Yavaş koroner akımla normal-hafif bozulmuş böbrek fonksiyonları arasında bir ilişki var mı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 207-214 | DOI: 10.5543/tkda.2015.02428

Yavaş koroner akımla normal-hafif bozulmuş böbrek fonksiyonları arasında bir ilişki var mı?

Ali Kemal Çabuk1, Gizem Çabuk2, Murat Karamanlıoğlu3, Kader Eliz Uzel4, Sezen Bağlan Uzunget5, Ömer Faruk Aslantürk6, Ümit Güray7
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
3Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
4Besni Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adıyaman, Türkiye
5Sincan Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
6Kuşadası Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Aydın, Türkiye
7Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Hafif bozulmuş böbrek fonksiyonları olan hastalarda glomerül filtrasyon hızını (GFR) tahmin etmede CKD-EPI (The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) formülü MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) formülünden daha etkindir. Yeni yayınlar, MDRD ve Cockroft-Gault formüllerini kullanarak yavaş koroner akımla (YKA) normalhafif bozulmuş böbrek fonksiyonları arasında ilişki olduğunu göstermiştir; ancak bu çalışmaların bazı kısıtlılıkları mevcuttur. Biz, CKD-EPI denklemini kullanarak, YKA ile normal-hafif bozulmuş böbrek fonksiyonları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Çalışmaya 370 hasta alındı (172 hasta normal koroner akım [NKA], 198 hasta YKA). Böbrek fonksiyonları normal-hafif bozulmuş hastalar seçildi. İki gruptaki tüm hastaların tahmini glomerül filtrasyon hızı (eGFR) CKD-EPI ve MDRD formülleri ile hesaplandı ve sonuçları karşılaştırıldı.

BULGULAR
Ortalama değerler bazında NKA ve YKA arasında eGFR açısından yapılan ölçümlerde anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla, CKD-EPI: 92.9±14.7 ve 92.7±14.2, p=0.72; MDRD: 89.5±19.5 ve 88.2±17.0, p=0.70). Ölçülen eGFR(MDRD) ≥90 mL/dk/1.73 m2 alt grup hastalarda ortalama eGFR değerleri açısından YKA olan hastalarda daha az bulundu (107.0±12.7 ve 102.7±10.0, p=0.02).

SONUÇ
Yavaş koroner akımla normal-hafif bozulmuş böbrek fonksiyonları arasında bir ilişki bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Böbrek fonksiyon bozukluğu, glomerüler filtrasyon hızı; koroner yavaş akım

Is there a relationship between slow coronary flow and normal to mildly impaired renal function?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Kemal Çabuk, Gizem Çabuk, Murat Karamanlıoğlu, Kader Eliz Uzel, Sezen Bağlan Uzunget, Ömer Faruk Aslantürk, Ümit Güray. Is there a relationship between slow coronary flow and normal to mildly impaired renal function?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 207-214

Sorumlu Yazar: Ali Kemal Çabuk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale