Archives of the
Turkish Society of Cardiology

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Türk Kardiyoloji Derneğinin yayın organıdır. Dergi kardiyovasküler alandaki araştırmaları, ilginç olguları, derlemeleri, ilginç görüntüleri, editöryel yorumları, editöre mektupları, haberleri, kılavuzları, yönetmelikleri ve ulusal kardiyoloji kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayınlar.

Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğüne, Yazım Kılavuzuna ve mümkün olduğunca Türk Kardiyoloji Derneğinin Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Sözlüğüne uygun olması gerekir. Türkiye’den gönderilen İngilizce yazıların yazım dilinin yeterli bulunmaması halinde, dergi editörlüğü yazarlardan yazıyı Türkçe yazılmış halde göndermelerini isteyebilir.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi birçok yazı türünü kabul eder. Aşağıda bu türlere ait kısa açıklamalar verilmiştir.

Araştırma Makaleleri
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, kalp damar hastalıklarını ilgilendiren tüm alanlarda yapılmış orijinal klinik (normal veya hasta bireylerle yapılan) veya deneysel (insan, hayvan veya in-vitro) araştırma makalelerini kabul eder.

Derlemeler
Derlemeler genellikle davetli derleme şeklinde olmaktadır. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, kalp ve damar hastalıklarının doğal seyri, güncel tanı ve tedavi yaklaşımları hakkında klinisyenlere yönelik olarak yazılan klinik derlemeleri, kalp ve damar hastalıklarının mekanizması ve tedavisinin bilimsel temeli üzerine yapılan temel bilim derlemlerini ve kalp ve damar hastalıklarının tedavisi için geliştirilen yeni ilaçlar ve cihazlar hakkında yazılmış güncel derlemeleri yayınlar.

Nasıl Yapalım Yazıları
Bu yazılar, belirli bir konudaki pratik uygulamanın nasıl yapılması gerektiği üzerine yazılmış eğitici ve öğretici yazılardır.

Editöryel Yorumlar
Bir makale hakkında yapılan yorum ve analizleri içeren yazılardır. Editöryel yorumlar üzerinde yorum yapılan makale ile aynı sayıda basılırlar.

Görüş
Görüşler, kalp damar hastalıklarında güncel sağlık hizmetleri, eğitim ve araştırma konularını kapsar. Yazarlar mevcut durum hakkındaki görüşlerini açıklamalı ve gelecekteki uygulamalar için önerilerde bulunmalıdır.

Olgu Sunumları
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ilginç, eğitici veya nadir karşılaşılan olgu sunumlarını yayınlar.

Olgu Görüntüsü Sunumları
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ilginç, eğitici veya nadir karşılaşılan görüntüleri (elektrokardiyografi, ekokardiyografi, X-ray, anjiyografi, tomografi, manyetik rezonans veya patolojik inceleme gibi) yayınlar. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi tüm olgu sunumlarında hareketli görüntülerin gönderilmesini teşvik eder ve bu görüntüleri çevrimiçi olarak yayınlar.

Editöre Mektup
Bu yazılar Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nde yayınlanmış bir makale hakkında yapılan yorumları, eleştirileri ve katkıları içeren yazılardır. Bu yazılarda, üzerine yorum yapılan makalenin yazarlarına cevap hakkı tanınır. Editöre mektup yazılarında üzerine yorum yapılan makale kaynaklar arasında verilmelidir. Editöre mektuplar, hakkında yorum yapılan makalenin yazılı olarak basımından sonraki 4 hafta içinde gönderilmelidir.

Uzman Yanıtı
Belirli bir konu hakkında uzman görüşünü yansıtan kısa yazılardır.

Genel Format
Tüm yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda yazılmalı, sayfanın kenar boşlukları üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm kalacak şekilde düzenlenmelidir. Kaynakları sıralı olarak ve derginin stiline uygun olarak giriniz. Kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil metnin tümü 2 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tireleme olmadan ve 11 punto yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Paragraf ayırımı için TAB tuşunu bir kez kullanınız. Mümkün olduğu sürece metinler, semboller ve diğer özel karakterler için “Times New Roman” veya “Arial” yazı biçimi kullanılmalıdır. Koyu, Eğik, Yunan Alfabesi, Matematik, Altsimge ve Üstsimge karakterlerini göstermek için kelime işlemci programınızın biçimlendirme özelliklerini kullanınız. Harf “O” ile rakam “0” ve harf “I” ile rakam “1” arasındaki ayırıma dikkat ediniz. Ölçüm birimi olarak sadece SI birimi kullanılmalıdır. Kısaltmaların açıklamaları ilk kullanıldıkları yerde verilmeli ve takiben parantez içinde kısaltması yazılmalıdır. Yazının son halini özellikle yazım ve biçimlendirme hatalarına karşı dikkatlice inceleyiniz.

Başlık sayfasından başlayarak tüm sayfalar numaralandırılmalıdır (1. sayfa başlık sayfası, 2. sayfa Türkçe özet, 3. sayfa İngilizce özet olacak şekilde). Sayfa numarası her sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir.

Yazılar herhangi bir kelime işlemci programı ile yazıldıktan sonra “.doc” veya “.rtf” şeklinde kaydedilmelidir. “PDF” formatında gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir. Derginin yazım kurallarında Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org) adlı belge temel alınmıştır.

Yazının Bölümleri
Tüm araştırma makaleleri aşağıdaki başlıklara uygun şekilde yazılmalıdır: (1) Başlık sayfası, (2) Türkçe özet ve anahtar sözcükler, (3) İngilizce özet ve anahtar sözcükler, (4) Giriş, (5) Yöntemler, (6) Bulgular, (7) Tartışma, (8) Teşekkür, (9) Çıkar uyuşmazlığı (conflict of interest), (10) Fonlama kaynakları, (11) Kaynaklar, (12) Şekil açıklamaları, (13) Tablolar, (14) Şekiller. Yöntemler, bulgular ve tartışma bölümlerinin gerektiğinde alt başlıklarla ele alınması tercih edilir. Olgu sunumları, özetlerden sonra giriş, olgu sunumu ve tartışma başlıkları altında düzenlenmelidir. İnceleme yazılarında, yazının gelişimine uygun başlıklar kullanılabilir. Aşağıda yazı içinde geçiş sırasına göre yazının bölümleri ve o başlık ile ilgili açıklamalar verilmiştir.

Başlık Sayfası
Başlık sayfasında aşağıdaki bölümler bulunmalıdır: (1) Yazının başlığı, (2) Tüm yazarların açık ad-soyadları, ünvanları ve ORCID ID bilgileri, (3) Tüm yazarların kurumları, şehir ve ülke adları, (4) Yazışmaların yapılacağı yazarın adı soyadı, açık adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi, (5) Kelime sayısı (Başlık sayfası, özetler, kaynaklar, şekil açıklamaları ve tablolar dahil).
Çalışma daha önce sunulmuş ise başlık sayfasında ayrı bir satır olarak bu durum açıklanmalıdır.

Özet
Başlık sayfasından sonra ayrı sayfalara Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler en çok 250 sözcük içermeli ve aşağıdaki başlıklara göre biçimlendirilmelidir: (1) Amaç, (2) Yöntemler, (3) Bulgular, (4) Sonuç. Yukarıdaki başlıklar altında kısaca yazının konusu, çalışmanın nasıl yapıldığı, temel bulguları ve yazarların bu bulgulardan çıkardığı sonuç verilmelidir. Olgu sunumu özetlerinde herhangi bir alt başlık olmamalıdır. Özetlerde mümkün olduğunca az kısaltma kullanılmalıdır. Özetlerde kaynak olmamalıdır. Özet sayfasının altında en çok 5 adet anahtar kelime girilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler için Türkiye Bilim Terimleri listesi, İngilizce anahtar kelimeler için Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) Tıbbi Konu Başlıkları (Medical Subject Headings, MeSH) listesinden yararlanılabilir.

Giriş
Kısaca araştırılan konu ile ilgili mevcut veriler ile birlikte çalışmanın amacı yazılmalıdır. 

Yöntemler
Çalışmanın nasıl yapıldığı, katılımcıların nasıl seçildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı bu bölümde detaylıca yazılmalıdır. Bilinen yöntemler için kaynak eklenmelidir. Kullanılan yeni veya modifiye yöntemler detaylıca tanımlanmalıdır. İlaçlar ve kimyasal ajanların dozları, konsantrasyonları uygulama yolu ve süreleri belirtilmelidir. Yöntemler bölümünde bir alt başlık altında, verilerin özetlenmesi, hipotezin test edilmesi ve testlerde temel alınan istatistiksel farklılık düzeyi dahil kullanılan tüm istatistiksel metotlar kısa ve öz bir şekilde yazılmalıdır. Kabul aşamasına gelmiş tüm yazılar detaylı bir istatistiksel değerlendirmeden geçirilir. Mümkün olduğunca standart istatistiksel yöntemler kullanılmalı, daha nadir ve yeni istatistiksel yöntemler kullanıldığında bu yöntemlere ait kaynaklar eklenmelidir. Gerek duyulduğunda kullanılan sıra dışı, komplike veya yeni istatistiksel yöntemlere ait daha detaylı açıklamalar, ayrı dosyalar halinde, çevrimiçi destekleyici veri olarak okuyuculara sunulabilir. İstatistiksel analiz için kullanılan yazılımın adı ve sürüm numarası verilmelidir. İstatistiksel değerlendirmeler için “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication,” belgesinin istatistik bölümündeki öneriler temel alınmalıdır (www.ICMJE.org).

Bulgular
Bulgular mantıksal bir sırada ve metinde olabildiğince ayrıntılı yazılmalı, şekil ve tablolar ile desteklenmeli; şekil ve tablolarda verilen bilgiler, gerekmedikçe metinde tekrarlanmamalıdır.

Tartışma
Ağırlıklı olarak çalışma ile ilgili veriler tartışılmalı, yerli ve yabancı kaynaklarla desteklenmelidir. Konu ile doğrudan ilgisi olmayan genel bilgilere uzun uzun yer vermekten kaçınılmalıdır.

Teşekkür
Çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerin adları bu bölümde verilmelidir. Teşekkür bölümünde adları geçen tüm bireylerin onayı alınmalıdır.

Çıkar Uyuşmazlığı (Conflict of Interest)
Bu başlık altında tüm potansiyel çıkar uyuşmazlıkları beyan edilmelidir. İlaç şirketleri, biyomedikal cihaz üreticileri veya makalenin konusu ile ilgili servis veya ürünü olan diğer şirketlerle olan tüm ilişkiler açıkça belirtmelidir. Eğer çıkar uyuşmazlığı yoksa bu bölüme “çıkar uyuşmazlığı: yok” ifadesi yazılmalıdır. Çıkar uyuşmazlıklarına ait beyanlar kaynaklar sayfasından önceki sayfanın sonuna, teşekkür yazısından hemen sonrasına yazılmalıdır. Kabul edilen tüm yazılar için yazarlara elektronik olarak doldurulabilir bir Çıkar Uyuşmazlığı Formu gönderilecektir.

Fon/Finans Kaynakları (Funding Sources):
Bu başlık altında varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır. 

Kaynaklar
Kaynaklar metin içinde anılma sırasına göre dizilmeli; yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak gösterilmemelidir. Yazarların yalnızca doğrudan yararlandıkları çalışmaları kaynak olarak göstermeleri gerekir; yazımı doğrulanamayan kaynaklar yayın hazırlığı sırasında yazarlardan istenecektir. Dergi isimleri Index Medicus’a göre kısaltılmalıdır; bunun mümkün olmadığı durumlarda dergi adının tamamı verilmelidir. Makale içi kaynak gösterimi ve referans listesi AMA stiline göre hazırlanmalıdır (AMA Manuel of Style: A Guide for Authors and Editors; 11th ed.). Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazarlar belirtilmeli, altıdan fazla yazar durumunda, üçüncü yazarın arkasından “et al.” ya da “ve ark.” eklenmelidir. Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar için aşağıdaki örneklere uyulmalıdır:

1) Dergi
Yüksel H, Güzelsoy D, Yazıcıoğlu N, Şenocak M, Öztürk M, Demiroğlu C. Long-term prognosis after a first myocardial infaction in Turkey: determinants of mortality and reinfarction. Cardiology. 1994;84(4-5):345-355.

2) Baskı aşamasında olanlar için doi numarasına göre
Roten L, Derval N, Sacher F, et al. Ajmaline attenuates electrocardiogram characteristics of inferolateral early repolarization. Heart Rhythm. September 19, 2011. doi:10.1016/j.hrthm.2011.09.013. [Epub ahead of print].

3) Kitap
Katz AM. Physiology of the Heart. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

4) Kitap içinde bölüm
Anderson JL, Muhlestein JB. The role of infection. In: Theroux P, ed. Acute Coronary Syndromes: A Companion to Braunwald’s Heart Disease. Philadelphia: WB Saunders; 2003:88-107.

5) Web sayfası
Nainggolan L. New salt paper causes controversy. Heartwire. May 3, 2011. Available from: http://www.theheart.org/article/1220043.do. Accessed June 12, 2011.

Kaynak yazımında EndNote kaynak yönetim programını kullananlar Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nin EndNote stilini bu linkten https://www.endnote.com/style_download/ama-11th-american-medical-association-11th-edition/ indirebilirler.

Şekil Açıklamaları
Her şeklin açıklaması kaynaklardan hemen sonra ayrı bir sayfada “şekil açıklamaları” başlığı altında ve sıralı olarak verilmelidir. Şekil üzerindeki tüm kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır.

Şekiller
Bir makaleye ait tüm şekiller alınmadan değerlendirme süreci başlamaz. Şekil sayısı içeriğe uygun sayıda olmalı ve şekiller, metin ve tablolarda sunulan verileri tekrarlamamalıdır. Tüm şekiller ayrı dosyalar halinde, baskıya hazır boyutlarda ve elektronik formatta gönderilmelidir. Şekillerin maksimum yüksekliği 12.5 cm ve maksimum genişliği 18 cm olmalıdır. Renkli şekiller baskıya uygun biçimde CMYK renk formatında ve en az 300 DPI çözünürlükte olmalıdır. Gri skaladaki şekiller en az 600 DPI, siyah-beyaz çizimler ise en az 1200 DPI çözünürlükte olmalıdır. Tüm şekiller TIFF formatında kayıt edilmelidir. Gönderilen hiçbir görüntü üzerinde hastanın tanınmasını sağlayacak herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Eğer gönderilen şekilde hasta tanınabiliyorsa hastanın yazılı onayı alınmalıdır.

Tablolar
Her bir tablo ayrı bir sayfada ve iki satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Tablolar sırasına göre numaralandırılmalıdır. Her tablonun üstünde tablo numarası ile birlikte tablo başlığı bulunmalıdır. Kolonlar arasında dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Sadece kolon başlıklarının altında, üstünde ve tablonun en altında yatay çizgiler kullanılmalıdır. Gerek duyulduğunda her tablonun altında açıklayıcı bir not bulunmalıdır. Tabloda kullanılan tüm kısaltmaların açıklamaları tablo altında alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Tablolarda semboller aşağıdaki sıraya göre kullanılmalıdır: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, §§, ||||, ¶¶, vs. Her tabloya metin içerisinde atıfta bulunulması gerekir. Tablo verileri yayımlanmış başka bir kaynaktan alınmışsa bunun için gerekli izinler alınmalıdır.

Çevrimiçi Destekleyici Veriler
Gönderilen yazı için şart olmayan ancak yazıyı destekleyen ve okuyucu için yararlı olabilecek materyaller çevrimiçi olarak sunulabilir. Bu sayede çalışmanın yöntem ve bulguları daha detaylı sunulabilir, yazı ilave şekil/tablo veya hareketli görüntülerle desteklenebilir. Metin içinde uygun yerlerde destekleyici verilere atıfta bulunulmalıdır.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi hareketli görüntülerin gönderilmesini teşvik eder. Hareketli görüntüler için AVI (Audio Video Interleave, .avi uzantılı), MPEG (Moving Picture Experts Group, .mpg uzantılı) veya QuickTime (Apple şirketinin video formatı, .mov uzantılı) video formatlarından biri kullanılmalıdır. Okuyucuların daha kolay indirebilmesi ve çevrimiçi daha kolay izlenebilmesi için lütfen her dosya büyüklüğünün 10 Mb veya altında olmasına özen gösteriniz. Uzun bir işleme ait videolar birkaç kısa video şeklinde gönderilebilir. Her video içeriğini açıklayıcı kısa bir altyazı olmalıdır. Video açıklamaları için ayrı bir metin dosyası yollanmalı ve her video açıklaması bu metin dosyasında ayrı bir sayfada yer almalıdır.

Yayın Etiği
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Dergisine gönderilen tüm makalelerde yazarlar, Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların önerdikleri yayın etiği kurallarına uymalıdır. Yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemaları temel alınır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalı ve bu durum yazar(lar) tarafından beyan edilmelidir. Dergiye gönderilen makalelerde yer alan tablo, şekil ve benzeri kaynaklar özgün olmalı, daha önce herhangi bir dilde yayınlanmış oldukları takdirde ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanabilmektedir. Bu süreçlerde sorumluluk yazarlara aittir. Yazar(lar); başka yazarlar, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir.

Dergiye gönderilen yazılar, yayın kurulu ve en az iki hakem tarafından incelenerek akran değerlendirmesi (peer review) sürecine alınır. Makaleler, intihal açısından çeşitli yazılımlar aracılığıyla incelenmektedir ve intihale yönelik izinsiz alıntı ya da sahte veri içeren yazılar dergide yayımlanmaz.

Gönderilen makalede yazar olarak sıralanan tüm bireyler çalışmaya yeterli emek vermiş olmalı, yazarlık kriterlerini karşılamalı ve katkıda bulunduğu içerik ile ilgili olarak sorumluluk almalıdır. Çalışmanın sonuçları ve bütünlüğü ile ilgili olarak yazıda yer alan her bölüm, en az bir yazarın sorumluluğu altında olmalıdır. ICMJE yazarlığın aşağıdaki 4 kritere dayalı olduğunu önermektedir:

1. Çalışmanın konsepti ya da tasarımına; çalışmanın bulgularına ait veri toplama, analiz ya da yorumlanmasına önemli katkı,
2. Entelektüel içerik için önemli olacak derecede çalışmanın hazırlanması veya revize edilmesi,
3. Yayınlanacak versiyonun son onayı,
4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun bir şekilde araştırılması ve çözümlenmesinin doğrulanmasında çalışmadan tüm yönleriyle sorumlu olmak.

Makalelerde yazar sayısını gereksiz artırma gibi etik dışı bir uygulamanın ve kişilerin haksız akademik, vb. yarar sağlama davranışlarının önlenmesi için editör, yazarlardan her bir yazarın yazıya yaptığı katkının açıklanmasını isteyebilir ve bu bilginin yayınlanmasını uygun görebilir. Yazar sıralaması, tüm yazarların ortak kararına dayanmalıdır. Yazarlık sırasının belirlenmesindeki farklılıklardan dolayı, yazarlar tarafından aksi belirtilmedikçe, bildirilen sıra esas alınacaktır. Yazarlar, farklı bir sıralama söz konusu olduğunda bu durumu dipnotla açıklayabilirler.

Yazarlar, çalışma ile ilgili bilinmesi gereken ve çalışmanın bulgularını ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek bir mali ilişkiyi ya da çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlarını açıklamakla yükümlüdür. Çalışmaya yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini açıklıkla bildirmelidirler. Çalışma için mali destek arama ve bulma ya da sadece verilerin toplanması gibi katkılar tek başına yazar olma hakkını doğurmaz. Ayrıca, çalışmayı yürütenlere yapılan genel yardım ve rehberlikler de yazarlık için yeterli değildir. Çalışmaya çeşitli şekillerde katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karışılamayan bireyler, kendi izinlerinin de alınması koşuluyla, “Teşekkür” bölümünde belirtilebilir. Yazarlık hakkında daha detaylı bilgiyi ICMJE sayfasında bulabilirsiniz.

Araştırma Etiği
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, gerektiğinde etik kurul belgesini yazarlardan isteme hakkını saklı tutar.

İnsan araştırmalarının tümünde; “Helsinki Deklarasyonu”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu’nda belirtilen esaslara uyulmalı, hastalar bilgilendirildikten sonra yazılı veya sözlü izinleri alınmalıdır. İlaç çalışmalarında, çalışmanın Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yürütüldüğü ve etik kurul izni alındığı belirtilmelidir.

Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Yazarlık
Gönderilen makalede yazar olarak sıralanan tüm bireyler çalışmaya yeterli emek vermiş olmalı, yazarlık kriterlerini karşılamalı ve katkıda bulunduğu içerik ile ilgili olarak sorumluluk almalıdır. Çalışmanın sonuçları ve bütünlüğü ile ilgili olarak yazıda yer alan her bölüm, en az bir yazarın sorumluluğu altında olmalıdır. ICMJE yazarlığın aşağıdaki 4 kritere dayalı olduğunu önermektedir:

1. Çalışmanın konsepti ya da tasarımına; çalışmanın datasına ait veri toplama, analiz ya da yorumlanmasına önemli katkıları
2. Entelektüel içerik için önemli olan çalışmanın hazırlanması veya revize edilmesi
3. Yayınlanacak versiyonun son onayı
4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun bir şekilde araştırılması ve çözümlenmesinin doğrulanmasında çalışmadan tüm yönleriyle sorumlu olmak

Çok-merkezli çalışmalarda, yazı başlığının altında yazar olarak bildirilenlerin tümü, yazarlık için yukarıda belirtilen şartları yerine getirmelidir. Çalışma için mali destek arama ve bulma ya da sadece verilerin toplanması gibi katkılar tek başına yazar olma hakkını doğurmaz. Ayrıca, çalışmayı yürütenlere yapılan genel yardım ve rehberlikler de yazarlık için yeterli değildir. Çalışmaya çeşitli şekillerde katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karışılamayan bireyler, kendi izinlerinin de alınması koşuluyla, “Teşekkür” bölümünde belirtilebilir. Yazarlık hakkında daha detaylı bilgiyi ICMJE sayfasında bulabilirsiniz. Makalelerde yazar sayısını gereksiz artırma gibi etik dışı bir uygulamanın ve kişilerin haksız akademik, vb. yarar sağlama davranışlarının önlenmesi için editör, yazarlardan her bir yazarın yazıya yaptığı katkının açıklanmasını isteyebilir ve bu bilginin yayınlanmasını uygun görebilir. Yazar sıralaması, tüm yazarların ortak kararına dayanmalıdır. Yazarlık sırasının belirlenmesindeki farklılıklardan dolayı, yazarlar tarafından aksi belirtilmedikçe, bildirilen sıra esas alınacaktır. Yazarlar, farklı bir sıralama söz konusu olduğunda bu durumu dipnotla açıklayabilirler.

Ön Yazı
Her makale bir ön yazı ile gönderilmelidir. Ön yazıda aşağıdaki ifadeler bulunmalıdır:

1) Tüm yazarlar yazarlık kriterlerini karşılamaktadır.
2) Gönderilen yazı eş zamanlı olarak başka bir dergiye yollanmamış ve hali hazırda başka bir dergi tarafından değerlendirilmemektedir.
3) Yazı içeriğinin hiç bir kısmı daha önce yayınlanmamıştır.
4) Yazı tüm yazarlar tarafından okunmuş ve onaylanmıştır.

Tüm editöryel yazışmaların yapılacağı yazarın adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölümde kısa bir paragraf ile gönderilen yazının önemine vurgu yapılabilir.

Yazıların Gönderilmesi
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’ne yazılar çevrimiçi gönderim sistemi üzerinden iletilmelidir. Yazarlar, makale gönderim ve değerlendirme süreci hakkındaki soru ve isteklerini [email protected] adresine e-posta olarak iletebilirler. Dergi kuralları gereği makalenin durumu telefonda tartışılmaz. Yazıyı yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlandıktan sonra çevrimiçi gönderim sistemi sayfasına gidiniz. İlk kez sistemi kullanacaklar önce kayıt işlemini yapmalıdırlar. Kayıt işlemi bitince kullanıcı adı ve size özel şifrenizi içeren bir e-posta adresinize gönderilecektir. Daha detaylı bilgi için çevrimiçi makale gönderim sayfasına bakabilirsiniz.

Yazıların Değerlendirilmesi
Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide basılmamış olması ve Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun seçtiği Yayın Kurulu tarafından uygun görülmesi gerekir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların değerlendirmeye alınması için, gönderilen yazıya tüm yazarların onay verdiklerine dair imzalı bir açıklama eklenmesi gerekir. Yayın için uygun bulunan yazıların dizgi ve hazırlık işlemleri sırasında, sorumlu yazara bir “Yazar Onay Formu” gönderilecektir.

Gönderilen tüm yazılar önce yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nde yayınlaması uygun görülmeyen, yazım kuralları ve gerekliliklerini yerine getirmeyen veya içerik olarak yeterli bulunmayan bazı yazılar bu aşamada yazarlara geri gönderilir. Yayın kurulu tarafından uygun görülen yazılar daha detaylı değerlendirmeler için hakemlere gönderilir. Olgu görüntüsü ve editöryal yorum türündeki yazıların değerlendirmesi derginin Yayın Kurulu tarafından yapılmaktadır. Yazıların kabulü orijinallik, bilimsel içerik ve çalışmanın konusu ile ilgili derginin yayın dengesine bağlıdır. Yayınlanmaya uygun görülen tüm araştırma makaleleri son karar verilmeden önce detaylı bir istatistiksel değerlendirmeden geçirilir. Yazı hakkında verilen karar genellikle 6 hafta içinde yazarlara e-posta yolu ile bildirilir. Editörler yazı hakkındaki kararı telefonda tartışmazlar. Tüm itirazlar ve istekler editörlere yazılı olarak bildirilmelidir. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yazıların özünü değiştirmeden metinde düzeltme yapmakla yetkilidir. Yazarlara ayrı baskı gönderilmez.

ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488