Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan ST-Segment Yükselmeli Miyokart Enfarktüslü Hastalarda Basit ve Değerli Bir Prognostik Araç Olarak TIMI Risk İndeksinin Kullanımı

1.

Department of Cardiology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas, Turkey

2.

Department of Cardiology, Ordu University Training and Research Hospital, Ordu, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 192-201
DOI: 10.5543/tkda.2022.21143
Okunma: 561 İndirilme: 166 Online Yayın Tarihi: 01 Nisan 2022

Amaç: Miyokart Enfarktüsünde Tromboliz (TIMI) Risk Endeksi (TRI), fibrinolitik tedavi uygulanan ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü (STEMI) hastalarında prognozu belirlemek için geliştirilmiş bir risk sınıflandırma modelidir. Primer perkütan koroner girişim (PPKG) uygulanan hastalarda TRI'nin etkinliğine ilişkin bilgiler sınırlıdır. Bu çalışma STEMI ile başvuran ve daha sonra PPCI uygulanan hastalarda TRI'nin klinik sonuçlar üzerindeki prediktif değerini göstermeyi amaçlamıştır.

Yöntemler: STEMI ile başvuran ve ardından PPKG uygulanan 963 hasta geriye dönük olarak incelendi. TRI'nin konjestif kalp yetmezliği (KKY), ölüm, inme ve miyokart enfarktüsü (MI) için bir ay ve bir yıllık ayırt edici gücü değerlendirildi.

Bulgular: KKY, ölüm, inme ve MI ve bunların bileşik sonucu olan majör advers kardiyak olaylar (MACE), TRI değerleri yüksek olan hasta gruplarında daha yüksekti (P < ,05). TRI, aşağıdaki sonuçların bağımsız bir öngördücüsü idi; bir aylık sağkalım oranı [Odds oranı (OR): 1,054 (1,036-1,073)], bir yıllık sağkalım oranı [OR: 1,048 (1,031-1,065)], bir ay içinde KKY nedeniyle hastaneye yatış oranı [OR: 1,041(1,026-1,057)] ve bir yıl içinde [OR: 1,040 (1,024-1,055)]. TRI düzeyinin bir aylık mortalite ve bir yıllık mortalite oranlarında iyi bir ayırt edici güce sahip olduğu saptandı (sırasıyla TRI: 22,76, C-istatistik: 0,71-0,68).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, TRI değerinin PPKG uygulanan STEMI hastalarında ölüm ve kalp yetmezliği gibi klinik sonlanımların bağımsız bir öngörücüsü olduğunu ancak tekrarlayan MI için olmadığını göstermiştir. Kolay uygulanabilen ve önemli bir prognoz göstergesi olduğu için TRI’nin kullanımı PPKG uygulanan STEMI hastalarında da düşünülmelidir.

Cite this article as: Çerik İB, Kaya A, Dereli S, Akkaya F, Yenerçağ M, Bektaş O. Use of TIMI risk index as a simple and valuable prognostic tool in patients with ST-segment elevation myocardial infarction who underwent primary percutaneous coronary intervention. Turk Kardiyol Dern Ars 2022;50(3):192-201.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488