ST yükselmesi olmayan akut koroner sendromlarda neopterin düzeylerinin kardiyak troponinle ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 209-215

ST yükselmesi olmayan akut koroner sendromlarda neopterin düzeylerinin kardiyak troponinle ilişkisi

Mustafa Yazıcı, Kenan Durna, Sabri Demircan, Okan Gülel, Mahmut Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

AMAÇ
ST-segment yükselmesi olmayan akut koroner sendromlu (NSTE-AKS) hastalarda inflamasyonun lokal ve spesifik göstergelerinden olan serum neopterin düzeyi ile troponin-I salınımı arasındaki ilişki araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Koroner arter hastalığı anjiyografi ile gösterilen NSTE-AKS’li 234 hasta çalışmaya alındı. Başvuru sırasında tüm hastalarda serum troponin-I ve neopterin düzeyleri ölçüldü. Troponin-I düzeyi 0.2 ng/ml’nin altındaki 137 hasta troponin negatif, 0.2 ng/ml ve üzerindeki 97 hasta troponin pozitif olarak gruplandırıldı. Sorumlu lezyonda trombüs varlığı, lezyon morfolojisi ve TIMI akımı koroner anjiyografi ile değerlendirildi.

BULGULAR
Troponin pozitif ve negatif hastalar arasında sorumlu lezyonların dağılımı ve anjiyografik morfolojisi açısından anlamlı fark yoktu. Anjiyografide, TIMI ≤2 akım bulunan hastaların oranı troponin pozitif grupta anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0.001). Anjiyografik trombüs görülme sıklığı troponin pozitif grupta %24.7, troponin negatif grupta %7.3 idi (p=0.012). Serum neopterin düzeyleri troponin-I pozitif grupta daha yüksek (p<0.001) idi ve troponin-I düzeyleri ile ilişkili bulundu (r=0.817, p<0.001). Lojistik regresyon analizinde, yalnızca serum neopterin düzeylerinin troponin pozitifliğine anlamlı etkisi olduğu görüldü (Odds oranı=1.4; p<0.001). ROC analizi ile neopterin için kesim değeri 12.55 nmol olarak alındığında, neopterinin troponin-I pozitif veya negatifliğini ayırmadaki duyarlılığı %65.9, özgüllüğü %64.2, pozitif öngördürücü değeri %56.2, negatif öngördürücü değeri %72.1 bulundu.

SONUÇ
Bulgularımız, NSTE-AKS’li hastalarda yüksek troponin-I düzeylerinin neopterin ile tanımlanan lokal inflamatuvar aktivite ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Angina, kararsız, koroner anjiyografi, koroner hastalık; koroner tromboz; neopterin/kan; troponin I/kan

The relationship between neopterin levels and cardiac troponinin patients with non-ST segment elevation acute coronary syndromes

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Yazıcı, Kenan Durna, Sabri Demircan, Okan Gülel, Mahmut Şahin. The relationship between neopterin levels and cardiac troponinin patients with non-ST segment elevation acute coronary syndromes. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 209-215

Sorumlu Yazar: Mustafa Yazıcı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale