Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 49 (4)
Cilt: 49  Sayı: 4 - Haziran 2021
EDITÖRYAL YORUM
1.
Distal transradial anjiyografi
Distal transradial angiography
Mehmet Fatih Yılmaz, Can Yücel Karabay
doi: 10.5543/tkda.2021.21114  Sayfalar 251 - 253
Makale Özeti | Tam Metin PDF

GÖRÜŞ
2.
Türkiye’deki varfarin kullanıcılarında terapötik aralıktaki süre: Geri ödemede kesin kriterler belirlemek için yeterli veri var mı?
Time in therapeutic range among warfarin users in Turkey: Are there enough data to set definitive criteria for reimbursement?
Mehmet Akif Topcuoglu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5543/tkda.2021.94055  Sayfalar 254 - 256
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Akut koroner sendromda distal transradial erişim ile konvansiyonel transradial erişimin karşılaştırması
Distal transradial versus conventional transradial access in acute coronary syndrome
Kenan Erdem, Ertuğrul Kurtoğlu, Mehmet Alparslan Küçük, Tevfik Fikret İlgenli, Muhammet Kızmaz
doi: 10.5543/tkda.2021.64000  Sayfalar 257 - 265

4.
Plazma tiyol ve disülfit düzeylerinin sol ventrikül sistolik fonksiyonları ile ilişkisi: Eğilim skoru eşleşme analizi
Plasma thiol and disulphide levels and their relationship with left ventricular systolic functions: A propensity score matching analysis
Mehmet Erdoğan, Selçuk Özturk, Abdullah Nabi Aslan, Hacı Ahmet Kasapkara, Burak Kardeşler, Serdal Baştuğ, Salim Neşelioğlu, Tahir Durmaz
doi: 10.5543/tkda.2021.04220  Sayfalar 266 - 274

5.
Kardiyovasküler ayrışma: Kalp yetersizliği hemodinamisine düşünsel, model temelli bir yaklaşım
Cardiovascular disintegration: A conceptual, model-based approach to heart failure hemodynamics
Emre Aslanger, Özlem Yıldırımtürk, Ayça Türer Cabbar, Muzaffer Murat Değertekin
doi: 10.5543/tkda.2021.69548  Sayfalar 275 - 285

6.
Hipertansiyon prevalansı ve renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi blokerleri kullanımının COVID-19 ve COVID-19 dışı viral pnömoni hastalarında karşılaştırılması
Comparison of hypertension prevalence and the use of renin-angiotensin-aldosterone system blockers in hospitalized patients with COVID-19 and non-COVID-19 viral pneumonia
Selçuk Görmez, Ceyda Erel Kırışoğlu, Mehmet Erkan Ekicibaşı, Aleks Değirmencioğlu, Ashok Paudel, Gökçe Akan, Fatmahan Atalar, Nevin Sarıgüzel, Burak Pamukçu
doi: 10.5543/tkda.2021.87750  Sayfalar 286 - 292

7.
COVID-19 ve miyokart enfarktüsü ile hastaneye yatan hastalarda klinik implikasyonlar ve mortalite göstergeleri
Clinical implications and indicators of mortality among patients hospitalized with concurrent COVID-19 and myocardial infarction
Hamed Tavolinejad, Kaveh Hosseini, Saeed Sadeghian, Hamidreza Pourhosseini, Masoumeh Lotfi- Tokaldany, Farzad Masoudkabir, Babak Sattartabar, Maryam Masoudi, Akbar Shafiee, Reza Mohseni Badalabadi, Mina Pashang, Afsaneh Aein, Masih Tajdini
doi: 10.5543/tkda.2021.14331  Sayfalar 293 - 302

8.
Anne sütü alımı, doğum şekli ve süt çocukluğu döneminde antibiyotik kullanımının prematür ateroskleroz ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Assessment of the relationship among breast milk intake, birth pattern, antibiotic use in infancy, and premature atherosclerosis
Özge Özcan Abacıoğlu, Mehmet Kaplan, Arafat Yıldırım, Mehmet Küçükosmanoğlu, Salih Kılıç
doi: 10.5543/tkda.2021.70659  Sayfalar 303 - 311

9.
Erken erişkinlik dönemi obezitesi, 2B benek takibi ve 3B ekokardiyografi ile değerlendirilen bozulmuş sol ve sağ ventrikül fonksiyonları ile ilişkilidir
Early adulthood obesity is associated with impaired left ventricular and right ventricular functions evaluated by speckle tracking and 3D echocardiography
Serkan Ünlü, Gülten Taçoy
doi: 10.5543/tkda.2021.57336  Sayfalar 312 - 320

OLGU BILDIRISI
10.
Kompleks infrapopliteal hastalık için perkütan anjiyoplasti uygulanan hastalarda ağrı kontrolü için periferik nöral blokaj
Peripheral neural blockade for pain control in patients undergoing percutaneous angioplasty for complex infrapopliteal disease
Abdulrahman Naser, Khagani Isgandarov, İlker İtal, Tolga Sinan Güvenç, Müslüm Şahin
doi: 10.5543/tkda.2021.92422  Sayfalar 321 - 327

11.
Kronik koroner sendromlu bir hastada akrep sokması sonucu gelişen akut koroner sendrom: Bir olgu sunumu ve literatür derlemesi
Acute coronary syndrome because of a scorpion sting in a patient with chronic coronary syndrome: A case report and review of the literature
Nuri Köse, Tarık Yıldırım
doi: 10.5543/tkda.2021.08834  Sayfalar 328 - 333

12.
COVID-19 gelişen bir hastada spontane gelişen sağ koroner arter diseksiyonu: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Spontaneous right coronary artery dissection in a patient with COVID-19 infection: A case report and review of the literature
Zeynep Yapan Emren, Volkan Emren, Emre Özdemir, Uğur Karagöz, Cem Nazlı
doi: 10.5543/tkda.2021.34846  Sayfalar 334 - 338

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Kontrast maddenin kuvvetli verilmesi nedeniyle oluşan nadir bir komplikasyon: Sol ventrikül boşluğuna tel girişi
A rare complication due to forceful administration of contrast agent: Wire entry to the left ventricle cavity
Ahmet Karaduman, İsmail Balaban, Berhan Keskin, Mehmet Çelik, Regayip Zehir
doi: 10.5543/tkda.2021.39030  Sayfa 339
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Takayusu arteriti olan bir hastada interatriyal septuma doğru uzanan bal beteği görünümlü mitral aortik intervalvular fibroza pseudoanevrizması
Extension of a mitral-aorta intervalvular fibrosa pseudoaneurysm into the interatrial septum resulting in the honeycomb appearance in a patient with Takayasu’s arteritis
Ali Hosseinsabet, Alimohammad Hajizeinali
doi: 10.5543/tkda.2021.93059  Sayfa 340
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
15.
Heart Failure 2019 Insights from the National Society of Cardiology journals
Plamen Gatzov, Jean-jacques Monsuez, Gergely Agoston, Michael Aschermann, Hala Mahfouz Badran, Ariel Cohen, Kurt Huber, Evgeny Shlyakhto, Dilek Ural, Ignacio Ferreira-gonzalez, Fernando Alfonso
doi: 10.5543/tkda.2021.10001  Sayfalar 341 - 343
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
16.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 344
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale