ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Kardiyak Amiloidoz Şüphesi için En Belirleyici Kırmızı Bayraklar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(4): 227-236 | DOI: 10.5543/tkda.2024.33046

Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Kardiyak Amiloidoz Şüphesi için En Belirleyici Kırmızı Bayraklar

Halit Emre Yalvaç1, Selda Murat2, İlknur Ak Sivrikoz3, Hava Üsküdar Teke4, Oğuz Çilingir5, Ertuğrul Çolak6, Yüksel Çavuşoğlu2
1Kardiyoloji Kliniği, Eskisehir Şehir Hastanesi, Eskisehir, Türkiye
2Kardiyoloji Anabilim Dali, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Eskisehir, Türkiye
3Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Eskisehir, Türkiye
4Hematoloji Anabilim Dali, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Eskisehir, Türkiye
5Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Eskisehir, Türkiye
6Biyoistatistik Bölümü, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Eskisehir, Türkiye

AMAÇ
Kardiyak amiloidoz (KA), kalpte amiloid infiltrasyonu ile karakterize miyokardiyal bir hastalıktır. Transtiretin kardiyak amiloidozun (TTR-KA) en sık klinik başvuru şekli, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğidir (KEFKY). Bu çalışmanın amacı, KEFKY hastalarında KA şüphesini arttıran kırmızı bayrakları (red flag) değerlendirmektir.


YÖNTEM
Çalışmaya; KEFKY tanılı hastalar prospektif olarak dahil edildi. Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin kardiyak amiloidozun tanı ve tedavisi raporu temel alınarak; tüm hastalar TTR-KA’nın kardiyak ve ekstra-kardiyak kırmızı bayrak özellikleri açısından değerlendirildi. TTR-KA şüphesi olan 167 KEFKY hastasına teknesyum-99m pirofosfat (99mTc-PYP) sintigrafisi yapıldı. TTR-KA pozitif olan hastalar ile negatif olan hastalar kırmızı bayrak özellikleri açısından karşılaştırıldı.


BULGULAR
Çalışmamızda 167 hastanın 19’una (%11,3) TTR-KA tanısı konuldu. TTR-KA tanısı konulan hastaların 17’si (%89,5) ≥ 65 yaş idi. Red flag sayısı 3 ve daha fazla olanlarda TTR-KA olma olasılığı daha fazla idi (P = 0,040). Red flagler içinde; düşük voltaj ve psödo infarkt paterni TTR-KA olan grupta TTR-KA olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla görüldü (sırasıyla P < 0,001 ve P < 0,048). Sol ventrikül (SV) global longitudinal strain ise, TTR-KA grubunda, TTR-KA tanısı olmayanlara göre daha düşüktü (P < 0,001). Multivariate analiz sonuçları, red flagler içinden özellikle dört tanesinin KA’yı öngördüren güçlü ve bağımsız belirleyiciler olduğunu ortaya koydu; ileri yaş, psödoinfarkt paterni, LV duvar kalınlığı ile orantısız QRS voltajı ve düşük SV global longitudinal strain. Bu dört değişkenin odds ratio (OR) oranları ise sırasıyla 7.8, 6.8, 16.9 ve 1.2 idi.


SONUÇ
Bu çalışmanın sonuçları, yaklaşık her on KEFKY hastasından birinde TTR-KA etiyolojisinin bulunduğunu göstermektedir. Üç ve daha fazla red flag bulunması TTR-KA olasılığını arttırmaktadır. Ayrıca bu çalışma ileri yaş, psödo infarkt paterni, SV duvar kalınlığı ile orantısız QRS voltajı ve düşük SV global longitudinal strain’in TTR-KA’yı öngördüren en güçlü red flagler olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak amiloidoz, kalp yetersizliği, red flag

The Most Predictive Red Flags for Suspecting Cardiac Amyloidosis in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Halit Emre Yalvaç, Selda Murat, İlknur Ak Sivrikoz, Hava Üsküdar Teke, Oğuz Çilingir, Ertuğrul Çolak, Yüksel Çavuşoğlu. The Most Predictive Red Flags for Suspecting Cardiac Amyloidosis in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(4): 227-236

Sorumlu Yazar: Yüksel Çavuşoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi