Sağ Ventrikül Tutulumunun Akut İnferiyor Miyokard İnfarktüsünde Prognoz Değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 551-553

Sağ Ventrikül Tutulumunun Akut İnferiyor Miyokard İnfarktüsünde Prognoz Değeri

Armağan ALTUN1, Fatih ÖZÇELİK1, Birol ÖZKAN1, Hasan KADI1, Ayhan GÜRÇAĞAN1, Gültaç ÖZBAY1
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Akut inferior miyokard infarktüsü (AIMI), sıkça sağ ventrikülü tutar. Postmortem çalışmalarda; AIMI'lü hastalarda % 19 ile % 51 oranları arasında sağ ventrikül tutulumu olduğu gösterilmiştir. AIMI'lü hastalarda sağ ventrikül infarktüsü (SVI); atrioventriküler (AV) blok, aritmi ve kalp yetmezliği ile birlikte bulunur. Ancak hastane-içi ölüm oranları hakkında net bir bilgi yoktur. Sağ V3 ve V4 göğüs derivasyonlarında ST-segment yükselmesi ile tanımlanan SVI'nün, AIMI hastane-içi prognozu ve komplikasyonları üzerine etkisini araştırdık. Ocak 1991 ile Mart 1995 tarihleri arasında koroner bakımı ünitesine başvuran 258 AIMI'lü hasta incelendi. 53 hastada (Grup I) SVI bulguları varken, 205 hastada (Grup II) izole AIMI vardı. Her iki grup cinsiyet, yaş, kroner risk faktörleri ve trombolitik tedavi uygulaması açısından benzerdi. Grup I'deki hastalarda: ciddi ventriküler erken atım (Lown III ve üzeri) (% 55 - % 25) (p=0.00002), VT-VF (%15-%7) (p<0.05), ikinci derece AV blok (% 15-%6) (p=0.04), üçüncü derece AV blok (% 25-%7) (p=0.00004), toplam AV (%57-%21) (p=0.0000002). Killip II kalp yetmezliği oranlarını (%23-%10) (p=0.016) ve QRS skorunu (4.32±1.48 - 3.95 ± 1.31) (p=0.04) SVI olmayan hastane-içi ölüm oranları (% 4-%8) (p=AD) Grup II'dekilerinkine benzerdi. Bu veriler, infarktüsün inferior duvardan sağ ventriküle yayılmasının, erken komplikasyon oranlarındaki artışla ilişkili olabileceğini ve hastane-içi ölüm oranını arttırmayaağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnferior infarktüs. sağ ventrikül tutulumu,hastane-içi prognoz

Prognostic Significance of Right Ventricular Involvement in Patients with Acute Inferior Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Armağan ALTUN, Fatih ÖZÇELİK, Birol ÖZKAN, Hasan KADI, Ayhan GÜRÇAĞAN, Gültaç ÖZBAY. Prognostic Significance of Right Ventricular Involvement in Patients with Acute Inferior Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 551-553
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale