Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda depresyon ve anksiyete skorları ile enflamasyon arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 365-372 | DOI: 10.5543/tkda.2019.45403

İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda depresyon ve anksiyete skorları ile enflamasyon arasındaki ilişki

Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Yakup Alsancak, Beyza Saklı, Mehmet Akif Düzenli
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ
Depresyon ve anksiyete bozuklukları sıklıkla obstrüktif koroner arter hastalığı ile birliktelik gösterir. Koroner arter ektazisi (KAE), koroner arter hastalığının etiyolojisinin açıkça tanımlanmadığı atipik bir şeklidir. Bu çalışmada anksiyete/ depresyon durumu ile KAE arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Koroner arter ektazisi grubu (n=41, ortanca yaş: 58.9±9.0) ve kontrol grubu (n=42, ortanca yaş: 58.0±9.6) karşılaştırıldı. Hastaların anksiyete ve depresyon durumu, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) anketi kullanılarak değerlendirildi.

BULGULAR
Her iki grupta yaş, cinsiyet, ejeksiyon fraksiyonu ve kardiyovasküler risk faktörleri benzerdi. KAE grubunda serum C-reaktif protein (CRP), ürik asit ve lökosit sayısı anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). HADS-anksiyete skoru KAE grubunda istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha yüksekti (p=0.23). HADS-depresyon skoru ve total HADS skoru KAE grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001 ve p<0.001). Toplam HADS skoru ve HADS-depresyon skoru serum CRP düzeyleri ile korele iken (sırasıyla, r=0.489, p<0.001 ve r=0.543, p<0.001), anksiyete skoru serum CRP düzeyleri ile korele değildi (r=0.85, p=0.23).

SONUÇ
Depresyon skoru, CRP ve ürik asit düzeyleri normal koronere sahip olan hastalara göre izole KAE’li hastalarda daha yüksekti. Ancak anksiyete skoru KAE ile ilişkili değildi. Depresyon skoru ile enflamatuvar bir belirteç olan CRP arasında bir ilişki vardı.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, C-reaktif protein; koroner arter ektazi; depresyon.

Association between depression and anxiety scores and inflammation in patients with isolated coronary artery ectasia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Yakup Alsancak, Beyza Saklı, Mehmet Akif Düzenli. Association between depression and anxiety scores and inflammation in patients with isolated coronary artery ectasia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 365-372

Sorumlu Yazar: Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale