TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - Ocak 1994
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITORYAL YORUM
2.
TKD Arşivinin 1993 Yılına Geri Bakış
Altan ONAT
Sayfalar 8 - 9
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
'TEKHARF' ve 'TÜRK Kalp' Çalışmaları: Kapsam ve Katkılarına Objektif Bir Bakış
Altan ONAT
Sayfalar 10 - 11
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Araştırmalar Akut Miyokard İnfarktüsü Tanısında Troponin T
Clinical Investigations Serum Troponin T in Acute Myocardial Infarction
Lale TOKGÖZOĞLU, Erdem ORAM, Kudret AYTEMİR, Hakan ORAL, Cumhur ÖZKUYUMCU
Sayfalar 12 - 15

5.
Tüberküloz Perikardit Tanısında Adenozin Deaminaz'ın Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Adenosine Deaminase in Tuberculous Pericarditis
Özhan GÖLDELİ, Kaan KULAN, Cansel KULAN, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 16 - 19

6.
Saf Mitral Darlığı Olan Hastalarda Digoksin ve Verapamilin Kalp Hızı, Pulmoner Arter ve Pulmoner Wedge Basınçları Üzerine Etkileri
The Effect of Digoxin and Verapamil on Heart Rate, Pulmonary Artery and Pulmonary Wedge Pressure in Patients with Pure Mitral Stenosis
Emrullah BAŞAR, Servet ÇETİN, Ali ERGİN, Namık Kemal ERYOL, Ahmet H.KÖKER
Sayfalar 20 - 23

7.
Regürjitan Jet Büyüklüğünün Doppler Renkli Akımla Görüntülenmesinde Transtorasik ve Transözofajial Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparision of Regurgitant Jet Size by Transesophageal Versus Transthoracic Doppler Color Flow Imaging
Ayşe ÖZERGİN, Kadir GÜRKAN, Mehtap ŞİŞMAN, Tezer ULUSOY, Fikret MAÇİN, Sami ÜNAL
Sayfalar 24 - 28

8.
İnfektif Endokarditte Transtorasik ve Transözofajiyal Ekokardiyografi Bulguları
Transthoracic and Transesophageal Echocardiographic Findings in Infective Endocarditis
Önder KIRIMLI, Sema GÜNERİ, Bilal Yıldırım SEYİTHANOĞLU, Özcan ÖZKUMOVA, Caner ÇAVDAR, Mithat ÖZER
Sayfalar 29 - 31

DERLEME
9.
Derlemeler Aortomiyoplasti veya Kardiyomiyoplasti Ameliyatı ile Dolaşım Sistemine Destek
Reviews Circulatory Support by Cardiomyoplasty and Aortomyoplmasty
Afksendiyos KALANGOS, Gülşah TAYYARECİ, Juan Carlos CHACHQUES, Pierre GRANDJEAN, Alain CARPENTIER
Sayfalar 32 - 37

10.
Pediatrik Olgularda Miyokardit ve Dilate Kardiyomiyopati Birbirinden Ayırdedilebilir mi?
Can Myocarditis and Dilated Cardiomyopathy be Differentiated from Each Other in Pediatric Patients?
İpek AKMAN, Rukiye EKER ÖMEROĞLU, Aygün DİNDAR
Sayfalar 38 - 42

11.
İskemik Kalp Hastalığı Tedavisinde Farklı Bir Mekanizma: K+ Kanal Aktivasyonu ve Nicorandil
A Different Mechanism in the Treatment of Ischemic Heart Disease: K+ Channel Activation and Nicorandil
Fehmi MERCANOĞLU, Nevres KOYLAN
Sayfalar 43 - 48

12.
Konjestif Kalp Yetersizliğinde Antialdosteron Tedavi
Anti-Aldosterone Therapy in Congestive Heart Failure
Nedim KIZILKAYA, Mehmet Emin KORKMAZ, Haldun MÜDERRİSOĞLU
Sayfalar 49 - 52

OLGU
13.
Olgu bildirileri Sol Sirkumfleks Arterin Sağ Koroner Arterin Terminal Dalı Olarak Çıkışı
Case Reports Left Circumflex Artery Arising as a Terminal Extension of the Right Coronary Artery
Olcay SAĞKAN, Ender ÖRNEK, Osman YEŞİLDAĞ
Sayfalar 53 - 54

14.
Pulmoner Embolizasyonla Sonuçlanan Duktus Arteriozus Açıklığı Oklüzyonlarında Transkateter Yaklaşım
Transcatheter Approach in Pulmonary Embolization of Rashkind Prosthesis in PDA Occlusion
Ümrah AYDOĞAN, Aygün DİNDAR, Enver DAYIOĞLU, Yusuf İzzet AYHAN, Cemil BARLAS, Talat CANTEZ
Sayfalar 55 - 58

15.
Konjenital Aort Stenozlu Bir Çocukta Bakteriyel Endokardite Sekonder Gelişen Akut Miyokard İnfarktüsü
Acute Myocardial Infarction Secondary to Bacterial Endocarditis in a Child with Congenital Aortic Stenosis
Burhan ÖCAL, Semra ATALAY, Ayten İMAMOĞLU, Halil GÜMÜŞ, Metin KAL
Sayfalar 59 - 61

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale