Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Obez hastalarda ‘sleeve’ gastrektominin kısa dönemde kilo kaybı ve diyastolik fonksiyon üzerine etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 162-167 | DOI: 10.5543/tkda.2018.95994

Obez hastalarda ‘sleeve’ gastrektominin kısa dönemde kilo kaybı ve diyastolik fonksiyon üzerine etkileri

Mustafa Aytek Şimşek1, Ayça Türer Cabbar1, Olcay Özveren1, Sinan Aydın2, Öge Taşçılar1, Muzaffer Değertekin1
1Department of Cardiology, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

AMAÇ
Bariatrik cerrahinin obez hastaların kalp yapısı ve fonksiyonlarını iyileştirdiği bilinmektedir. Bu çalışmada ‘sleeve’ gastrektominin (tüp mide ameliyatı) vücut ölçüleri ve diyastolik fonksiyon üzerinde kısa dönem etkilerini araştırdık.

YÖNTEMLER
‘Sleeve’ gastrektomi planlanan 41 ardışık obez hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma başlangıcında ve takipte vücut ölçümleri ve ekokardiyografik ölçümler kaydedildi. Toplam kilo kaybı yüzdesi ve fazla kilonun kayıp yüzdesi hesaplandı.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 42.85±11.47 idi, bunların 21’i (%51.1) kadındı. Ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 44.86±5.62 kg/m² idi. Ortalama takip süresi 91.24±44.48 gündü. Katılımcılarda istatistiksel anlamlı olarak kilo kaybı (26.64±10.5 kg), VKİ’de (8.84±3.93 kg/m²) ve vücut yüzey alanında (VYA) azalma (0.27±0.12 m²) saptandı. Mitral E hızında ve mitral annüler e hızında anlamlı artış; mitral A hızında, E/e oranında, sol ventrikül kitlesinde (LVM) ve sol atriyum hacminde (LAV) anlamlı azalma saptandı. Vücut ölçülerindeki değişiklik miktarı ile ekokardiyografik ölçümlerdeki değişim miktarları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Sadece fazla kilonun kayıp yüzdesi ile LAV’deki azalma arasında orta derecede pozitif korelasyon saptandı.

SONUÇ
‘Sleeve’ gastrektomi ile ameliyat sonrası kısa dönemde anlamlı kilo kaybı ve diyastolik parametrelerde anlamlı iyileşme sağlanmıştır. Kilo kaybı miktarı ile ekokardiyografik parametreler arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyastolik fonksiyon, obezite; sleeve gastrektomi.

Short-term effects of sleeve gastrectomy on weight loss and diastolic function in obese patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Aytek Şimşek, Ayça Türer Cabbar, Olcay Özveren, Sinan Aydın, Öge Taşçılar, Muzaffer Değertekin. Short-term effects of sleeve gastrectomy on weight loss and diastolic function in obese patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 162-167

Sorumlu Yazar: Mustafa Aytek Şimşek, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale