Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Kronik Kalp Yetmezliğinde D Vitamini Eksikliği ve New York Kalp Cemiyeti Fonksiyonel Sınıfıyla İlişkisi

1.

Department of Cardiology, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 202-208
DOI: 10.5543/tkda.2022.21024
Okunma: 569 İndirilme: 136 Online Yayın Tarihi: 01 Nisan 2022

Amaç: Kalp yetersizliği, önemli bir ölüm ve morbidite nedenidir. Bu çalışmada kronik kalp yetersizliği olan ve güneşli bir bölgede yaşayan hastalarda D vitamini eksikliği sıklığını ve D vitamini eksikliği ile New York Kalp Cemiyeti fonksiyonel sınıfları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya 657 hasta dahil edildi. New York Kalp Cemiyeti sınıflarına göre demografik, klinik ve laboratuvar parametreleri değerlendirildi. New York Kalp Cemiyeti sınıflarını belirleyen parametreleri belirlemek için ordinal regresyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Çalışma popülasyonunun medyan serum 25-hydroxy-vitamin D [25(OH)D] düzeyi 16,88 ng/mL idi. Hastaların %63.8’inde 25(OH)D 30 ng/mL idi. 25(OH)D düzeyi tGFH, kalsiyum, albumin, hemoglobin, transferrin satürasyonu, serum demiri ile pozitif, kalp hızı, parathormon, NT-proBNP ve CRP ile negative bağıntılıydı. D vitamini düşüklüğü (OR: 0,970, %95 CI: 0,945- 0,996; P=,024), ß bloker kullanımının azalması, N-terminal pro-brain natriuretic peptide seviyeleri ve sol atriyum çapındaki artış ile birlikte New York Kalp Cemiyeti sınıfındaki artışla ile bağımsız ilişkiliydi.

Sonuç: Kronik kalp yetersizliği hastalarında D vitamini eksikliği ve yetersizliği yaygın bir durumdur ve D vitamini seviyesi kalp yetersizliği olan hastalarda New York Kalp Cemiyeti fonksiyonel sınıfının önemli bir belirleyicisidir.

Cite this article as: Yılmaz Öztekin GM, Genç A, Arslan Ş. Vitamin D deficiency and relation to the New York Heart Association functional class in chronic heart failure. Turk Kardiyol Dern Ars 2022;50(3):202-208.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488