TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 37 (6)
Cilt: 37  Sayı: 6 - Eylül 2009
OLGU BILDIRISI
1.
Koroner sinus elektrodu stent ile stabilize edilen biventriküler pacing olgusu
Biventricular pacing case that coronary sinus electrode stabilized by coronary stent
Mehmet Bostan, Ahmet Duran Demir
Sayfalar 341 - 344

2.
Akut miyokard infarktüsü geçiren hastaların primer perkütan koroner girişim için helikopter ambulans ile nakli
Transportation of patients with acute myocardial infarction for primary percutaneous coronary intervention by helicopter ambulance
Ender Örnek, Sani Namık Murat, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir
Sayfalar 348 - 352

ARAŞTIRMA
3.
Mitral kapak replasmanı sonrası gelişen paravalvüler kaçak yerinin belirlenmesinde gerçek zamanlı üçboyutlu transözofageal ekokardiyografinin yeri
The value of real-time three-dimensional transesophageal echocardiography in the assessment of paravalvular leak origin following prosthetic mitral valve replacement
Mustafa Yıldız, Nilüfer Ekşi Duran, Tayyar Gökdeniz, Hasan Kaya, Mehmet Özkan
PMID: 20019449  Sayfalar 371 - 377

4.
Pulmoner arter hipertansiyonunda multidisipliner yaklaşımla iki yıllık tanı ve tedavi deneyimimiz
Two years of multidisciplinary diagnostic and therapeutic experience in patients with pulmonary arterial hypertension
Lale Tokgözoğlu, Ali Akdoğan, Sercan Okutucu, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir, Hilmi Özkutlu
PMID: 20019450  Sayfalar 378 - 383

5.
Kalp yetersizliği olan hastalarda serum adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesi ve fonksiyonel kapasite ile ilişkisi
Evaluation of serum adiponectin levels in patients with heart failure and relationship with functional capacity
Mehmet Öztürk, Dursun Dursunoglu, Hidayet Göksoy, Simin Rota, Şükrü Gür
PMID: 20019451  Sayfalar 384 - 390

6.
Obez kadınlarda azalmış koroner akım rezervi
Decreased coronary flow reserve in obese women
Serpil Eroğlu, Leyla Elif Sade, Hüseyin Bozbaş, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 20019452  Sayfalar 391 - 396

7.
Osteopontin, fetuin-A, visfatin metabolik belirteçleri ile koroner kireçlenme arasındaki ilişki
The relationship between coronary calcification and the metabolic markers of osteopontin, fetuin-A, and visfatin
Ömer Uz, Ömer Yiğiner, Namık Özmen, Bekir Yılmaz Cingözbay, Zafer Işılak, Bekir Sıtkı Cebeci
PMID: 20019453  Sayfalar 397 - 402

OLGU BILDIRISI
8.
OptiVol alarmına yol açan alışılmamış bir durum: İrritabl bağırsak sendromundan kaynaklanan karıniçi basınç artışı
An unusual cause of OptiVol alarm: increased intra-abdominal pressure associated with irritable bowel syndrome
Cengizhan Türkoğlu, Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Gökhan Çetin
PMID: 20019454  Sayfalar 403 - 406

9.
Tam interventriküler septal defektli erişkin bir hastada geç saptanan süngerimsi miyokart
Late detection of noncompaction of the myocardium in an adult with complete interventricular septal defect
Merita Emini, Hamza Selmani, Gani Bajraktari
PMID: 20019455  Sayfalar 407 - 409

10.
İntihar amaçlı propafenon ve trimetoprim/sulfametoksazol alımı ile akut zehirlenme
Acute intoxication with propafenone and trimethoprim-sulfamethoxazole in a case of suicide attempt
Idris Ardıc, Ozgur Gunebakmaz, Mikail Yarlıoglues, Mehmet Güngör Kaya
PMID: 20019456  Sayfalar 410 - 413

11.
Süperiyor vena kava sendromunun endovasküler stent ile tedavisi
Endovascular stenting for treatment of superior vena cava syndrome
Oğuz Karaca, Mustafa Akçakoyun, Özlem Esen, Ali Metin Esen
PMID: 20019457  Sayfalar 414 - 416

12.
Sağ ventrikül içi basınç gradiyentine ve obliterasyona neden olan endomiyokardiyal fibrozis
Endomyocardial fibrosis causing right intraventricular gradient and obliteration
Gülten Taçoy, Yusuf Tavil, Adnan Abacı
PMID: 20019458  Sayfalar 417 - 420

13.
Ekstrensek pulmoner darlığa neden olan mediyastinal lenfoma
Mediastinal lymphoma causing extrinsic pulmonary stenosis
Necla Ozer, Onur Sinan Deveci, Ergün Barıs Kaya, Metin Demircin
PMID: 20019459  Sayfalar 421 - 424

DERLEME
14.
Halkımızda koruyucu protein disfonksiyonlarının kardiyometabolik risk üzerine büyük etkisi ve cinsiyet farkı
Major influence of dysfunctions of protective serum proteins on cardiometabolic risk among Turks and gender difference
Altan Onat, Gülay Hergenç, Günay Can
PMID: 20019460  Sayfalar 425 - 434

OLGU BILDIRISI
15.
Transtorasik ekokardiyografi ile tanı konan kuadriküspit aort kapağı
Quadricuspid aortic valve diagnosed by transthoracic echocardiography
Mehmet Küçükosmanoğlu, Harun Evrengül, Hasan Turhan, Hüseyin Göksülük
PMID: 20019461  Sayfa 435
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Spontan pnömomediyastinumlu bir hastada yalancı miyokart enfarktüsü paterni
Pseudo-myocardial infarction pattern in a patient with spontaneous pneumomediastinum
Murat Unlu, Akin Yildizhan, Ozcan Ozeke, Umuttan Dogan
PMID: 20019462  Sayfa 436

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Sol ventrikülografi ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile apikal hipertrofik kardiyomiyopatinin gösterimi
Demonstration of apical hypertrophic cardiomyopathy by left ventriculography and computed tomographic angiography
Fatih Koc, İdris Ardic, Ertugrul Mavili, Mehmet Gungor Kaya
PMID: 20019463  Sayfa 437
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Sol ventrikülde kist hidatik
Hydatid cyst in the left ventricle
Çağlayan Kandemir, Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Muhip Kanko
PMID: 20019464  Sayfa 438
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
19.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Ejder Kardeşoğlu, Ömer Uz, Mustafa Aparcı, Ömer Yiğiner
PMID: 20019465  Sayfalar 439 - 440

DIĞER YAZILAR
20.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Seçkin Pehlivanoğlu, Güçlü Dönmez, Alev Arat Özkan
Sayfalar 441 - 442
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 443
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale