Gated SPECT Görüntüleme ile Miyokard Perfüzyonu ve Sol Ventrikül Fonksiyonunun Birlikte Değerlendirilmesinin İskemik ve İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopatinin Ayırıcı Tanısında Önemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 106-109

Gated SPECT Görüntüleme ile Miyokard Perfüzyonu ve Sol Ventrikül Fonksiyonunun Birlikte Değerlendirilmesinin İskemik ve İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopatinin Ayırıcı Tanısında Önemi

Ayşe EMRE1, Metin GÜRSÜRER1, Mehmet AKSOY1, Mehmet Vefik YAZICIOĞLU1, Turgut SİBER1, Dursun ÜNAL1, Birsen ERSEK1
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Çalışmamızda Tc-99m sestamibi gated SPECT görüntüleme ile miyokard perfüzyonunun yanısıra bölgesel duvar hareketlerinin de birlikte incelenmesinin iskemik ve idiyopatik dilate kardiyomiyopatinin ayırıcı tanısında önemini ejeksiyon fraksiyonu <%35 olan 36 hastada araştırdık. ?1 epikardiyal koroner arterde ?%70 lumen darlığı tespit edilenler iskemik kardiyomiyopatili grubu (1.grup, n=20), edilmeyenler idiopatik dilate kardiyomiyopatili grubu (2.grup, n=16) oluşturdu. Perfüzyon 5-puanlı (0=normal, 4= tutulum yok), duvar hareketi ise 4-puanlı skorlama sistemine göre (0= akinezildiskinezi, 3=normal) 20 segmentlik model üzerinden değerlendirildi. Toplam stres skoru (TSS) (25.5±7.6'a karşı 7.68±1 .58, p<0.001) ve toplam reversibilite skoru ( 10.9±7.9'a karşı 0.25±0.68, p<0.001) iskemik kardiyomiyopatili grupta daha yüksek, duvar hareketi skoru (DHS) da daha düşük saptandı (39.9±6.87'e karşı 51.6±1.96, p<0.001). TSSIDHS oranı iskemik grupta 0.68±0.30, idiopatik grupta 0.15±0.03 olarak hesaplandı. (p<0.001). Egzersizle oluşan sol ventrikül dilatasyonu (p=0.004) ve çok damar paterni de (p=0.0001) iskemik kardiyomiyopatili grupta daha fazla sıklıkta görüldü. Logistik regresyon analizi uygulandığında TSS (p<0.0001), DHS (p<0.0001) ve TSSIDHS (p<0.0001) iskemik kardiyomiyopatiyi öngören bağımsız parametreler olarak belirlendi. Elde edilen bulgular ışığında stres-istirahat perfüzyon görüntülerindeki defekt yaygınlığı, ciddiyeti ve reversibilitesine ek olarak segmenter duvar hareketinin de birlikte değerlendirilmesinin iskemik ve idiopatik dilate kardiyomiyopatinin ayırıcı tanısında ek fayda sağladığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Gated SPECT görüntüleme, kardiyomiyopati

Value of Gating of Tc-99m Sestamibi SPECT Imaging in Distinguishing Ischemic from Nonischemic Dilated Cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ayşe EMRE, Metin GÜRSÜRER, Mehmet AKSOY, Mehmet Vefik YAZICIOĞLU, Turgut SİBER, Dursun ÜNAL, Birsen ERSEK. Value of Gating of Tc-99m Sestamibi SPECT Imaging in Distinguishing Ischemic from Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 106-109
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale