Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Konvansiyonel koroner anjiyografi ile IQ-SPECT kullanılarak yapılan otomatik ve görsel analiz yönteminin kararlı anjinalı hastalarda karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 357-364 | DOI: 10.5543/tkda.2019.03367

Konvansiyonel koroner anjiyografi ile IQ-SPECT kullanılarak yapılan otomatik ve görsel analiz yönteminin kararlı anjinalı hastalarda karşılaştırılması

Cem Doğan, Ferahnaz Çınaral, Ali Karagöz, Zübeyde Bayram, Selami Çağatay Önal, Özkan Candan, Rezzan Deniz Acar, Murat Çap, Emrah Erdoğan, Aykun Hakgör, Özgür Yaşar Akbal, Abdulkadir Uslu, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kartal, İstanbul

AMAÇ
Bu çalışmada IQ SPECT gama kamera sistemi ile elde edilen total perfüzyon defekti (TPD) değeri ile yapılan görsel semikantitatif analizin konvansiyonel koroner anjiyografi ile karşılaştırmalı olarak ciddi koroner arter hastalığını (KAH) tespit etmedeki geçerliliği değerlendirilmiştir.

YÖNTEMLER
Çalışmaya KAH şüphesi ile miyokart perfüzyon SPECT değerlendirmesi ve sonucunda geleneksel koroner anjiyografi uygulanmış hastalar dahil edildi. Toplam stres skoru (SSS), toplam istirahat skoru (SRS) ve toplam fark skoru (SDS) ile yarı-nicel görsel analiz sonuçları, standart 17 segmentli bir modelde beş-puanlamalı bir ölçek üzerinde değerlendirildi. TPD (stres, dinlenme ve iskemik TDP) otomatik nicel ölçebilen yazılım ile değerlendirildi.

BULGULAR
Seksen dört hastada ciddi KAH saptanarak revaskülarizasyon işlemi uygulandı (Grup 1). 81 hastada ise non-kritik koroner lezyon izlendi (Grup 2). Ortanca ve çeyrekler arası aralık (IQR) değerler sırasıyla stres-TPD, 16’ya (3.5–33.5) karşın 9.2 (2–17.9), istirahat TPD için 9.4’e (2.2–18.8) karşın 4 (1–11) ve iskemik-TPD için 6.9’a (1.9–14.1) karşın 3.4 (1–6.1) saptandı. İskemi tespit etmek için, en uygun kestirim noktası, stres TPD için 9.5 (duyarlılık %75, özgüllük %60) ve iskemik TPD için 4.5 (duyarlılık %56, özgüllük %73) idi. Nicel yöntem ile yarı-nicel yöntemin arasında KAH saptanması açısından anlamlı korelasyon izlendi (stres için TPD-SSS r=0.954, stres TPD-SDS için r=0.746, iskemik TPDSSS için r=0.654, iskemik TPD-SDS için r=0.759; tümü için p<0.05).

SONUÇ
IQ SPECT gamma kamera ile elde edilen TPD değeri ve toplam stres skoru ile yapılan değerlendirme, ciddi KAH’ı saptamada uygun ve geçerli bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, koroner anjiyografi; nicel analiz; tek foton emisyon bilgisayarlı tomografisi.

Comparison of automated quantification and semiquantitative visual analysis findings of IQ SPECT MPI with conventional coronary angiography in patients with stable angina

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cem Doğan, Ferahnaz Çınaral, Ali Karagöz, Zübeyde Bayram, Selami Çağatay Önal, Özkan Candan, Rezzan Deniz Acar, Murat Çap, Emrah Erdoğan, Aykun Hakgör, Özgür Yaşar Akbal, Abdulkadir Uslu, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir. Comparison of automated quantification and semiquantitative visual analysis findings of IQ SPECT MPI with conventional coronary angiography in patients with stable angina. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 357-364

Sorumlu Yazar: Ali Karagöz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale