TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 43 (8)
Cilt: 43  Sayı: 8 - Aralık 2015
EDITÖRYAL YORUM
1.
Beslenme ve kardiyovasküler sağlık: 2015 Amerikan Diyet Kılavuzu Önerileri
Nutrition and cardiovascular health: 2015 American Dietary Guidelines Advisory Report
Meral Kayıkçıoğlu, Öner Özdoğan
PMID: 26717326  doi: 10.5543/tkda.2015.80963  Sayfalar 667 - 672
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Avrupa Kardiyoloji Derneği enfektif endokardit kılavuzundan yansıyanlar; pratiğimizde neler değişecek?
Reflections from infective endocarditis guideline by European Society of Cardiology; What will change in our practice?
Abdullah Doğan
PMID: 26717327  doi: 10.5543/tkda.2015.01384  Sayfalar 673 - 677
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Subklinik hipotiroidili hastalarda arter elastik parametrelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of arterial elastic parameters in patients with subclinical hypothyroidism
Erdal Belen
PMID: 26717328  doi: 10.5543/tkda.2015.87243  Sayfalar 678 - 683

4.
İzole sol ana koroner arter darlığının uzun dönem cerrahi revaskülarizasyon sonuçları: Tek merkezli sağkalım çalışması
Long term outcomes of surgical revascularization for isolated left main coronary artery stenosis: a single-center surveillance study
Yalçın Velibey, Eyup Tusun, Servet Altay, Nijat Nijat Bakshaliyev, Mehmet Karaca, Özge Güzelburç, Nihat Ozer, Mehmet Eren, Serap Aykut Aka, İbrahim Yekeler
PMID: 26717329  doi: 10.5543/tkda.2015.07277  Sayfalar 684 - 691

5.
Mitral anülüs kalsifikasyonu ile kırmızı kan hücresi dağılım genişliği ilişkisi: Kesitsel bir çalışma
The relationship between mitral annular calcification and red cell distribution width: a cross-sectional study
Çağrı Yayla, Mehmet Kadri Akboğa, Uğur Canpolat, Kadriye Gayretli Yayla, Fatih Bayraktar, Muhammed Süleymanoğlu, Serdar Kuyumcu, Azmi Eyiol, Sinan Aydoğdu
PMID: 26717330  doi: 10.5543/tkda.2015.23539  Sayfalar 692 - 698

6.
Erişkinlerde septal anevrizmanın eşlik ettiği perimembranöz ventriküler septal defektlerin perkütan kapatılması
Percutaneous closure of perimembranous ventricular septal defects associated with septal aneurysm in adults
Oktay Ergene, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Hamza Duygu, Uğur Kocabaş
PMID: 26717331  doi: 10.5543/tkda.2015.50945  Sayfalar 699 - 704

7.
Yeni tanı konmuş hipertansiyonlu hastalarda epikardiyal yağ kalınlığının sol ventrikül miyokart performansı ile ilişkisi
Epicardial fat thickness as associated with left ventricular myocardial performance in patients with newly diagnosed hypertension
Abdurrezzak Börekçi, Mustafa Gür, Taner Şeker, Ayşe Kalyoncu Uçar, Ahmet Oytun Baykan, Zafer Elbasan, Hazar Harbalıoğlu, Hakan Uçar, Murat Çaylı
PMID: 26717332  doi: 10.5543/tkda.2015.95902  Sayfalar 705 - 713

8.
Nörofibromatoz tip 1 ve kalple ilgili bulgular
Neurofibromatosis type 1 and cardiac manifestations
Faruk İncecik, Özlem M Hergüner, Sevcan Alınç-erdem, Şakir Altunbaşak
PMID: 26717333  doi: 10.5543/tkda.2015.27557  Sayfalar 714 - 716

OLGU BILDIRISI
9.
Nadir görülen birliktelik: İnferiyor vena kava anomalileri ve doğumsal kalp hastalıkları
A rare association: inferior vena cava anomalies and congenital heart diseases
İlker Ertuğrul, Vehbi Doğan, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
PMID: 26717334  doi: 10.5543/tkda.2015.64509  Sayfalar 717 - 719

10.
Sistemik sklerozlu hastada ciddi sistolik ve diyastolik fonksiyon bozukluğuna neden olan biventriküler nonkompaksiyon kardiyomiyopati
Biventricular noncompaction cardiomyopathy with severe systolic and diastolic dysfunction in a systemic sclerosis patient
Belma Kalaycı, Süleyman Kalaycı, Turgut Karabağ, Mustafa Aydın
PMID: 26717335  doi: 10.5543/tkda.2015.62392  Sayfalar 720 - 723

11.
Alt ekstremite travmatik arteriyovenöz fistülünün koil ile tıkanması
Coil embolization of a traumatic arteriovenous fistula of the lower extremity
Mustafa Topuz, Mehmet Coşgun, Ömer Şen, Murat Çaylı
PMID: 26717336  doi: 10.5543/tkda.2015.44045  Sayfalar 724 - 726

12.
Refrakter hemodinamik çökmeyle komplike olan feokromasitomaya bağlı hipertansif acil
Hypertensive emergency due to pheochromocytoma crisis complicated with refractory hemodynamic collapse
Mert İlker Hayıroğlu, Özlem Yıldırımtürk, Mehmet Bozbay, Mehmet Eren, Seçkin Pehlivanoğlu
PMID: 26717337  doi: 10.5543/tkda.2015.77925  Sayfalar 727 - 729

13.
Elektrokardiyografik olarak akut koroner sendromu taklit eden subaraknoid kanama: Olgu sunumu
Subarachnoid hemorrhage that electrocardiographically mimics acute coronary syndrome: a case report
Erkan Köklü, İsa Öner Yüksel, Nermin Bayar, Selçuk Küçükseymen, Şakir Arslan
PMID: 26717338  doi: 10.5543/tkda.2015.26546  Sayfalar 730 - 733

14.
Yoğun pulmoner emboli ve ST yükselmeli miyokart enfarktüsü eşzamanlı birlikteliğinde ne yapmalıyız?
What should be done in the event of simultaneous massive pulmonary embolism and myocardial infarction with ST elevation?
Recep Akgedik, Zeki Yüksel Günaydın, Berna Botan Yıldırım, Canan Eren Dağlı, Osman Bektaş
PMID: 26717339  doi: 10.5543/tkda.2015.43490  Sayfalar 734 - 738

DERLEME
15.
Miyokardit ve enflamatuvar kardiyomiyopati: Tanıdan tedaviye
Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: from diagnosis to treatment
Felicitas Escher, Carsten Tschoepe, Dirk Lassner, Heinz-Peter Schultheiss
PMID: 26717340  doi: 10.5543/tkda.2015.47750  Sayfalar 739 - 748

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Ağır mitral yetersizlikle ilişkili koroner sinüse fistülize olmuş sol sirkumfleks arter anevrizması
Left circumflex artery aneurysm with fistula to coronary sinus associated with severe mitral regurgitation
Mehrnoush Toufan, Samad Ghaffari, Leili Pourafkari, Nader D Nader
PMID: 26717341  doi: 10.5543/tkda.2015.41387  Sayfa 749
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Kendi kendine sıradışı kalp pili kablosu çıkarma olgusu
An extraordinary case of cardiac pacemaker lead self-extraction
Bekir Serhat Yildiz, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Ismail Dogu Kilic, Harun Evrengul
PMID: 26717342  doi: 10.5543/tkda.2015.12823  Sayfa 750
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Sol ventrikül çıkış yoluna uzanan dev sol ventrikül trombüsü
Giant left ventricular thrombus extending into the left ventricular outflow tract
Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Şükrü Çetin, Kadriye Kılıçkesmez
PMID: 26717343  doi: 10.5543/tkda.2015.97832  Sayfa 751
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Aort koarktasyon cerrahisinin geç dönem komplikasyonu olarak kronik aort diseksiyonu ve rekoarktasyonu
Chronic aortic dissection and recoarctation as a late complication of aortic coarctation surgery
Ali Çoner, Serhat Balcıoğlu, Sinan Akıncı, Davran Çiçek, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 26717344  doi: 10.5543/tkda.2015.57088  Sayfa 752
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Akut koroner sendromlu hastalarda gözden kaçan bir tanı: Tirofiban aracılı alveolar hemoraji
A misleading diagnosis in acute coronary syndrome: tirofiban-induced alveolar hemorrhage
Bahadır Şarlı, Mehmet Uğurlu, Ahmet Tok, Engin Dondurmacı, Fazilet Sağ Ertürk
PMID: 26717345  doi: 10.5543/tkda.2015.45625  Sayfa 753
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
21.
Letter to the Editor: Do not only ablate but also look for myocardial fibrosis and myopathy in noncompaction
Sinda Zarrouk-mahjoub, Josef Finsterer
PMID: 26717346  doi: 10.5543/tkda.2015.67847  Sayfalar 754 - 755
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Author's reply
Ahmet Taha Alper, Barış Güngör, Ahmet İlker Tekkeşin, Ceyhan Türkkan
PMID: 26717347  Sayfa 755
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications

Sayfa 756
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale