Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yeni Bir İnflamasyon Göstergesi Olan Serum Neopterin Seviyeleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 473-477

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yeni Bir İnflamasyon Göstergesi Olan Serum Neopterin Seviyeleri

Engin BOZKURT1, Ahmet GÖDEKMERDAN2, Zafer ELBASAN1, Necip ALP1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Giriş ve amaç: Aterosk/erotik pla.~m yı rtı lması ile oluşan intrakoroner trombiis akut koroner sendromun (AKS) temel nedenidir. Yırtılmaya hassas p/ak/arın, daha fazla sayıda makrofaj ve T lenfasit ihtiva effiğ i çeşitli ça lışmalarla tespit edilmiştir. Ayrı ca hassas p/ak/ardaki aktive olmuş makrofajlardan da neopterin salgısmın arffığı bilinmektedir. Bu çalı şma AKS'li ve stabil angina pektarisli olgularda plak inf/amasyonunun bir kriteri olarak serıını neopterin seviyesinin ölçümü ve bunwı koroner arter lıastalığınm (KAH) anjiyografik şiddeti ile ilişkisi olup olmadığım araştırmak amac ı ile yapıldı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya ardışık 43 stabil angina (grup /) ve 118 AKS'li (grup ll) lıasta ile kontrol grubu olarak aynı yaş larda sağlıklı 30 birey (grup lll) almdı. Serımı neopterin diizeyi "enzym-linked immunosorbeni assay" (ELİSA) tekniği ile ölçiildii. Tiim olgu/ara se/ekti} koroner anjiyografi yapı ldı. Koroner anjiyografide >%50 darlık tespit edilmesi önemli koroner lıastalı ğı olara/.: kabul edildi. Anjiyografi/.: olarak KAH'111 şiddeti ise Gensini skorlaması ile değerlendirildi.
BULGULAR
Serum neopterin diizeyi grup 1= 12.33±3.94 nmoi!L, grup ll= 22.46±6.75 nnıoi!L ve grup lll= 9.02±2.57 nnıoi/L bulwıdu . AKS'li olgulardaki serum neopterin dii:eyi lıenı stabil angina/i olgulm·a göre (p0.05).
SONUÇ
AKS'li olgularda lıiicresel inımiin aktivasyonwıwı 'Jir göstergesi olan serum neopterin seviyesinin önemli i erecede artmış olduğu ve plak inflanıasyomın bir işareti Jlm·ak kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Neopterin, akut koroner sendrom

Serum Neopterin Levels Acute Coronary Syndrome as a new Inflammation Marker

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Engin BOZKURT, Ahmet GÖDEKMERDAN, Zafer ELBASAN, Necip ALP. Serum Neopterin Levels Acute Coronary Syndrome as a new Inflammation Marker. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 473-477
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale