Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Ortalama Düzeltilmiş TIMI Kare Sayısı Koroner Yavaş Akım Fenomeni Olan Hastalarda İstenmeyen Majör Kardiyovasküler Olayları Öngördürebilir

1.

Department of Cardiology, University of Health Sciences, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 250-255
DOI: 10.5543/tkda.2022.21309
Okunma: 398 İndirilme: 72 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2022

Amaç: Bu çalışmanın amacı, koroner yavaş akım fenomeni olan hastalarda ortalama düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile majör istenmeyen kardiyovasküler olaylar arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Yöntemler: 2015-2020 yılları arasında dahil edilme kriterlerini karşılayan koroner yavaş akım fenomenine sahip toplam 98 hasta retrospektif olarak analizlere dahil edildi. Hastalar orta- lama düzeltilmiş TIMI kare sayısı değerlerine göre sıralandı ve bunlara göre çeyreklere ayrıldı. Grup-1 ortalama düzeltilmiş TIMI kare sayısı değeri >36,68 (üçüncü çeyrek) olan hastalardan, grup-2 ise ortalama düzeltilmiş TIMI kare sayısı değeri ≤36,68 (birinci çeyrek+ikinci çeyrek) olan hastalardan oluşturuldu. Gruplar arasında mortalite ve fatal olmayan kardiyovasküler olay- lar karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama takip süresi 3,93 ± 1,50 yıldı. Grup-1’de Grup-2’ye kıyasla tekrarlayan göğüs ağrısı ve majör istenmeyen kardiyovasküler olaylar artmıştı (sırasıyla, P ≤ ,001, P ≤ ,001). Cox regresyon analizine göre hipertansiyon (Odds oranı (OR) 2,627. P=,033), hiperlipidemi (OR 2,469, P = ,028), ve ortalama düzeltilmiş TIMI kare sayısı (OR 1,106, P = ,002) tekrarlayan göğüs ağrısının bağımsız öngördürücüleriydi. İleri yaş (OR 1,125, P=,011), hipertansiyon (OR 6,081, P=,026), hiperlipidemi (OR 12,308, P = ,019) ve ortalama düzeltilmiş TIMI kare sayısı  (OR 1,476, P = ,001), koroner yavaş akım fenomenine sahip hastalarda majör istenmeyen kardiyovasküler olaylar ile anlamlı olarak ilişkili bulunmasına rağmen, ortalama CTFC (OR 1,161, P = ,021), Cox regresyon analizinde majör istenmeyen kardiyovasküler olayların bağımsız öngördürücüsüydü.

Sonuç: Daha yüksek ortalama düzeltilmiş TIMI kare sayısı, koroner yavaş akım fenomenine sahip hastalarda majör istenmeyen kardiyovasküler olayları öngördürebilir.

Cite this article as: Poyraz E, Savaş G, Erdem A, et al. The mean corrected TIMI frame count could predict major adverse cardiovascular events in patients with coronary slow-flow phenomenon. Turk Kardiyol Dern Ars 2022;50(4):250-255.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488