Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut koroner sendrom ile başvuran çok ileri yaşta hastalarda hastane içi mortalitenin öngördürücüleri: Tek merkezli çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 38-44 | DOI: 10.5543/tkda.2018.68792

Akut koroner sendrom ile başvuran çok ileri yaşta hastalarda hastane içi mortalitenin öngördürücüleri: Tek merkezli çalışma

Samet Yılmaz1, Mehmet Koray Adalı1, Oğuz Kılıç1, Ayşen Til2, Yalın Tolga Yaylalı1, Dursun Dursunoğlu1, Havane Asuman Kaftan1
1Kardiyoloji ABD, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, Pamukkale/Denizli
2Halk Sağlığı ABD, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale/Denizli

AMAÇ
Yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte akut koroner sendrom (AKS) tanısı konan yaşlı birey sayısı günden güne artmaktadır. Bu çalışmadaki amaç 80 yaş ve üzeri hastalarda AKS’nin hastane içi mortalite öngördürücülerinin belirlenmesidir.

YÖNTEMLER
Akut koroner sendrom tanısı ile hastaneye yatırılan 80 yaş üzerinde 171 hastanın (86 erkek, ortanca yaş 83 yıl) demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri hastane kayıtlarından geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR
Hastane içi mortalite 19 hastada (%11.1) gelişti. Ölüm nedenleri kardiyojenik şok (n=6, %31.5), akut böbrek yetersizliği (n=6, %31.5), aritmi (n=4, %21) ve septik şok (n=3, %15.7) idi. Ölen hastalarda ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYME) oranı daha fazla [14’e (%73.7) karşı 31 (%20.5), p<0.001], zirve troponin [3.1 (7.2) ng/mL’e karşı 0.3 (1.6) ng/mL, p<0.001] ve CK-MB değerleri [96.7 (194) ng/mL’e karşı 10.9 (36.2), p<0.001] anlamlı olarak daha yüksekti. Lojistik regresyon analizinde yüksek GRACE risk skoru [OR (odds oranı): 1.074, GA (güven aralığı) %95 (1.039–1.110), p<0.001], ejeksiyon fraksiyonunun ≤%40 olması [OR: 8.113, GA %95 (1.101–59.773), p=0.040] ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü/anjiyotensin reseptör blokörü (ACEI/ARB) kullanılmaması [OR: 0.075, GA %95 (0.006–0.995), p=0.049] ölüm ile ilişkili bulunmuştur.

SONUÇ
Akut koroner sendrom tanısı alan 80 yaş ve üzeri hastalarda yüksek GRACE risk skoru, öncesinde ACEI/ARB kullanılmaması ve başvuru anındaki düşük ejeksiyon fraksiyonu hastane içi mortalite ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, yaşlılık; mortalite.

Predictors of in-hospital mortality in very eldery patients presenting with acute coronary syndrome: A single-center study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Samet Yılmaz, Mehmet Koray Adalı, Oğuz Kılıç, Ayşen Til, Yalın Tolga Yaylalı, Dursun Dursunoğlu, Havane Asuman Kaftan. Predictors of in-hospital mortality in very eldery patients presenting with acute coronary syndrome: A single-center study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 38-44

Sorumlu Yazar: Samet Yılmaz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale