Doku Doppler Görüntülemesi: Sol Ventrikül Diyastol Sonu Basıncının Tahmininde Noninvazif Bir Teknik [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 82-87

Doku Doppler Görüntülemesi: Sol Ventrikül Diyastol Sonu Basıncının Tahmininde Noninvazif Bir Teknik

Abdurrahman OĞUZHAN1, Adnan ABACI1, Namık Kemal ERYOL1, Burhanettin KIRANATLI1, Şükrü ÜNAL1, Ali ERGİN1, Servet ÇETİN1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Yakın zamanda yapılmış çalışmalarda , sol ventrikül relaksasyonunun bir indeksi olan mitral anulus erken diyastolik hızının (Ea), sol ventrikül dolum basıncından daha az etkilendiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, doku Doppler görüntülemesinden (DDG) elde edilen verilerle standart trans-mitral Doppler akım verilerin kombinasyonunun, sol ventrikülün diyastol sonu basıncını tahmindeki değerini belirlemektir. Bu amaçla, koroner anjiyografi ile koroner arter hastalığı tanısı alan 85 olgu çalışma kapsamına alındı. Standart Doppler parametreleri (E dalga hızı, A dalga hızı, EIA oranı, E deselerasyon zamanı) ve DDG parametrelerin (Mitral anulus erken diyastolik dalga hızı [Ea], mitral anulus geç diyastolik dalga hızı [Aa], ve transmitral E dalga hızının mitral anuler erken diyastolik hıza oranı [EIEa]) SVDSB > 1 5mmHg üzerinde olmasını öngörmesinin değeri araştırıldı. SVDSB ile en iyi korelasyon gösteren parametre, trans-mitral E dalga hızının mitral anuler erken diyastolik hıza (Ea) oranı (EIEa)idi (r=0 .62 p 10 olmasının SVDSB'mn> 15mmHg olmasını gösterme duyarlılığı %85 özgüllüğü %77 olarak saptandı. Sonuç olarak, relaksasyonun etkisinin de hesaba katıldığı mitral E dalga hızı, (EIEa oranı) koroner arter hastalığı bulunan hasta populasyonunda sol ventrikül dolum basıncının tahmininde kullanılabilecek bir parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler: Doku Doppler, sol ventrikül diyastol sonu basıncı, mitral E dalga hızı

Doppler Tissue Imaging: A Noninvasive Technique for Estimation of Left Ventricular End-diastolic Pressure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdurrahman OĞUZHAN, Adnan ABACI, Namık Kemal ERYOL, Burhanettin KIRANATLI, Şükrü ÜNAL, Ali ERGİN, Servet ÇETİN. Doppler Tissue Imaging: A Noninvasive Technique for Estimation of Left Ventricular End-diastolic Pressure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 82-87
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale