Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yavaş Koroner Akımı Olan Hastalarda Plazma Endotelin-1 Düzeyleri ve Düzeltilmiş TIMI Kare Sayısı ile İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 466-472

Yavaş Koroner Akımı Olan Hastalarda Plazma Endotelin-1 Düzeyleri ve Düzeltilmiş TIMI Kare Sayısı ile İlişkisi

Mustafa YAZICI1, Bahattin BALCI1, Sabri DEMİRCAN1, Osman YEŞİLDAĞ1, Olcay SAĞKAN1, Mahmut ŞAHİN1, Özcan YILMAZ1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

AMAÇ
Sağlıklı bireylerle yavaş koroner akmılı hastalar aras111da endotelin-i (ET-1) düzeylerinin karşı/aştmlması ve ET-1 ile düzeltilmiş TIM/ kare say/SI (cTFC) ilişkisinin araştıni ması.
YÖNTEM
31 yavaş koroner aktmli hasta (grup A) ve 15 sağlıkli kişide (grup B) istirahat ET-i düzeyleri gruplar arasmda karşılaştmldı. Aym zamanda düzeltilmiş TIM/ kare sayıst ile ET-i arasındaki ilişki araştmldt.
BULGULAR
İstirahat ET-i düzeyleri yavaş koroner akınıli hastalarda (grup A) sağlik/ı bireylerle (grup B) karş tlaş tı n ldtğında anlamlı derecede yüksek bulundu. (4.348±1 .3 pg/ml-2.524±0.5 pg/m/, p0.05). Damar saylSina göre hastalar sımf/andın ldt ğmda 3 koroner arterinde yavaş koroner akmı olan hastalarda ET-1 düzeyleri en yüksek olarak saptandi. (3 damar; 5.779±1 .2 pg/ml, 2 damar; 4.227±1 .16 pg/ml, 1 damar; 3.411±0.7 pg/ml. pTARTIŞMA
Yavaş koroner akını olan hasralarda istira!ıat ET-i düzeyleri sağlik/i bireylere göre yüksektir ve diizeltilnıiş TIM/ kare sayısı ile korelasyon gösterir. Yavaş koroller aktnıı olan hastalardaki göğüs ağnstllt. n oluşumunda endotelin-i artışı sorumlu olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yavaş koroner akım, endotelin-I, düzeltilmiş TIMI kare sayısı

Relationship Between Plasma Endothelin-1 Levels and Corrected TIMI Frame Count in Patients with Slow Coronary Artery Flow

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa YAZICI, Bahattin BALCI, Sabri DEMİRCAN, Osman YEŞİLDAĞ, Olcay SAĞKAN, Mahmut ŞAHİN, Özcan YILMAZ. Relationship Between Plasma Endothelin-1 Levels and Corrected TIMI Frame Count in Patients with Slow Coronary Artery Flow. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 466-472
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale