Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Türk Erişkin Kardiyologlar Arasında Bilimsel Yayın Yazarlığında Cinsiyet Farklılıklarına Pandeminin Etkisi

1.

Güven Health Group, Ankara, Turkey

2.

Department of Cardiology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

3.

Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 438-444
DOI: 10.5543/tkda.2022.22322
Okunma: 541 İndirilme: 104 Online Yayın Tarihi: 29 Haziran 2022

Amaç: Akademide toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesine yönelik çaba sarf edilmesine rağmen koronavirüs hastalığı 2019 pandemisinin ardından eşitsizliğin artmasından endişe edilmektedir. Bu çalışmada, PubMed’de taranmakta olan dergilerde kadın Türk erişkin kardiyolog yazar dağılımının pandemi öncesi ve sonrası dönemler arasında kıyaslanması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışmada, PubMed üzerinde (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) “entrez date” ile “Turkey” ve “cardiology” anahtar kelimelerine dayalı bir gelişmiş arama gerçekleştirilerek veri tabanına Nisan-Eylül 2019 ve Nisan-Eylül 2020 tarihleri arasında giren makaleler saptandı. Çalışma örneklemi belirlendikten sonra, makalenin tipi ve yazar listesine ilişkin detaylar kaydedildi.

Bulgular: Taranan 1318 makaleden 708’i dahil edilme kriterlerini karşıladı. İlk yazarların 85’i (%12,0), kıdemli yazarların 67’si (%10,0) kadındı. Kadınların araştırma makalesi, editöryel, olgu sunumu/serisi ve uluslararası katılımlı makalelerde ilk yazar olma sıklığı daha düşüktü (sırasıyla %9,5, P =,012; %33,3, P =,045; %18,3, P =,033; %4,8, P =,032). Araştırma makalelerinde ilk ve ilgili yazar konumunda kadınların yer alma sıklığının pandeminin ortaya çıkışı sonrası daha fazla olduğu görüldü (sırasıyla %73,2, P =,032; %76,5, P =,019); ancak diğer makale tiplerinde bu bakımdan herhangi bir farklılık izlenmedi (tüm P >,05).

Sonuç: Bu bulgular Türk erişkin kardiyologlar tarafından yayımlanmış bilimsel makalelerde yazarlıkta anlamlı cinsiyet farklılıkları olduğunu düşündürmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, durumun daha geniş zaman aralığında incelenmesi ve bilimsel çıktının uzun vadede daha kapsamlı değerlendirilmesi göz önünde bulundurulabilir.

Cite this article as: Koçyiğit D, Tokgözoğlu L, Kayıkçıoğlu M. Impact of the pandemic on gender differences in scientific publication authorship among Turkish adult cardiologists. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(6):438-444.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488