TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (7)
Cilt: 30  Sayı: 7 - Temmuz 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 398 - 401
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Türk Yetişkinlerinde Dislipidemik Hipertansiyon: Yaygınlığı ve Koroner Riske Bindirdiği Yük
Dyslipidemic Hypertension Among Turkish Adults
Altan ONAT, Sadık TOPRAK, Köksal CEYHAN, Vedat SANSOY
Sayfalar 402 - 409

DERLEME
3.
Mitral Darlığında Sol Atriyal Appendikste Spontan Eko Kontrastı ve Trombus Oluşumu ile İlişkili Akım Hızı Sınır Değerleri
Cut-off Limits for Left Atrial Appendage Flow Velocities Associated with Spontaneous Echo Contrast and Thrombus Formation in Mitral Stenosis
Nihal ÖZDEMİR, Cihangir KAYMAZ, Osman KARAKAYA, Murat AKÇAY, Murat YÜCE, Cihan ÇEVİK, Murat BİLALOĞLU, Olcayto İNCEDERE, Cevat KIRMA, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 410 - 416

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Gestasyonel Hipertansiyonun Sol Ventrikül Geometrisine Etkisi
The Effect of Gestational Hypertension on Left Ventricular Geometry
İbrahim DEMİR, Hüseyin YILMAZ, Emre ALTEKİN, İbrahim BAŞARICI, Cengiz ERMİŞ, Gürkan ZORLU
Sayfalar 417 - 421

5.
Östrojen ve Hormon Replasman Tedavilerinin Aort Sertliği Üzerine Etkileri
The Effects of Estrogen and Hormone Replacement Therapy on Aortic Stiffness
Şevket GÖRGÜLÜ, Mehmet EREN, Seden ÇELİK, Bahadır DAĞDEVİREN, Tayfun GÜROL, Zeynep TARTAN, Sacit CİNSOY, Orhan ÖZER, Necdet SÜER, Tuna TEZEL
Sayfalar 422 - 427

DERLEME
6.
Hiperofisi Olan ve Olmayan Hipertansif Hastalarda Doku Doppler Yöntemi ile Elde Edilen Mitral Anüler Velositelerin Değerlendirilmesi
Assessment of Mitral Annular Velocity Provided by Doppler-Tissue Imaging Technique in Hypertensive Patients with or Without Hypertrophy
Bahattin BALCI, Mustafa YAZICI, Özcan YILMAZ, Osman YEŞİLDAĞ
Sayfalar 428 - 433

7.
Kalp Transplantasyonlu Hastalarda Ekokardiyografik Değerlendirme
Echocardiographic Evaluation of Patients with Heart Transplant
Cemil GÜRGÜN, Sanem NALBANTGİL
Sayfalar 434 - 440

8.
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Geni Polimorfizmi ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Angiotensin-Converting Enzyme Polymorphisms and Cardiovascular Diseases
Cem BOSTAN, Sezer KARCIER - (MÜNİBOĞLU)
Sayfalar 441 - 448

OLGU
9.
Ekstrakorporeal Litotripsi Sonrası Gelişen Miyokard Hasarı ve Ventriküler Aritmi Olgusu
Development of Myocardial Injury and Ventricular Arrhythmia Following Extracorporeal Lithotripsy
Seden ÇELİK, Ertan ÖKMEN, Şevket GÖRGÜLÜ, Neşe ÇAM, Tuna TEZEL
Sayfalar 449 - 451

DERLEME
10.
Anjiografik Olarak Normal Koroner Arterleri Olan Bir Hastada Çok Sayıda Bal Arısı Sokmasına Bağlı Miyokardiyal Toksisite Bulguları
Honey-Bee Sting Myocardial Toxicity in a Patient with Angiographically Normal Coronary Arteries
M.Tarık SİRKECİ, Y.Ayten FERAHBAŞ, Abdurrahman OĞUZHAN, Serap UTAŞ
Sayfalar 452 - 454

11.
Right Coronary Artery Originating From Distal Left Circumflex Artery - A Rare Anomaly
Hasan TURHAN, Ş.Funda BIYIKOĞLU, Ramazan ATAK, Ertan YETKİN, Erdal DURU
Sayfalar 455 - 457

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale