resonance environment
Mustafa Remzi Karaoğuz, Didem Oğuz, Tuğba Kayhan Altuner
PMID: 22395380  doi: 10.5543/tkda.2012.01794  Sayfalar 69 - 75

15.
2011 Yıllığı: Kardiyomiyopatiler. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor
Almanac 2011: Cardiomyopathies. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology
Perry M Elliot, Saidi A Mohiddin
PMID: 22395381  Sayfalar 76 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
2011 Yıllığı: Kalp kapak hastalığı. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor
Almanac 2011: valvular heart disease. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology
Raphael Rosenhek
PMID: 22395382  Sayfalar 85 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NASIL YAPALIM?
17.
Girişimsel Kardiyoloji / Transseptal kalp kateterizasyonuna ilişkin pratik ipuçları
Suggestions on how to do / Interventional Cardiology / Practical tips for transseptal cardiac catheterization
Hakan Kültürsay
PMID: 22395383  doi: 10.5543/tkda.2012.01931  Sayfalar 102 - 105
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
18.
Sinüs venosus ve ostiyum primum atriyal septal defekt birlikteliği
Case images Coexistence of sinus venosus and ostium primum atrial septal defects
İdris Ardıç, Ömer Şahin, Mikail Yarlıoğlueş, Mehmet Güngör Kaya
PMID: 22395384  doi: 10.5543/tkda.2012.01710  Sayfa 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Prostetik kapak endokarditi olan bir olguda intrakardiyak fistül
Intracardiac fistula in a patient with prosthetic valve endocarditis
Ahmet Güler, Soe Moe Aung, Ali Karagöz, Cevat Kırma
PMID: 22395385  doi: 10.5543/tkda.2012.01744  Sayfa 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Aksesuvar yolun yerini belirlemek için ikiboyutlu gerilim görüntüleme
Two-Dimensional strain imaging for prediction the localization of accesory pathway
İbrahim Halil Tanboğa, Turgay Isik, Ahmet Kaya, Mustafa Kurt
PMID: 22395386  doi: 10.5543/tkda.2012.01750  Sayfa 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Delici yaralanmaya bağlı koroner-pulmoner arter fistülü
Coronary-to-pulmonary artery fistula due to a penetrating trauma
Serkan Bulur, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Hakan Özhan, Mehmet Yazıcı
PMID: 22395387  doi: 10.5543/tkda.2012.01715  Sayfa 109
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
A Large Atrial Septal Aneurysm With Spontaneous Echo Contrast
Esra Gücük İpek
PMID: 22395388  doi: 10.5543/tkda.2012.01761  Sayfa 110
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
23.
Fraksiyonel akım yedeği (FFR) ölçümüne ilişkin pratik ipuçları
An unusual microorganism, Aerococcus viridans, causing endocarditis and aortic valvular obstruction due to a huge vegetation
Nuri İlker Akkuş, Mehmet Cilingiroglu
PMID: 22395390  Sayfalar 111 - 112
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
An unusual microorganism, Aerococcus viridans, causing endocarditis and aortic valvular obstruction due to a huge vegetation
Magnus Rasmussen
PMID: 22395391  Sayfa 112

DIĞER YAZILAR
25.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Orhan Önalan, Cengiz Ermiş
Sayfalar 113 - 114
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Mehmet Özaydın
Sayfa 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Kardiyolojiden bir yıldız kaydı - BÜYÜK HEKİM ÜMİT AKER’İ KAYBETTİK
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Murat Tuzcu
Sayfalar 117 - 118
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale