Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Arteriyal hipertansiyon hastalarında uzamış R dalgası pik süresi prediktörleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(5): 387-394 | DOI: 10.5543/tkda.2021.80540

Arteriyal hipertansiyon hastalarında uzamış R dalgası pik süresi prediktörleri

Göksel Çinier1, Ahmet Seyda Yılmaz2, Ahmet İlker Tekkesin1, Mustafa Çetin2
1Kardiyoloji Bölümü, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul
2Kardiyoloji Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rize

AMAÇ
Hipertansiyon (HT) toplumda oldukça yaygın görülen bir hastalık olup önemli kardiyovasküler sonlanım noktaları ile ilişkilidir. Artan basınç yükü sonrası ventrikül miyokard dokusunda ciddi yapısal ve elektriksel yeniden şekillenme ortaya çıkmaktadır. Hipertansif hastalarda elektriksel yeniden şekillenmenin göstergelerinden biri R dalgası pik süresi uzamasıdır (RWPT) ve bu durumun nedenleri arasında artmış sol ventrikül miyokard kitlesi ile miyokardial fibroz yer almaktadır. Çalışmamızda daha önce HT tanısı bulunan hastalarda uzamış RWPT öngördüren parametreleri araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Hipertansiyon tanısı bulunan kardiyoloji polikliniğine rutin kontrol için gelen ardışık hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Standart 12 derivasyonlu yüzey elektrokardiyografi (EKG) ve transtorasik ekokardiyografi (TTE) çalışmaya dahil edilen hastalara RWPT ve EFT değerlendirilmesi amacıyla uygulandı. RWPT için üst sınır 40 milisaniye (ms) olarak belirlendi.

BULGULAR
Şubat 2019 ile Şubat 2020 arasında 453 hasta çalışma için taranmış olup bunlardan 237’si çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşının 62.1±11.2 ve %41.8’i erkek olarak görüldü. Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama RWPT değeri 41.9±10.8 olarak bulundu. RWPT 55 hastada uzamış olarak saptanırken kalan 172 hastada normal bulundu. Tek değişkenli analizde EFT (OR, 1.222; 95% CI, 1.077-1386; p=0.002), sol ventrikül kitle indeksi (LVMI) (OR, 1.011; 95% CI, 1.001-1.021; p=0.026) ve fragmente QRS (fQRS) (OR, 2.679; 95% CI, 1.433-5.004; p=0.002) parametrelerinin uzamış RWPT ile ilişkili olduğu bulundu. Çok değişkenli analizde ise EFT (OR, 1.211; 95% CI, 1.061-1.383; p=0.005) ve fQRS (OR, 2.796; 95% CI, 1.459-5.359; p=0.002) parametrelerinin uzamış RWPT’i predikte ettiği gösterildi.

SONUÇ
Hipertansif hastalarda, EFT ve fQRS uzamış RWPT’ı predikte etmektedir. Bu sonuçlar ventriküler aktivasyon süresi uzamasına miyokardial fibrozun, artmış sol ventrikül kitlesine göre daha etkili olduğunu düşündürebilir.

Anahtar Kelimeler: R dalgası pik süresi, hipertansiyon, epikardiyal yağ dokusu

Predictors for the prolonged R wave peak time among patients with arterial hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Göksel Çinier, Ahmet Seyda Yılmaz, Ahmet İlker Tekkesin, Mustafa Çetin. Predictors for the prolonged R wave peak time among patients with arterial hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(5): 387-394

Sorumlu Yazar: Göksel Çinier, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale