TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 27 (7)
Cilt: 27  Sayı: 7 - Eylül 1999
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 450 - 455
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Aort Diseksiyonu Bulunmayan Olgularda İnen Aortada Spontan Eko Kontrastı Varlığı ve İlişkili Olduğu Klinik ve Ekokardiyografik Karakteristikler
Clinical Investigations Spontaneous Echocardiographic Contrast in Descending Aorta in Patients Without Aortic Dissection and Associated Clinical and Echocardiographic Characteristics
Cihangir KAYMAZ, Nihal ÖZDEMİR, Cevat KIRMA, Hakan DİNÇKAL, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 456 - 461

3.
Akut Miyokard İnfarktüsünün Birgün Öncesinde Angina Pektoris Varlığının Kısa Dönem Prognoz ve Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Korunması Üzerine Olan Etkisi
Effect of Angina Pectoris Prior to First Q-Wave Acute Myocardial Infarction on Short Term Prognosis and Left Ventricular Function
Haldun AKGÖZ, Tamer AKBULUT, Şennur Ünal DAYİ, Seden ÇELİK, Gülşah TAYYARECİ, Tezer ULUSOY
Sayfalar 462 - 467

4.
Koroner Arter Anjiyografik Sınır Lezyonlarında Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ile Miyokard Fraksiyonel Akım Rezervi Korelasyonu
Correlation of Myocardial Fractional Flow Reserve with Thallium-201 Spect Imaging In Intermediate Severity Coronary
Oğuz CAYMAZ, Serdar FAK, Hakan TEZCAN, Sabahat İNANIR, Sena TOKAY, Nural BEKİROĞLU, Turgut TUROĞLU, Ahmet OKTAY
Sayfalar 468 - 472

5.
Primer ve Sekonder (Romatizmal) Mitral Kapak Prolapsusunda Ventriküler Geç Potansiyeller: Ventriküler Aritmiler ve Mitral Kapak Morfolojisi İle İlişkisi
Ventricular Late Potentials in Patients with Primary and Secondary (Rheumatic) Mitral Valve Prolapse: Relationship with Ventricular Arrhythmias and Mitral Valve Morphology
Cevat KIRMA, Cihangir KAYMAZ, Nihal ÖZDEMİR, Hakan DİNÇKAL, İlyas AKDEMİR, Kenan SÖNMEZ, Bülent MUTLU, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 473 - 478

6.
Perindopril ve Amlodipinin Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların Brakiyal Arter Nabız Dalga Hızlarına Etkisi
The Effect of Perindopril and Amlodipine on Brachial Artery Pulse Wave Velocities in Patients With Essential Hypertension
Niyazi GÜLER, Mehmet BİLGE, Beyhan ERYONUCU, Ümit İPEKSOY
Sayfalar 479 - 482

DERLEME
7.
Derleme Lipoprotein(a) ve Ateroskleroz
Review Lipoprotein(a) and Atherosclerosis
Nevres KOYLAN
Sayfalar 483 - 490

8.
Sağ Ön Memealtı Minitorakotomisi ile "Daha Az İnvazif" Kalp Cerrahisi
Less Invasive Cardiac Surgery
Ersin EREK, Tayyar SARIOĞLU, M. Salih BİLAL, Barbaros KINOĞLU, N. Ali AYDEMİR, Ayşe SARIOĞLU, Vedat SANSOY, Kamil KARAOĞLU
Sayfalar 491 - 495

9.
Koroner Bypass Yapılan Hastalarda Trimetazidin'in İskemi-Reperfüzyon Sırasında Miyokardiyal Kontraktil Protein Troponin T Üzerine Etkisi
Effect of Trimetazidine on Myocardial Contractile Protein Troponin-T Destruction During Coronary Bypass Grafting
Bülent TÜNERİR, Sadettin DERNEK, Yavuz BEŞOĞUL, Ömer ÇOLAK, Özkan ALATAŞ, Tuğrul KURAL, Recep ASLAN
Sayfalar 496 - 500

10.
Derleme İnvazif Kardiyologların Yaşam Süresinin Kısalması Sözkonusu mu?
Review Can the Life Span of Invasive Cardiologists be Shortened by Their Radiation Exposure?
Ümit T.AKER
Sayfalar 501 - 507

OLGU
11.
Olgu Bildirileri Bir Çocukta Yalnız Kardiyak Yerleşimli Kist Hidatik
Case Reports Isolated Cardiac Hydatid Cyst in a Child
Aygün DİNDAR, Burak TATLI, Resmiye BEŞİKÇİ, Ertan ONURSAL, Talat CANTEZ
Sayfalar 508 - 509

12.
Tek Taraflı Renal Arter Darlığının Sebep Olduğu Polimorfik Ventriküler Taşikardi: Olgu Bildirimi
Polymorphic Ventricular Tachycardia due to Renal Artery Stenosis: A case report
Ahmet Duran DEMİR, Uğur Kemal TEZCAN, Hakan TIKIZ, Mustafa SOYLU, Yücel BALBAY, Emine KÜTÜK
Sayfalar 510 - 514

13.
Kreatin Kinaz-MB Total Kreatin Kinazdan Yüksek Olabilir Mi? Bir Olgu Sunusu
Can Reatine Kinase-MB Be Greater Than Total Creatine Kinase? A case report
Zehra GÖLBAŞI, Sinan AYDOĞDU, Murat SAKALLI, Deniz KAYA, Candan ÖZEN
Sayfalar 515 - 517

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale