TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (2)
Cilt: 38  Sayı: 2 - Mart 2010
ARAŞTIRMA
1.
Akut miyokart enfarktüsünde başvurudaki ortalama trombosit hacmi ile trombolitik tedavi sonrası koroner açıklık arasındaki ilişki
Association between admission mean platelet volume and coronary patency after thrombolytic therapy for acute myocardial infarction
Ayşe Saatcı Yaşar, Emine Bilen, İsa Öner Yüksel, Uğur Arslantaş, Fatih Karakaş, Özgür Kırbaş, Mehmet Bilge
PMID: 20473008  Sayfalar 85 - 89

2.
Dilate kardiyomiyopatili hastalarda sol ventrikül çapının sol atriyum apandisi boyutu ve trombüs oluşumuna etkisi
The influence of left ventricular diameter on left atrial appendage size and thrombus formation in patients with dilated cardiomyopathy
Aurora Bakalli, Lulzim Kamberi, Ejup Pllana, Bedri Zahiti, Gani Dragusha, Ahmet Brovina
PMID: 20473009  Sayfalar 90 - 94

3.
Şüpheli veya kanıtlanmış koroner arter hastalıklı olgularda 64 kesitli bilgisayarlı tomografinin tanısal doğruluğu
Diagnostic accuracy of 64-slice computed tomography in patients with suspected or proven coronary artery disease
Yusuf Selçoki, Ömer Çağlar Yılmaz, Makbule Nur Kankılıç, Kayıhan Akın, Beyhan Eryonucu
PMID: 20473010  Sayfalar 95 - 100

4.
Akut miyokart enfarktüsü nedeniyle primer anjiyoplasti uygulanan hastalarda gastrointestinal kanama sıklığı, risk faktörleri ve prognoz
Gastrointestinal bleeding in patients undergoing primary angioplasty for acute myocardial infarction: incidence, risk factors and prognosis
Mehmet Ergelen, Hüseyin Uyarel, Özer Soylu, Erkan Ayhan, Gökhan Çiçek, Şükrü Akyüz, Aydın Yıldırım, Zekeriya Nurkalem, Tuna Tezel
PMID: 20473011  Sayfalar 101 - 106

5.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nde üçüncü basamak bir hastanede enfektif endokarditin epidemiyolojik, klinik ve mikrobiyolojik özellikleri
Epidemiological, clinical and microbiological profile of infective endocarditis in a tertiary hospital in the South-East Anatolia Region
Murat Sucu, Vedat Davutoğlu, Orhan Özer, Mehmet Aksoy
PMID: 20473012  Sayfalar 107 - 111

OLGU BILDIRISI
6.
Sol ön inen arterden çıkan sinüs nod arteri ile sağ koroner arter agenezisi birlikteliği
Coexistence of anomalous sinus node artery originating from the left anterior descending artery and agenesis of the right coronary artery
Arda Şanlı Ökmen, Ertan Ökmen
PMID: 20473013  Sayfalar 112 - 114

7.
Santral venöz kateterizasyon sırasında kılavuz telin triküspit kapakta sıkışmasına bağlı triküspit kapak disfonksiyonu
Tricuspid valve dysfunction associated with entrapment of the guide wire in the tricuspid valve during central venous catheterization
Fatih Koc, Orhan Dogdu, Bahadir Sarli, Mehmet Gungor Kaya
PMID: 20473014  Sayfalar 115 - 117

8.
Akut tip A aort diseksiyonunda diyastolde sol ventrikül içine sarkan intimal flep
Acute type A aortic dissection with diastolic prolapse of intimal flap into the left ventricle
Özgül Uçar, Alper Canbay, Bora Demirçelik, Sinan Aydoğdu
PMID: 20473015  Sayfalar 118 - 120

9.
Tipik angina pektorise neden olan tek koroner arter anomalisi: Olgu sunumu
Anomalous single coronary artery presenting as typical angina pectoris: a case report
Durmuş Yıldıray Şahin, Abdi Bozkurt
PMID: 20473016  Sayfalar 121 - 124

10.
Ebstein anomalisi olan üç olguda aksesuvar yol taşikardisinin kateter ablasyonu
Catheter ablation of accessory pathway tachycardias in three patients with Ebstein's anomaly
Mehmet Tuğrul İnanç, Namık Kemal Eryol, Cemil Zencir
PMID: 20473017  Sayfalar 125 - 130

11.
Korumasız sol ana koroner arter akut tam tıkanıklığına bağlı gelişen akut ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde acil revaskülarizasyon rejimleri: Beş olgu sunumu
Emergency revascularization procedures in patients with acute ST-elevation myocardial infarction due to acute total occlusion of unprotected left main coronary artery: a report of five cases
Nazif Aygül, Meryem Ülkü Aygül, Kurtuluş Özdemir, Bülent Behlül Altunkeser
PMID: 20473018  Sayfalar 131 - 134

DERLEME
12.
Kalp yetersizliği ve uyku apnesi
Heart failure and sleep apnea
Dursun Dursunoglu, Nese Dursunoglu
PMID: 20473019  Sayfalar 135 - 143

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Ostium sekundum tipi atriyal septal defekt ve kısmi pulmoner venöz dönüş anomalisi
Ostium secundum atrial septal defect with partial anomalous pulmonary venous return
Özgül Uçar, Hülya Çiçekçioğlu, Lale Paşaoğlu, Ferit Çiçekçioğlu
PMID: 20473020  Sayfa 144
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Geçirilmiş enfektif endokardit komplikasyonu olarak aort kapağı delinmesi ve mitral kapak kord yırtığı
Aortic valve perforation and mitral valve chordal rupture as a complication of previous infective endocarditis
Taner Şen, Gökhan Keskin, Lale Dinç, Burcu Demirkan
PMID: 20473021  Sayfa 145
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Kardiyak basıya neden olan pectus excavatum: ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleme bulguları
Cardiac compression associated with pectus excavatum: echocardiography and computed tomography imaging findings
İdris Ardıç, Mikail Yarlıoğlueş, Orhan Doğdu, Mehmet Güngör Kaya
PMID: 20473022  Sayfa 146
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

16.
Açık kalp ameliyatı sonrası geç dönemde ortaya çıkan intraperikardiyal organize hematom ve kalp tamponadı: Manyetik rezonans görüntüleme
Cardiac tamponade caused by intrapericardial organized hematoma as a late complication of open heart surgery: magnetic resonance imaging
Alper Aydın, Mustafa Serdar Yılmazer, Tayfun Gürol, Bahadır Dağdeviren
PMID: 20473023  Sayfa 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

17.
Mitral kapakta dejeneratif ve kalsifik kitle: Ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Degenerative and calcific mass on the mitral valve: echocardiography and magnetic resonance imaging findings
İdris Ardıç, Mikail Yarlıoğlueş, Mahmut Akpek, İbrahim Özdoğru
PMID: 20473024  Sayfa 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
18.
ST-Segment yükselmeli akut miyokart enfarktüslü hastalarda başvuru sırasındaki ortalama trombosit hacminin fibrinolitik tedavi sonrası TIMI kare sayısı üzerine etkisi
Letter to the Editor
Osman Can Yontar, Mehmet Birhan Yılmaz, Ümit Güray
PMID: 20473025  Sayfalar 149 - 150
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
19.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Okan Erdoğan, Mehmet Bülent Özin
Sayfalar 151 - 153
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale