Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Takılabilir kardiyoverter defibrilatör ile tedavi edilen malign ventrikül taşiaritmili hastaların uzun dönem sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 398-403

Takılabilir kardiyoverter defibrilatör ile tedavi edilen malign ventrikül taşiaritmili hastaların uzun dönem sonuçları

Abdurrahman Eksik1, Ahmet Akyol1, Tuğrul Norgaz1, İzzet Erdinler1, Nazmiye Çakmak1, Ahmet Taha Alper1, Hakan Hasdemir1, Kadir Gürkan1, Tanju Ulufer1
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ
Takılabilir kardiyoverter defibrilatör (TKD) ventrikül taşikardisi (VT) ve ventrikül fibrilasyonundan (VF) dolayı ani ölümü önlemede en etkin tedavidir. Bu çalışmada hastanemizde son altı yıl içinde kardiyoverter defibrilatör takılan hastaların uzun dönem takip sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.
ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya kardiyoverter defibrilatör takılan ardışık 70 hasta (63 erkek, 7 kadın; ort. yaş 64.6±8.5) alındı. Altı hastada iki odacıklı, 64 hastada tek odacıklı TKD kullanıldı. Elektrofizyoloji laboratuvarımızın kayıtları kullanılarak hastaların demografik verileri, ekokardiyografik sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları, klinik durumları, TKD endikasyonları, TKD kullanım şekli ve kullanılan ilaçlar araştırıldı. Ortalama takip süresi 3.08±1.31 yıl idi.
BULGULAR
İzlem sırasında 10 hasta (%14.3) yaşamını yitirdi. İki hastada (%20) ani aritmik ölüm görülürken, diğer ölümlerin ikisi kardiyak olmayan nedenlere (serebral atak, solunumun durması), altısı kardiyak nedenlere (konjestif kalp yetersizliği) bağlıydı. Yirmi hastada (%28.6) tedavi gerektirecek taşikardi epizodu saptanmadı. Kırk iki hastada 631 adet sürekli VT epizodu görüldü; bunlar için toplam 1188 antitaşikardik pacing (ATP) girişimi vardı (ort. 1.9 ATP). Sürekli VT epizodlarının 535’i (%84.8) ATP ile sonlanırken, 96’sında (%15.2) kardiyoversiyon gerekti. Ventrikül fibrilasyonu epizodlarının hepsinde (n=160) defibrilasyon tedavisi başarılı olmuştu. Beş hastada (%7.1) 11 adet uygunsuz şok uygulandığı görüldü; bunların hepsinde tek odacıklı TKD kullanılmıştı. Ayrıca, 11 hastada (%15.7) replasman gerekti. New York Heart Association sınıflamasına göre, sınıf III'deki 12 hastada epizod sıklığının anlamlı derecede fazla olduğu görüldü (p=0.019).
SONUÇ
Çalışmamız, TKD’nin ventrikül taşiaritmilerini ATP ve/veya şok tedavisi uygulayarak, yüksek güvenlik ve etkinlikte başarılı bir şekilde sonlandırdığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Aritmi; defibrilatör, takılabilir; taşikardi, ventrikül; ventrikül disfonksiyonu, sol; ventrikül fibrilasyonu

Long-term results of cardioverter defibrillator implantation in patients with malignant ventricular tachyarrhythmias

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdurrahman Eksik, Ahmet Akyol, Tuğrul Norgaz, İzzet Erdinler, Nazmiye Çakmak, Ahmet Taha Alper, Hakan Hasdemir, Kadir Gürkan, Tanju Ulufer. Long-term results of cardioverter defibrillator implantation in patients with malignant ventricular tachyarrhythmias. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 398-403
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale