Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Y safen greft bifürkasyon lezyon için simultane ‘kissing stent’ tekniği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 232-234 | DOI: 10.5543/tkda.2018.98370

Y safen greft bifürkasyon lezyon için simultane ‘kissing stent’ tekniği

Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoglu, Ahmet Güner, Özkan Candan, Müslüm Şahin
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Safen venöz greftte (SVG) koroner arter bifurkasyon hastalığı oldukça nadirdir. Safen venöz greftte hastalığı, tekrarlayan koroner arter baypas greft cerrahisi (KABG) ile artan morbidite ve mortalite, yüksek prosedürel komplikasyon oranları ve stent restenozu veya perkütan koroner girişimle tekrar revaskülarizasyon gerektiren oklüzyon nedeniyle tedavide zorlu bir lezyon olmaya devam etmektedir. Burada, KABG öyküsü olan ve akut koroner sendrom tanısı alan bir hastada ters Y SVG bifurkasyon hastalığında simultane ‘kissing stent’ tekniği kullanılan bir olgu bildirdik.

Anahtar Kelimeler: Bifurkasyon, kissing stent; Y-greft.Simultaneous kissing stent technique for bifurcation lesion in a saphenous Y-graft

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoglu, Ahmet Güner, Özkan Candan, Müslüm Şahin. Simultaneous kissing stent technique for bifurcation lesion in a saphenous Y-graft. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 232-234

Sorumlu Yazar: Muzaffer Kahyaoglu, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale