TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (8)
Cilt: 28  Sayı: 8 - Ağustos 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 466 - 469
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU
2.
Hipertansif Olgularda Fiziksel Egzersiz Sonucu Oluşan Kilo Kaybının Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Effect of Weight Loss Induced by Physical Exercise on Blood Pressure in Hypertensive Patients
Y.Niyazi GÜLER, Y.Mehmet BİLGE, Y.Beyhan ERYONUCU, Levent DEMİRALP, Ünal GÜNTEKİN
Sayfalar 470 - 474

3.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Verapamil ve Trandolaprilin Tek Başına ve Kombine Şekilde Ambulatuvar Kan Basıncı Değerleri Üzerine Etkileri
Efeect of Verapamil, Trandolapril and Fixed-Dose Combination of the Two on Ambulatory Blood Pressure Values in Essential Hypertension
Orkun GENÇOSMANOĞLU, Timur TİMURKAYNAK, Y.Bülent BOYACI, Rıdvan YALÇIN, Atiye ÇENGEL, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 475 - 480

DERLEME
4.
Bir Türk Kohortunda Plazma Homosistein, Folat ve B12 Vitamini Düzeylerinin Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörü Olarak Önemi
Plasma Homocysteine, Folate and Vitamin B12 Levels as Risk Factors for Coronary Artery Disease in a Turkish Cohort
Mehmet AKSOY, Mete ÖÇ, Ş.Nur AKSOY, Macit KOLDAŞ, Müjgan B.MİHMANLI, M.Vefik YAZICIOĞLU, Metin GÜRSÜRER, Ayşe EMRE, Ahmet ER, İbrahim ÖZ, Birsen ERSEK
Sayfalar 481 - 488

5.
Koroner Arter Hastalığında QT Dispersiyonu ile Koroner Anjiyografi Bulguları İlişkisi
Relationship Between QT Dispersion and Coronary Angiography Findings in Coronary Artery Disease
Mehmet KANADAŞI, Şenol DEMİRCAN, Mesut DEMİR, Y.Ferit AKGÜL, Esmeray ACARTÜRK
Sayfalar 489 - 494

6.
Wolff-Parkinson-White Sendromunda Aksesuar Atriyoventriküler Bağlantıların Radyofrekans Kateter Ablasyonu Sonrasında Rastlanan Elektrokardiyografik Anormallikler
Electrocardiographic Abnormalities Occurring After Radiofrequency Catheter Ablation of Manifest Accessory Pathways in the Wolff-Parkinson-White Syndrome
İzzet ERDİNLER, Ertan ÖKMEN, Ahmet AKYOL, Enis OĞUZ, Kadir GÜRKAN, Atilla EMRE, Tanju ULUFER
Sayfalar 495 - 500

ORIJINAL ARAŞTIRMA
7.
Doku Doppler Görüntüleme ve Renkli M-mod Doppler Ekokardiyografi ile Sol Ventrikül Diyastol Sonu Basıncının Tahmini
Estimation of Left Ventricular end-diastolic Pressure by color M-mode Doppler Echocardiography and Tissue Doppler Imaging
Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, Hasan KARABULUT, İlyas AKDEMİR, Mehmet ERGELEN, Mustafa SAĞLAM, Murat YÜCE, Cem ALHAN, Nuri ÇAĞLAR
Sayfalar 501 - 508

OLGU
8.
Soğuk Aglütininli Bir Olguda Sıcak Kalp Cerrahisi
Warm Heart Surgery in a Case with Cold Agglutinins
Bekir Hayrettin ŞİRİN, Ali KESKİN, Y.Ahmet BALTALARLI
Sayfalar 509 - 511

9.
Refrakter Angina Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Spinal Kord Stimülatörü Uygulanan Bir Olgu
A New Approach in the Treatment of Refractory Angina: Spinal Cord Stimulator
Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Y. Ahmet ÜNALIR, Bilgin TİMURALP, Ali ASLANTAŞ, Bülent GÖRENEK, Necmi ATA, Eşref TEL
Sayfalar 512 - 515

DERLEME
10.
Aort Koarktasyonu Operasyonundan Sonra Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Spinal Kord Hasarı
An Unusual Complication After Aortic Coarctation Repair: Spinal Cord Injury
Op.Türkan Tansel ELMACI, Ümrah AYDOĞAN, Aygün DİNDAR, Ertan ONURSAL
Sayfalar 516 - 518

OLGU
11.
Kritik Aort Koarktasyonlu Yenidoğan Bebekte Transvenöz Antegrat Balon Anjiyoplasti: Olgu Bildirisi
Transvenous Antegrade Balloon Angioplasty for Coarctation of the Aorta in a Newborn
Ümrah AYDOĞAN, Ferhan Meriç, Türkan ERTUĞRUL
Sayfalar 519 - 521

DERLEME
12.
Kalp Pili ve Takılabilir Kardioverter Defibrilatör Sistemlerinin Transvenöz Yolla Elektrod Ekstraksiyonu ve Genel Prensipleri
General Principles of Transvenous Lead Extraction of Permanent Pacemaker and Internal Cardioverter Defibrillator Systems
Okan ERDOĞAN
Sayfalar 522 - 526

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale