Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ortotopik Kalp Transplantasyonu Yapılan Hastaların Rejeksiyon Takibinde Sitoimmunolojik Monitörizasyonun Etkinliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 486-492

Ortotopik Kalp Transplantasyonu Yapılan Hastaların Rejeksiyon Takibinde Sitoimmunolojik Monitörizasyonun Etkinliği

Haşmet BARDAKCI1, Şeref KÜÇÜKER1, Onurcan TARCAN1, M.Ali ÖZATiK1, Mustafa BALCI2, Süha KÜÇÜKAKSU1, Erol ŞENER1, Oğuz TAŞDEMiR1
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi İmmünoloji Bölümü

Kareliyak transplantasyon hastaları postoperalif dönemde aklll rejeksiyon açlSindan yakın takip gerektirir/er. Transplantasyon sonrası aklll rejeksiyonwı tanısmda endomiyokardiyal biyopsi (EMB) temel yönteme/ir. Bununla birlikte sitoinınıwıolojik monitörizasyon (CIM), akut rejeksiyon tan ısında basit, noninvaziv ve giinlük kullanıma uygun bir metoddur. Bu prospektif ça lışmada kliniğimizde ortotopik kalp transplantasyonu yapılan 13 hastada sitoinınıün olojik nıonitörizasyonwı akut rejeksiyo111111 erken taıHsmdaki etkinliğini saptamayı ve literatür bilgileri ışığında tartışmayı amaçladık. Hastaların ilk 6 aylık takiplerindeki CIM verilerini, EMB ve klinikleri ile karşı/aş/ırdık. Elde edilen sonuçlarla CIM 'in sensivilesi %85,71, spesivitesi %75 ve pozitif tahmin değer i %85,71 bulunmuştur. Sonuç olarak CIM kalp transplantasyonu yap ılan hasta/ann özellikle erken dönem giinliik takibinde EMB'nin sıklığım azaltıcı ve zamanlaması için fikir vericidir, ancak akut rejeksiyon tanısında sınırlı yardımı olduğu gözöniine alınarak diğer tam metodlanyla birlikte kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kalp transplantasyonu, akut rejeksiyon, endomyokardiyal biyopsi, sitoimmiinolojik monitörizasyon

Effectiveness of Cytoimmunologic Monitoring for Rejection Follow-up in Orthotopic Heart Transplant Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Haşmet BARDAKCI, Şeref KÜÇÜKER, Onurcan TARCAN, M.Ali ÖZATiK, Mustafa BALCI, Süha KÜÇÜKAKSU, Erol ŞENER, Oğuz TAŞDEMiR. Effectiveness of Cytoimmunologic Monitoring for Rejection Follow-up in Orthotopic Heart Transplant Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 486-492
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale