Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 49 (3)
Cilt: 49  Sayı: 3 - Nisan 2021
EDITÖRDEN
1.
Kronik kalp yetersizliğinde hiperkalemi
Hyperkalemia in chronic heart failure
Hakan Altay
doi: 10.5543/tkda.2021.00041  Sayfalar 178 - 179
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Farklı Derecelerde Bilgisayarlı Tomografi Tabanlı büyük boyutlandırmanın, Portico Sistemi Kullanarak Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi
Impact of different degrees of computed tomography-based oversizing on clinical outcomes after transcatheter aortic valve implantation using the Portico system
Serkan Aslan, Ali Rıza Demir, Fatih Uzun, Ömer Çelik, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2021.32582  Sayfalar 180 - 190

3.
Akut ST elevasyonlu myokart enfarktüsü ile acil koroner arter baypas cerrahisine giden hastalarda uzun dönem mortalite öngördürücüleri
Predictors of long-term mortality in acute ST-elevation myocardial infarction patients undergoing emergent coronary artery bypass graft surgery
Begüm Uygur, Ömer Çelik, Ali Rıza Demir, Gökhan Demirci, Taner İyigün, Anıl Şahin, Ömer Taşbulak, Yalçın Avcı, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2021.79059  Sayfalar 191 - 197

4.
Böbrek disfonksiyonu veya diyabetin eşlik ettiği kronik kalp yetersizliğinde hiperkalemi: TREAT HF gerçek yaşam verileri
Hyperkalemia in chronic heart failure with renal dysfunction or diabetes mellitus: Results from the TREAT HF study
Selda Murat, Hakkı Kaya, Yüksel Çavuşoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2021.58675  Sayfalar 198 - 205

5.
İnteratriyal bloğu olan ve olmayan sınırda ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan hastaların klinik özellikleri ile konvansiyonel ekokardiyografik özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison of clinical features and conventional echocardiographic characteristics of patients with heart failure with mid-range ejection fraction with and without interatrial block
Mustafa Doğduş, İlhan Koyuncu
PMID: 33350397  doi: 10.5543/tkda.2020.92345  Sayfalar 206 - 213

6.
Düşük Mutlak Kardiyovasküler Riske Sahip Genç Hastalarda Vasküler Risk Yaşının Nabız Dalga Hızı ile Korelasyonu
Correlation of vascular risk age with pulse wave velocity in young patients with low absolute cardiovascular risk
Serkan Asil, Lale Tokgözoğlu, Hikmet Yorgun, Mevlana Giray Kabakçı, Kudret Aytemir, Necla Özer
doi: 10.5543/tkda.2021.25068  Sayfalar 214 - 222

7.
The Atrial Fibrillation Effect On Quality-Of-Life (AFEQT) Questionnaire: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Effect of atrial fibrillation on quality of life (AFEQT) questionnaire: A Turkish validity and reliability study
Fatma Güneş, Sakine Boyraz
doi: 10.5543/tkda.2021.41347  Sayfalar 223 - 232

EDITÖRE MEKTUP
8.
Covid-19'da alt ekstemite iskemisi ve renal enfarkta neden olan aortik serbest trombüsler: Geç tromboembolik komplikasyon.
Aortic floating thrombi with lower limb ischemia and renal infarct in COVID-19: A remote thromboembolic complication
Cağdaş Topel, Ceren Yıldırım, Mustafa Ali Yavaş, Batuhan Yazıcı, Safa Göde
doi: 10.5543/tkda.2021.12901  Sayfalar 233 - 236

OLGU BILDIRISI
9.
Brakial arter yoluyla transkateter aort kapak implantasyonu
Transcatheter aortic valve implantation through the brachial artery
Şakir Arslan, Nermin Bayar, Çağın Mustafa Üreyen, Erkan Köklü, Göksel Çağırcı
doi: 10.5543/tkda.2021.51892  Sayfalar 237 - 241

10.
Uniküspit aort kapak ve yalancı aort diseksiyonu: Vaka bildirimi
Unicuspid aortic valve with false aortic dissection appearance: A case report
Barkın Kültürsay, Berhan Keskin, Seda Tanyeri, Ali Karagöz, Cihangir Kaymaz
doi: 10.5543/tkda.2021.27793  Sayfalar 242 - 244

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
11.
Mitral valve prolapse accompanied by a posterior mitral leaflet cleft resembling a trileaflet mitral valve
Elnaz Salimi, Ali Hosseinsabet, Abbas Salehi-omran
doi: 10.5543/tkda.2021.63307  Sayfa 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

12.
Heart bowtie
Maryam Shojaeifard, Leili Pourafkari, Nader Nader
doi: 10.5543/tkda.2021.50517  Sayfa 246
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
13.
Editöre mektup: İnteratriyal bloğu olan ve olmayan sınırda ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan hastaların klinik özellikleri ile konvansiyonel ekokardiyografik özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison of clinical features and conventional echocardiographic characteristics of patients with heart failure with mid-range ejection fraction with and without interatrial block
Ali Çoner
doi: 10.5543/tkda.2021.28782  Sayfalar 247 - 248
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
14.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 249
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Erratum
Erratum
Archives Of The Turkish Society Of Cardiology Editorial Office
doi: 10.5543/tkda.2021.100  Sayfa 250
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale