ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Bilişsel Bozukluğu Öngörmede Biyobelirteçlerin Rolü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(4): 244-252 | DOI: 10.5543/tkda.2024.97143

Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Bilişsel Bozukluğu Öngörmede Biyobelirteçlerin Rolü

Ayça Arslan1, Ahmet Çelik2, Oben Döven2
1Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kars, Türkiye
2Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (DEF-KY) olan yaşlı hastalarda bilişsel işlev bozukluğunda rol oynayan klinik faktörleri ve sST2 ve GDF-15’in rolünü araştırmaktır.


YÖNTEM
Çalışmaya 65 yaş üstü 101 kronik DEF-KY hastası dahil edildi. Hastaların bilişsel işlevlerini değerlendirmek amacıyla Montreal Kognitif Değerlendirme Testi (MoCA) ve Mini Mental Durum Testi (MMSE) uygulandı ve sST2, GDF-15 ve NT-proBNP düzeyleri ölçüldü.


BULGULAR
NT-proBNP [1845 (831-6387) vs. 1310 (590-2830), P = 0.01, sırasıyla] ve GDF-15 [2.19 (1.10-4.25) vs. 1.43 (0.87-2.34), P = 0,042, sırasıyla] düzeyleri bilişsel işlev bozukluğu olan grupta anlamlı derecede yüksek iken sST2 (1297±604 vs.1199±422, P = 0,34, sırasıyla) düzeyi gruplar arasında benzer bulundu. Bilişsel işlev bozukluğu olan hastalar daha ileri yaştaydı. İnfluenza aşısı olan hastaların oranı bilişsel fonksiyonları normal olan grupta daha yüksek bulundu. GDF-15 düzeyleri MMSE puanı ile negatif korelasyon gösterdi (r = -0,257, P = 0,009). MoCA (r = -0,325, P = 0,001) ve MMSE (r = -0,282, P = 0,005) skorları ile sağ ventrikül çapı negatif, hemoglobin düzeyleri ise pozitif korelasyon gösterdi. Lojistik regresyon analizinde yüksek GDF-15 (OR = 1,264, %95 GA = 1,009-1,583) düzeyleri, ileri yaş (OR = 1,100, %95 GA = 1,012-1,195) ve yüksek NYHA (OR = 5,328, %95 GA = 2,033-13,962) sınıfı artmış bilişsel işlev bozukluğu riskiyle ilişkili bulundu.


SONUÇ
Kalp yetersizliği olan yaşlı hastalarda bilişsel işlev bozukluğu yaş, sağ ventriküler dilatasyon, anemi, NYHA fonksiyonel sınıfı, GDF-15 ve NT-proBNP düzeyi ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel işlev bozukluğu, GDF-15, kalp yetersizliği, NT-proBNP, sST2

The Role of Biomarkers in Predicting Cognitive Impairment in Elderly Patients with Heart Failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ayça Arslan, Ahmet Çelik, Oben Döven. The Role of Biomarkers in Predicting Cognitive Impairment in Elderly Patients with Heart Failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(4): 244-252

Sorumlu Yazar: Ayça Arslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi