Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Postmenopozal kadınlarda serum prolaktin düzeyi ve koroner arter aterosklerozu arasında bir korelasyon var mı? Bir kesitsel çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 177-184 | DOI: 10.5543/tkda.2018.45213

Postmenopozal kadınlarda serum prolaktin düzeyi ve koroner arter aterosklerozu arasında bir korelasyon var mı? Bir kesitsel çalışma

Alireza Amirzadegan, Elnaz Salimi, Ali Hosseinsabet
Department Of Cardiology, Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, Iran

AMAÇ
Prolaktin düzeyi, ateroskleroza eğilimi artıran çeşitli durumlarla ilişkilidir. Aterom plaklarında prolaktin reseptörleri bulunmuştur. Ancak serum prolaktin düzeyiyle koroner arter aterosklerozunun yaygınlık ve ciddiyeti arasında korelasyon henüz çalışılmamıştır. Bu çalışma bu ilişkiyi incelemektedir.

YÖNTEMLER
Selektif koroner anjiyografi adayı olan, serum prolaktin düzeyleri normal 414 postmenopozal kadın çalışmaya alındı. Hastaların lipit profilleri, serum prolaktin, tiroit uyarıcı hormon, C-reaktif protein, üre, kreatinin ve açlık kan şekeri düzeyleri ölçüldü. Her bir hastanın Gensini skoru hesaplandı. Çalışma popülasyonu serum prolaktin düzeyinin üçte birlik dilimlerine göre 3 gruba ayrıldı.

BULGULAR
Tek değişkenli analizde 3 grubun Gensini skorları arasında istatistiksel açıdan anlamlı herhangi bir farklılık yoktu (p=0.075). Çok değişkenli analizde, serum prolaktin düzeyinin Gensini skoru için bağımsız bir belirleyici olmadığı (p=0.430), buna karşılık yaş, hipertansiyon ve diyabetin bağımsız belirleyiciler olduğu saptandı.

SONUÇ
Bu çalışmada, postmenopozal kadınlarda serum prolaktin düzeyiyle Gensini skoruyla ifade edilen koroner arter aterosklerozu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, postmenopoz; prolaktin.

Are prolactin serum levels and coronary artery atherosclerosis correlated in postmenopausal women? A cross-sectional study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alireza Amirzadegan, Elnaz Salimi, Ali Hosseinsabet. Are prolactin serum levels and coronary artery atherosclerosis correlated in postmenopausal women? A cross-sectional study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 177-184

Sorumlu Yazar: Ali Hosseinsabet, Iran
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale