Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Koroner Yavaş Akım Fenomeni ile H2FPEF Skoru ile Arasındaki Ilişki

1.

Department of Cardiology, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey

2.

Department of Cardiology, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey

3.

Department of Cardiology, Ağrı Training and Research Hospital, Ağrı, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 242-249
DOI: 10.5543/tkda.2022.21291
Okunma: 630 İndirilme: 150 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2022

Amaç: Diyastolik disfonksiyon; koroner yavaş akım ve kalp yetersizliği tanısında kullanılan H2FPEF skorunun patofizyolojisinde temel rol oynamaktadır. Amacımız; stabil anjinası olan ve koroner anjiyografi uygulanan hastalarda H2FPEF skoru ve koroner yavaş akım arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya 228 hasta alındı [%60,5 erkek, ortalama yaş 52,6 (10,1)]. Uygulanan koroner anjiyografi sonrası ciddi tıkanıklığı olmayan koroner arter hastalığı tanısı alan hastalar, normal koroner akım (n:112) ve koroner yavaş akım (n:116) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bu hastaların H2FPEF skorları hesaplandı.

Bulgular: Koroner yavaş akım grubunda normal akım grubuna göre erkek oranı (%75'e karşı %45.5, P < .001) ve vücut kitle indeksi [30.5 (2.9)’e karşı 29.3 (2.8), P = .001] daha fazlaydı. H2FPEF skoru anlamlı olarak koroner yavaş akım grubunda yüksekti [2 (2-4) vs 0 (0-1), P < .001]. Ayrıca, H2FPEF skoru ile TIMI kare sayısı arasında pozitif korelasyon vardı (r = 0.725, P < .001). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, erkek cinsiyet (OO) = 4.580; %95 GA = 1.700- 12.336, P = .003), sigara kullanımı (OO = 2.398; %95 GA = 1.064-5.408, P = .035), total koles- terol (OO = 1.011; %95 GA = 1.001-1.021, P = .026) ve H2FPEF skoru (OO = 3.111; %95 GA = 2.160-4.480, P < .001) koroner yavaş akımı öngörmede bağımsız belirteçler olduğu izlendi.

Sonuç: Şüpheli iskemik kalp hastalığında; diyastolik disfonksiyonu tespit etmede kullanılan H2FPEF skorunun koroner yavaş akım ile bağımsız bir şekilde ilişkili olduğunu bulduk.

Cite this article as: Türkoğlu C, Şeker T, Genç Ö, Yıldırım A, Topuz M. The relationship between H2FPEF score and coronary slow flow phenomenon. Turk Kardiyol Dern Ars 2022;50(4):242-249.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488