TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 39 (8)
Cilt: 39  Sayı: 8 - Aralık 2011
ARAŞTIRMA
1.
Türk hipertansiyon hastalarında mikroalbuminüri sıklığı ve ilişkili kardiyovasküler risk faktörleri
The prevalence of microalbuminuria and relevant cardiovascular risk factors in Turkish hypertensive patients
Ömer Kozan, Emin Evren Özcan, Oktay Sancaktar, Giray Kabakcı
PMID: 22257801  doi: 10.5543/tkda.2011.01477  Sayfalar 635 - 645

2.
Kapsamlı ekokardiyografik inceleme antrasikline bağlı kardiyomiyopatigelişmesini öngörmede bir avantaj sağlar mı?
Can comprehensive echocardiographic evaluation provide an advantage to predict anthracycline-induced cardiomyopathy?
Doğan Erdoğan, Habil Yücel, Emine Güçhan Alanoğlu, Bayram Ali Uysal, Murat Koçer, Mehmet Özaydın, Abdullah Doğan
PMID: 22257802  doi: 10.5543/tkda.2011.01700  Sayfalar 646 - 653

3.
Akut miyokart enfarktüsü için başarılı primer perkütan koroner girişim sonrasında timozin beta4 düzeyleri
Thymosin beta4 levels after successful primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction
Asuman Biçer Yeşilay, Özlem Karakurt, Ramazan Akdemir, Gönül Erden, Harun Kılıç, Sadık Açıkel, Betül Karasu, Münevver Sarı, Mustafa Balcı, Murat Aksoy
PMID: 22257803  doi: 10.5543/tkda.2011.01751  Sayfalar 654 - 660

4.
Akut miyokart enfarktüsünde total ya da subtotal sol ana koroner tıkanıklığının perkütan revaskülarizasyonu
Percutaneous revascularization of total or subtotal left main occlusion in the setting of acute myocardial infarction
Kanber Öcal Karabay, Bayram Bagirtan, Oktay Sancaktar
PMID: 22257804  doi: 10.5543/tkda.2011.01666  Sayfalar 661 - 667

5.
Sol Atriyal Appendiksin Perkütan Yolla Kapatılması: Tromboembolik İnmenin Önlenmesinde Yeni Bir Açılım
Percutaneous Closure of Left Atrial Appendage: A New Option for the Prevention of Thromboembolic Stroke
Ali Oto, Kudret Aytemir, Sercan Okutucu, Ergün Barış Kaya, Levent Şahiner, Cingiz Sabanov, Banu Evranos
PMID: 22257805  doi: 10.5543/tkda.2011.01727  Sayfalar 668 - 674

6.
Paklitaksel salınımlı stent (Genius TAXCOR I) uygulamalarımızın izlem sonuçlarıyla birlikte geriye dönük değerlendirilmesi
A retrospective analysis of our paclitaxel-eluting stent (Genius TAXCOR I) implantations and follow-up results
Giray Kabakçı, Uğur Canpolat, Ahmet Hakan Ateş, Hikmet Yorgun, Hamza Sunman, Ergün Barış Kaya, Muhammed Dural, Kudret Aytemir, Lale Tokgözoğlu, Ali Oto
PMID: 22257806  doi: 10.5543/tkda.2011.01318  Sayfalar 675 - 682

OLGU BILDIRISI
7.
Kalp pili her zaman doğru söylemeyebilir: Kalp pili telemetresindeki supraventriküler taşikardiye ventriküler taşikardi tanısı
Pacemakers do not always tell the truth: diagnosis of ventricular tachycardia for supraventricular tachycardia on pacemaker telemetry
Fatih Bayrak, Carlo de Asmundis, Chierchia Gian-Battista, Pedro Brugada
PMID: 22257807  doi: 10.5543/tkda.2011.01687  Sayfalar 683 - 685

8.
Hemoptizinin gizli bir nedeni: Koroner arter ile pulmoner parenkim arasında fistül
A hidden cause of hemoptysis: coronary artery-to-pulmonary parenchyma fistula
Şeref Kul, Yiğit Çanga, Tolga Sinan Güvenç, Sinan Şahin
PMID: 22257808  doi: 10.5543/tkda.2011.01693  Sayfalar 686 - 689

9.
İleri mitral yetersizliğinin nadir bir nedeni: Mitral kapağı anevrizması
A rare cause of severe mitral regurgitation: mitral valve aneurysm
Ahmet Güler, Suzan Hatipoglu, Can Yücel Karabay, Cevat Kırma
PMID: 22257809  doi: 10.5543/tkda.2011.01671  Sayfalar 690 - 692

10.
Subklinik hipertiroidili bir olguda supra-His düzeyde atriyoventriküler tam blok
Supra-His complete atrioventricular block in a patient with subclinical hyperthyroidism
Basri Amasyalı, Cem Barcin, Ayhan Kılıç
PMID: 22257810  doi: 10.5543/tkda.2011.01574  Sayfalar 693 - 696

11.
Perikardiyosentez sonrası pnömoperikardiyum
Pneumopericardium after pericardiocentesis
Filiz Özerkan, Murat Bilgin, M. Şefa Öktem, M. Beyazıt Balkan
PMID: 22257811  doi: 10.5543/tkda.2011.01699  Sayfalar 697 - 700

12.
Romatoit artritli bir hastada dev koroner arter anevrizması
Giant coronary artery aneurysm in a patient with rheumatoid arthritis
Erden Gülcü, Enis Sağlam, Elif Gülcü, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Mehmet Yunus Emiroğlu
PMID: 22257812  doi: 10.5543/tkda.2011.00926  Sayfalar 701 - 703

DERLEME
13.
2011 Yıllığı: Akut koroner sendromlar. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor
Almanac 2011: acute coronary syndromes. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology
Charles J. Knight, Adam D. Timmis
PMID: 22257813  Sayfalar 704 - 716
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
2011 Yıllığı: Kardiyak aritmiler ve pacing. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor
Almanac 2011: cardiac arrhythmias and pacing. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology
Reginald Liew
PMID: 22257814  Sayfalar 717 - 732
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NASIL YAPALIM?
15.
(Ekokardiyografi) Aort konumundaki protez kapağın işlevleri nasıl değerlendirilir?
Suggestions on how to do (Echocardiography)How to evaluate the function of the prosthetic valve in the aortic position?
Mehmet Özkan, Sabahattin Gündüz
PMID: 22257815  doi: 10.5543/tkda.2011.01845  Sayfalar 733 - 736
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Behçet hastalığında büyük koroner anevrizmaya bağlı akut miyokart enfarktüsü
Acute myocardial infarction due to a large coronary aneurysm in Behçet’s disease
Ali Dogan, Ahmet Celik, Serap Dogan, İbrahim Özdogru
PMID: 22257816  doi: 10.5543/tkda.2011.01639  Sayfa 737
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Koroner-subklavyen çalma sendromuna bağlı angina
Angina resulting from coronary-subclavian steal syndrome
Ertugrul Okuyan, Süleyman Sezai Yıldız, Berk Özkaynak, Mustafa Hakan Dinçkal
PMID: 22257817  doi: 10.5543/tkda.2011.01672  Sayfa 738
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Sağ atriyumdaki büyük liyomiyosarkomun üçboyutlu görüntülenmesi
Three-dimensional imaging of a huge right atrial leiomyosarcoma
Enbiya Aksakal, Eftal Murat Bakırcı, Mecit Kantarcı, Serdar Sevimli
PMID: 22257818  doi: 10.5543/tkda.2011.01684  Sayfa 739
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Sol ventrikül posterolateral bölgesinde semptomatik, büyük ve izole hidatid kisti
Symptomatic isolated giant hydatid cyst in the posterolateral region of the left ventricle
Enbiya Aksakal, Hüsnü Değirmenci, Eftal Murat Bakırcı, Serdar Sevimli
PMID: 22257819  doi: 10.5543/tkda.2011.01683  Sayfa 740
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Paroksismal atriyal fibrilasyon gelişen bir olguda büyük interatriyal septal anevrizma
Giant interatrial septal aneurysm in a case with paroxysmal atrial fibrillation
Servet Altay, Nurten Sayar, Hatice Betül Erer, Mehmet Eren
PMID: 22257820  doi: 10.5543/tkda.2011.01665  Sayfa 741
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
21.
Editöre Mektup
Spontaneous right coronary artery dissection possibly associated with clonidine transdermal patch
Hossein Sanaei zadeh, Mehmet Çilingiroğlu
PMID: 22257821  Sayfalar 742 - 743

22.
Balonundan sıyrılan sirolimus kaplı stentin düşük profilli balon kateter yardımıyla başarılı bir şekilde yerleştirilmesi
Dislodgement of a sirolimus-eluting stent in the circumflex artery and its successful deployment with a small-balloon technique
İbrahim Halil Kurt, Tunay Şentürk
PMID: 22257822  Sayfalar 743 - 744

23.
Anginası olan koroner arter hastalarında dilaltı nitrogliserin reçete edilme sıklığının ve hastaların etkin ilaç kullanım ömrü hakkında bilgilerinin değerlendirilmesi
Letter to the Editor
Rifat Eralp Ulusoy
PMID: 22257823  Sayfalar 745 - 746
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
24.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Ahmet Vural, Bülent Özin
Sayfalar 747 - 748
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 749
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
39. Cilt Dizininin İzlenmesinde Kullanılmak Üzere 2011 Yılında Türk Kadiyoloji Derneği Arşivi’nde Yayımlanan Yazıların Listesi
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfalar 751 - 755
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Türk Kadiyoloji Derneği Arşivi 2011 Yılı 39. Cilt Konu Dizini
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfalar 756 - 760
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Türk Kadiyoloji Derneği Arşivi 2011 Yılı 39. Cilt Yazar Dizini
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfalar 761 - 772
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Türk Kadiyoloji Derneği Arşivi’nde 2011 Yılında Yayımlanan Yazılarda Atıf Almış Yazarlar ve Çalışmaları (Atıf Dizini)
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfalar 773 - 786
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale