Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

STEMI’da Metformin ve CI-AKI Riski: Propensity Skor Ağırlıklandırma Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

1.

Department of Cardiology, Koşuyolu Kartal Heart Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3.

Department of Cardiology, Acıbadem Kadıköy Hospital, İstanbul, Turkey

4.

Department of Cardiology, Koşuyolu Kartal Heart Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

5.

Department of Cardiology, Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul, Turkey

6.

Department of Cardiology, Bahçeşehir University Hospital, İstanbul, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 422-430
DOI: 10.5543/tkda.2022.22430
Okunma: 555 İndirilme: 143 Online Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2022

Giriş: Metformin kullanan diyabetik STEMI hastalarında kontrasta bağlı akut böbrek hasarı (CI-AKI) riskini azaltmak için metformin tedavisinin kesilmesi klinik pratikte sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. Literatürde bu yaklaşımı destekleyecek yeterli kanıt yoktur. Bu çalışmanın amacı, metformin kullanan diyabetik STEMI hastalarında metformin kullanmayanlara göre CI-AKI riskinin farklı olup olmadığını belirlemektir.

Yöntemler: Araştırmanın evrenini 2014-2019 yılları arasında bu çalışmaya dahil olan merkezlerimize STEMI tanısı ile başvuran ve pPCI uygulanan hastalar oluşturmuştur. Dahil edilme kriterlerini karşılayan 343 diabetik hasta, metformin alanlar ve almayanlar olarak iki gruba ayrılmıştır. CI-AKI geliştirip geliştirmediklerini belirlemek için hastaların başvurudaki kreatinin değerleri ile pik kreatinin değerleri karşılaştırıldı. İki grup, ‘inverse probability weighting’ yöntemiyle yürütülen koşullu lojistik regresyon analizi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Ağırlıksız klasik çok değişkenli lojistik regresyon analizi, metformin kullanımının AKI ile ilişkili olmadığını ortaya koydu. Ağırlıklı koşullu çok değişkenli lojistik regresyon, AKI riskindeki artışın başlangıç kreatinin seviyeleriyle ilişkili olduğunu (OR: 1,49 [1,06-2,0 GA; %95]; P=,02) ve CI-AKI riskindeki artışın metformin kullanımı ile ilişkili olmadığını gösterdi (OR: 0,92 [0,57- 1,50, GA: %95; P=,74]).

Sonuç: pPCI yapılan diyabetik STEMI hastalarında CI-AKI riskinde metformin kullanan ve kullanmayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Cite this article as: Kalkan S, Karagöz A, Efe SÇ, et al. Metformin and CI-AKI risk in STEMI: Evaluation using propensity score weighting method. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(6):422-430.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488