Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
"Brugada Sendromu"nun EKG Bulgularına Sahip Asemptomatik Bir Olgu: Neler Yapmalı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 509-515

"Brugada Sendromu"nun EKG Bulgularına Sahip Asemptomatik Bir Olgu: Neler Yapmalı?

Özgür ASLAN1, Mustafa SEVER2, Sema GÜNERİ1, Özgür KARCIOĞLU2, Özer BADAK1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Acil servise kann ağnsı şikayetiyle başvurmuş ve akut ko/ esistit tamsıyla genel cerrahi servisinde tedavi görmiiş 52 yaşmdaki erkek lıastamn EKG'si başka bir retrospektij araştırma nedeniyle incelenirken inkonıplet sağ dal bloku ve V 1-V3 derivasyon/annda ST segment yiikselnıesi bulundu,~ u saptandı. Bu bulgularla "Brugada Sendromu" ön tanısıyla olgu yeniden değerlendirildi ve çeşitli incelemelerde bulımuldu. Propafenon ile uyan testi son ucwıda EKG'de ek bir değişiklik gözlenmedi, elektrofizyolojik incelellıe ile hastada ventriküler aritmi indiiklemnedi. Aile bireylerinili EKG kayıtlarmda benzer bulgulara rastlanmadı. Bu olgu, oldukça nadir olan Bl'llgada Sendromu'mm EKG bulgulan saptanan asenıpt omatik bireylerde yapılabilecek incelemelerin tartışılması amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Asemptomatik, EKG, Brugada sendromu

An Asymptomatic Case With ECG Findings of the Brugada Syndrome: What Should/Could Be Done?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özgür ASLAN, Mustafa SEVER, Sema GÜNERİ, Özgür KARCIOĞLU, Özer BADAK. An Asymptomatic Case With ECG Findings of the Brugada Syndrome: What Should/Could Be Done?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 509-515
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale