Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut pulmoner emboli hastalarında yeni gelişen atriyal fibrilasyon öngörücülüğü: sPESI Skoru’nun rolü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 191-197 | DOI: 10.5543/tkda.2018.78241

Akut pulmoner emboli hastalarında yeni gelişen atriyal fibrilasyon öngörücülüğü: sPESI Skoru’nun rolü

Ekrem Şahan1, Suzan Şahan2, Murat Karamanlıoğlu1, Murat Gül3, Omaç Tüfekçioğlu2
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara, Türkiye
3Düzce Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Düzce, Türkiye

AMAÇ
Akut pulmoner emboli (APE) ciddi bir klinik durumdur ve atriyal fibrilasyon (AF) klinik pratikte en sık görülen aritmidir. Pulmoner Emboli Ciddiyet İndeksi (PESI) APE’de kısa dönem mortaliteyi öngören skorlama sistemidir. Bu çalışmada, APE’li hastalarda PESI skoru ile yeni gelişen AF ilişkisini bulmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Mayıs 2012 ile Aralık 2015 arasında başvuran 869 hastanın bilgileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastaların PESI skorları hesaplandı. Hipertansiyon, koroner veya yapısal kalp hastalığı, hepatik veya böbrek disfonksiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tiroit disfonksiyon, diyabet veya uyku apne, enflamatuvar veya enfeksiyon hastalığı öyküsü, yeni travma veya cerrahi, steroid veya nonsteroid enflamatuvar ilaç kullanımı bulunan hastalar dışlandı. Kırk iki (%4.8) yeni-AF’li hasta dahil edildi.

BULGULAR
Yaş, cinsiyet, sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp hızı, açlık glikoz düzeyi, serum kreatinin, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, trikuspit anüler düzlem hareket değeri ve pulmoner arter sistolik basınç ölçümleri AF olan ve olmayan hastalar arasında anlamlı farklılık göstermedi (p >0.05).Yeni-AF hastalarında daha uzun LVEDD ve LAD değerleri mevcuttu (p <0.05). Yeni-AF grubunda PESI skoru daha yüksekti (93±23 ve 75±17; p<0.001). LVEDD, LAD, ürik asit, bilirubin, albumin, troponin değerleri ve PESI skoru Yeni-AF için tek değişkenli öngörücüler olarak bulundu.

SONUÇ
Çalışmamızda yüksek PESI skoru yeni gelişen AF ile ilişkili bulundu. APE hastalarında, 82.50’den büyük PESI skoru yeni-AF öngörücüsü olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pulmoner emboli, atriyal fibrilasyon; pulmoner emboli ciddiyet indeksi; basitleştirilmiş pulmoner emboli ciddiyet indeksi skoru.

Prediction of new onset atrial fibrillation in patients with acute pulmonary embolism: The role of sPESI Score

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ekrem Şahan, Suzan Şahan, Murat Karamanlıoğlu, Murat Gül, Omaç Tüfekçioğlu. Prediction of new onset atrial fibrillation in patients with acute pulmonary embolism: The role of sPESI Score. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 191-197

Sorumlu Yazar: Ekrem Şahan, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale