Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut anteriyor miyokart enfarktüslü hastalarda aVR derivasyonundaki iskemik değişiklikler sol ventrikül trombüs veya yüksek dereceli spontan ekokontrast ile ilişkilidir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 168-176 | DOI: 10.5543/tkda.2018.57296

Akut anteriyor miyokart enfarktüslü hastalarda aVR derivasyonundaki iskemik değişiklikler sol ventrikül trombüs veya yüksek dereceli spontan ekokontrast ile ilişkilidir

Yahya Kemal İçen1, Yurdaer Dönmez1, Abdullah Orhan Demirtaş1, Hasan Koca1, Mustafa Lütfullah Ardıç1, Ayşe Selcan Koç2, Fadime Karataş1, Mevlut Koç1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Kliniği, Adana

AMAÇ
Biz bu çalışmada, akut anteriyor miyokart enfarktüslü (ME) hastalarda, yüzeyel elektrokardiyografide aVR derivasyonundaki iskemik değişiklikler ile sol ventrikül trombüsü (LVT) veya yüksek dereceli spontan ekokontrastı (SEK) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Yüzeyel EKG’de aVR derivasyonunda T dalga polaritesi (TPaVR) ve ST segment sapması (STaVR) sayısal olarak ölçüldü ve mutlak değerleri hesaplandı. Büyük mutlak değerin, küçük olana bölünmesiyle ST/TPaVR oranı elde edildi. Ekokardiyografik görüntülerden LVT veya yüksek dereceli SEK varlığı kaydedildi. Syntax skoru (SS), klinik SS (cSS) ve rezidüel SS’leri (rSS) anjiyografik görüntülerden hesaplandı.

BULGULAR
Otuz dört hastada LVT veya yüksek dereceli SEK mevcuttu ve Grup 1 olarak adlandırıldı. Yüz yetmiş hastada herhangi bir LVT ya da yüksek dereceli SEK yoktu ve bu hastalar Grup 2 olarak belirlendi. P dalgası süresi, V2 ST-segment yüksekliği, TPaVR, cSS ve ST/TPaVR oranı, Grup 1’de anlamlı olarak daha yüksek bulundu. EF ve STaVR, grup 2’de anlamlı olarak yüksek bulundu. EF (OO: 0.9, %95 GA: 0.833–0.973, p=0.008), TPaVR (OO: 1.454, %95 GA: 1.074–1.967, p=0.015) ve ST/TPaVR oranı (OO: 1.6, %95 GA: 1.307–1.959, p<0.001) grup 1 için bağımsız belirteç olarak tespit edildi.

SONUÇ
Anteriyor ME’li hastalarda; yüzeyel EKG’de aVR derivasyonundaki iskemik değişiklikler, LVT veya yüksek dereceli SEK ile yakından ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: aVR derivasyonu, sol ventrikül trombüs, miyokart enfarktüsü.

Ischemic changes in lead aVR is associated with left ventricular thrombus or high-grade spontaneous echocontrast in patients with acute anterior myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yahya Kemal İçen, Yurdaer Dönmez, Abdullah Orhan Demirtaş, Hasan Koca, Mustafa Lütfullah Ardıç, Ayşe Selcan Koç, Fadime Karataş, Mevlut Koç. Ischemic changes in lead aVR is associated with left ventricular thrombus or high-grade spontaneous echocontrast in patients with acute anterior myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 168-176

Sorumlu Yazar: Yahya Kemal İçen, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale