Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Kalp Yetmezliği Hastalarında Çikolata Tüketimi ile Endotel Disfonksiyonu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

1.

Department of Cardiology, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Turkey

2.

Department of Biochemistry, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 334-339
DOI: 10.5543/tkda.2022.21249
Okunma: 414 İndirilme: 128 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2022

Amaç: Son zamanlarda kalp yetmezliği tedavisinde ilaçlara ek olarak diyet önerileri de önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı; hem sütlü çikolatanın, hem de bitter çikolatanın kalp yetersizliği üzerindeki olumlu etkilerini endotel fonksiyonları üzerinden göstermektir.

Yöntemler: Çalışmaya düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen yirmi hasta dahil edildi. Randomize cross-over olarak tasarlanan çalışmada hastaların bir kısmı sütlü, bir kısmı da bitter çikolata tüketti. Hastaların çikolata tüketimi öncesi ve sonrası 6 dakikalık yürüme testi sonuçları, akım aracılı dilatasyon değerleri, plazma kateşin, epikateşin ve NT pro BNP değerleri kaydedildi. İki hafta sonra hastaların tükettikleri çikolata tipleri değiştirildi. Aynı parametreler tekrar ölçüldü.

Bulgular: Hem sütlü çikolata (356 ± 54,2, 310 ± 72,1 pg/mL; P = ,007) hem de bitter çikolata (341 ± 57,301 ± 60,1 pg/mL; P = ,028) tüketiminden sonra NT pro BNP değerlerinde anlamlı bir düşüş gözlendi. Bitter çikolata tüketiminden sonra FMD değerlerinde anlamlı artış izlendi (%8,9 ± 3, %14 ± 4,5; P=,019).

Sonuç: Çikolata tüketimi kalp yetersizliğinde NT proBNP değerlerini anlamlı bir şekilde düşürmektedir. Bitter çikolata tüketimi de kalp yetersizliği hastalarında FMD değerlerini artırarak endotel fonksiyonlarını iyileştiriyor gibi görünmektedir.

Cite this article as: Dural İE, Onrat E, Çelik S, et al. The relationships between chocolate consumption and endothelial dysfunction in patients with heart failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(5):334-339.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488