Orta Karadeniz Bölgesi’nde izole miyokart köprüsü sıklığı, kliniği ve üç yıllık prognuzu: Tek merkezli geriye dönük çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 203-206 | DOI: 10.5543/tkda.2015.32754

Orta Karadeniz Bölgesi’nde izole miyokart köprüsü sıklığı, kliniği ve üç yıllık prognuzu: Tek merkezli geriye dönük çalışma

Aytekin Aksakal1, Mehmet Urumdaş2, Mehmet Yaman1, Ahmet Hakan Ateş1, Uğur Arslan1
1Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Samsun, Türkiye
2Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Miyokart köprüsü (MK), bazen adale köprüsü olarak da tanımlanan, göreceli olarak iyi prognoza sahip, nadir doğumsal bir hastalıktır. Literatürde, kararsız anjina, miyokart enfarktüsü ve ani ölümle de ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Bu geriye dönük çalışmada, koroner anjiyografi yapılan hastalarda izole MK tanısı konan hasta sıklığını ve prognozunu inceledik.

YÖNTEMLER
Kardiyoloji kliniğinde 2008–2011 yılları arasında koroner anjiyografi yapılan 18250 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Saptanan 241 (%0.95) MK’li hastanın, 181’inde (%0.99) izole MK gözlendi. İzole MK’li hastalar kalp sistolündeki lezyonun derecesine göre iki gruba ayrıldı. Lezyon derecesi <%70 Grup 1 (kritik olmayan darlık) ve lezyon decesi >%70 Grup 2 (kritik darlık) olarak tanımlandı. Çalışmaya alınan hastaların demografik özellikleri, hastaneye ilk başvuru yakınmaları, eşlik eden hastalıklar, koroner anjiyografi bulguları (darlığın lokalizasyonu ve yüzdesi) ve prognozları hastane arşiv kayıtlarından elde edildi. Hasta bilgilerine telefon, poliklinik ve hastane kayıtlarından ulaşıldı.

BULGULAR
Yirmi beş (%13) hastada kritik darlık (Grup 2) ve 146 hastada (%87) kritik olmayan darlık (Grup 1) saptandı. Ortalama takip süresi 38±7 aydı. Grup 1’deki hastaların 15 (%10.2) ve Grup 2’deki hastaların 2’sine (%8) (p=anlamsız) tekrar eden anjina atakları nedeniyle yeniden koroner anjiyografi yapılmıştı. Takip sürecinde hiçbir hastada miyokart enfarktüsü görülmedi.

SONUÇ
İzole MK’li hastalar diğer çalışmalara benzer şekilde, göreceli olarak iyi seyirli bir prognoz sergilemiştir. Miyokart köprüsünün semptom ve prognozu darlık derecesinden bağımsız olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adale köprüsü, anjina; miyokart köprüsü

Prevalence and three-year follow-up of patients with isolated myocardial bridge in the mid-Black Sea region: a retrospective single-center study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aytekin Aksakal, Mehmet Urumdaş, Mehmet Yaman, Ahmet Hakan Ateş, Uğur Arslan. Prevalence and three-year follow-up of patients with isolated myocardial bridge in the mid-Black Sea region: a retrospective single-center study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 203-206

Sorumlu Yazar: Aytekin Aksakal, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale