Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
ST segment yükselmesiz miyokart enfarktüsü olan hastalarda epikardiyal yağ dokusu yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyonu öngördürebilir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(6): 430-438 | DOI: 10.5543/tkda.2021.50759

ST segment yükselmesiz miyokart enfarktüsü olan hastalarda epikardiyal yağ dokusu yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyonu öngördürebilir

Hayati Eren1, Muhammed Bahadır Omar2, Lütfi Öcal3
1Kardiyoloji Bölümü, Elbistan Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Son yıllarda, epikardiyal yağ dokusu (EFT) ile atriyal fibrilasyon (AF) gelişimi arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca farklı klinik durumlarda EFT’nin kardiyak artimi gelişimi için bir prediktör olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, mevcut literatürde ST segment yükselmesiz miyokart enfarktüsü (NSTEMI) olan hastalarda AF’nin gelişiminde EFT kalınlığının rolü çalışılmamıştır. Bu çalışmada NSTEMI’li hastalarda EFT kalınlığı ile hastanede takip sırasında yeni başlangıçlı AF gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Bu çalışmaya NSTEMI tanısı konmuş 493 ardışık hasta dahil ettik. Hastane içi izlemde 68 hastada AF gelişti ve kalan 425 hasta kontrol grubu olarak belirlendi. NSTEMI için miyokart enfarktüsünde tromboliz (TIMI) risk skoru hesaplandı. Tüm klinik, ekokardiyografik ve laboratuvar parametreler iki grup arasında karşılaştırıldı.

BULGULAR
AF grubunda kontrollere göre EFT kalınlığı daha yüksekti (p<0.001). AF grubunda TIMI risk skoru daha yüksekti (p<0.001). Lojistik regresyon analizi, EFT’nin AF gelişimi için bağımsız belirleyici olduğunu gösterdi (OR: 3.521, %95 CI 1.616-6.314, p<0.001).

SONUÇ
EFT kalınlığı daha yüksek olan NSTEMI hastalarında AF ortaya çıkışı daha sık gözlenmiştir. EFT, NSTEMI hastalarında AF’nin önemli bir belirleyicisidir.

Anahtar Kelimeler: : Koroner arter hastalığı, Yeni Başlangıçlı Atriyal Fibrilasyon, Epikardiyal Yağ Dokusu, ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü

Epicardial fat tissue may predict new-onset atrial fibrillation in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hayati Eren, Muhammed Bahadır Omar, Lütfi Öcal. Epicardial fat tissue may predict new-onset atrial fibrillation in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(6): 430-438

Sorumlu Yazar: Hayati Eren, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale