Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Türkiye İskemik Kalp Hastalığı Mortalite Trendi: 2009–2019

1.

Department of Cardiology, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Turkey

2.

Department of Biostatistics and Medical Informatics, Afyonkarahisar Health Sciences University School of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

3.

Division of Immunology and Allergy, Department of Internal Diseases, Kırıkkale University School of Medicine, Kırıkkale, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 348-355
DOI: 10.5543/tkda.2022.21297
Okunma: 613 İndirilme: 142 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2022

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olarak halk sağlığı ve epidemiyolojisinde hala önemli bir rol oynamaktadır. Bu grupta en sık neden iskemik kalp hastalığıdır (İKH). Bu çalışma, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm verilerini kullanarak Türkiye'deki İKH ölüm oranlarındaki son eğilimleri yaşa, cinsiyete ve bölgeye göre analiz etmeyi ve sonuçları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler: TÜİK ölüm veri tabanından İKH ölüm ve nüfus verileri (2009-2019 arasında, 12 bölge olarak) elde edildi. Trendlerdeki önemli değişiklikleri belirlemek için Joinpoint analizi kullanıldı ve yıllık yüzde değişim (APC), ortalama yıllık yüzde değişim (AAPC) oranları belirlendi.

Bulgular:Türkiye'deİKHiçinortalamaölümoranı2009'dan2019'akadarartanbireğilimiçindeydi (APC=1,7 (−0,8; 4,3), P=,166). Bu artış kadınlarda (APC=2,2 (−0,7; 5,2), P=,121) erkeklere göre (APC=1,4 (−1,1; 3,9), P=,235) daha belirgindi. 2015-2019 dönemi değerlendirildiğinde 65 yaş üstü gruplarda İKH mortalitesinin azalma eğiliminde olduğu belirlendi. Ayrıca, ülkemizde İKH nedeniyle halen erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla ölüm hızı olduğu ve bu oranın İstanbul bölgesinde en yüksek olduğu görülmektedir.

Sonuç: İKH ölüm eğilimleri küresel olarak azalmasına rağmen, ülkemiz ortalaması hala artış eğilimindedir. Ancak son 5 yılda özellikle 65 yaş üstü grupta İKH ölüm oranlarında önemli düşüşler gözlenmiştir.

Cite this article as: Yalım Z, Doğan N, Alan Yalım S. Mortality trends from ischemic heart disease in Turkey: 2009-2019. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(5):348-355.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488