TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 43 (4)
Cilt: 43  Sayı: 4 - Haziran 2015
EDITÖRYAL YORUM
1.
Elektrot çıkarılmasına mekanik destek
Mechanical support to the lead extraction
Enes Elvin Gül, Fethi Kılıçaslan
PMID: 26142784  doi: 10.5543/tkda.2015.78054  Sayfalar 323 - 325
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
TEKHARF 2014 taraması ve coğrafi bölgelere göre ölüm oranı ile koroner hastalık insidansı
Turkish Adult Risk Factor survey 2014: Overall mortality and coronary disease incidence in Turkey’s geographic regions
Altan Onat, Süleyman Karakoyun, Tuğba Akbaş, Fatma Özpamuk Karadeniz, Yusuf Karadeniz, Hakan Çakır, Barış Şimşek, Günay Can
PMID: 26142785  doi: 10.5543/tkda.2015.80468  Sayfalar 326 - 332

3.
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda serum YKL–40/kitinaz 3–benzeri protein 1 düzeyi ateroskleroz gelişiminin bağımsız bir öngörücüsüdür
Serum YKL–40/chitinase 3–like protein 1 level is an independent predictor of atherosclerosis development in patients with obstructive sleep apnea syndrome
Eftal Murat Bakirci, Edhem Unver, Husnu Degirmenci, Tulay Kivanc, Murat Gunay, Hikmet Hamur, Mutlu Buyuklu, Gokhan Ceyhun, Ergun Topal, Taha Abdulkadir Coban
PMID: 26142786  doi: 10.5543/tkda.2015.56805  Sayfalar 333 - 339

4.
Akdeniz diyetine uyum ile koroner arter hastalığının yaygınlığı arasındaki ilişki
The relation between compliance to the Mediterranean diet and the extensiveness of coronary artery disease
Çağdaş Akgüllü, Fatih Sırıken, Ufuk Eryılmaz, Mehmet Akdeniz, İmran Kurt Ömürlü, Gülden Pekcan, Hasan Güngör, Tünay Kurtoğlu
PMID: 26142787  doi: 10.5543/tkda.2015.49321  Sayfalar 340 - 349

5.
Evolution mekanik dilatör kılıflı elektrot çıkarma sistemi ile yapılan elektrot çıkarma işlemlerinin değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Evaluation of lead extraction procedures using the Evolution Mechanical Dilator Sheath lead extraction system: a single centre experience
Uğur Kocabaş, Hamza Duygu, Nihan Kahya Eren, Zehra İlke Akyıldız, Serhan Özyıldırım, Selcen Yakar Tülüce, Cem Nazlı
PMID: 26142788  doi: 10.5543/tkda.2015.76329  Sayfalar 350 - 355

6.
Başarılı radyofrekans ablasyon işlemi uygulanan atriyoventriküler nodal reentran taşikardili hastalarda yaşam kalitesinin Umea 22 anketi ile değerlendirilmesi
Evaluation using the Umea 22 questionnaire of quality of life among patients with atrioventricular nodal tachycardia undergoing successful radiofrequency ablation treatment
Sadık Volkan Emren, Uğur Kocabaş, Selcen Yakar Tülüce, Ersin Çağrı Şimşek, Eser Varış, Hamza Duygu, Nihan Kahya Eren, Zehra İlke Akyıldız, Serhan Özyıldırım, Cem Nazlı, Zeynep Yapan Emren
PMID: 26142789  doi: 10.5543/tkda.2015.14719  Sayfalar 356 - 360

7.
Metal sektörü çalışanlarının mesleki ve genel kardiyovasküler risk faktörleri bilgi düzeyleri
Levels of knowledge among metal sector workers about occupational and general cardiovascular risk factors
Muhammet Gürdoğan, Eylem Paslı Gürdoğan, Hasan Arı, Mehmet Ertürk, Ahmet Genç, Mehmet Fatih Uçar
PMID: 26142790  doi: 10.5543/tkda.2015.27974  Sayfalar 361 - 367

OLGU BILDIRISI
8.
Persistan sol üst vena kavası olan bir hastada kalp resenkronizasyon–defibrilatör cihaz takılması
Implantation of a cardiac resynchronization therapy-defibrillator device in a patient with persistent left superior vena cava
İlyas Atar, Emir Karaçağlar, Emre Özçalık, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 26142791  doi: 10.5543/tkda.2015.31614  Sayfalar 368 - 371

9.
Sıradışı klinik seyirli tekrarlayan sağ taraflı kardiyak leomiyosarkomlu olgunun çok yöntemli görüntülenmesi
Multimodality imaging of a recurrent case of right-sided cardiac leiomyosarcoma with an unusual clinical course
Mehmet Ali Astarcıoğlu, Macit Kalçık, Mustafa Ozan Gürsoy, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
PMID: 26142792  doi: 10.5543/tkda.2015.09125  Sayfalar 372 - 375

10.
Bağlanmamış internal mamaryan arterinin optimal tedavisi nedir? Coil, Amplatzer vascular plug, greft stent? Olgu sunumu ve literatür taraması
Optimal treatment of unligated side branch of internal mammary artery: Coil, amplatzer vascular plug or graft stent? A case report and literature review
Ferhat Özyurtlu, Halit Acet, Mehmet Emre Özpelit, Nihat Pekel
PMID: 26142793  doi: 10.5543/tkda.2015.43826  Sayfalar 376 - 380

11.
Periferik kendiliğinden genişleyebilen stent kateterinin kırılması: İki farklı parçanın iki farklı yöntem ile çıkarılması
Peripheral self-expandable stent catheter fracture: Retrieval of two different components with two different modalities
Ahmet Seyfeddin Gurbuz, Semi Ozturk, Suleyman Cagan Efe, Mehmet Vefik Yazıcıoglu
PMID: 26142794  doi: 10.5543/tkda.2015.92043  Sayfalar 381 - 384

12.
Akut koroner sendromlu hemofili B hastasına başarılı perkütan koroner girişim
Successful percutaneous coronary intervention for acute coronary syndrome in a patient with haemophilia B
Erkan Köklü, Nermin Bayar, İsa Öner Yüksel, Murat Esin, Şakir Arslan
PMID: 26142795  doi: 10.5543/tkda.2015.30500  Sayfalar 385 - 388

13.
Kardiyak radyofrekans kateter ablasyonunun nadir bir komplikasyonu: Özofagus irritasyonu
A rare complication of cardiac radiofrequency catheter ablation: Esophageal irritation
Özlem Özcan Çelebi, Alper Canbay, Erdem Diker
PMID: 26142796  doi: 10.5543/tkda.2015.36926  Sayfalar 389 - 391

DERLEME
14.
Kardiyak sarkoidozun elektrofizyolojik bağıntıları: Güncel kanıtların değerlendirmesi
Electrophysiological correlates of cardiac sarcoidosis: an appraisal of current evidence
Mrinal Yadava, Rupa Bala
PMID: 26142797  doi: 10.5543/tkda.2015.53333  Sayfalar 392 - 401

15.
Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu
Turkish hypertension consensus report
Mustafa Arıcı, Alparslan Birdane, Kerim Güler, Bülent Okan Yıldız, Bülent Altun, Şehsuvar Ertürk, Sinan Aydoğdu, Mert Özbakkaloğlu, Halil Önder Ersöz, Gültekin Süleymanlar, Tufan Tükek, Lale Tokgözoğlu, Yunus Erdem
PMID: 26142798  doi: 10.5543/tkda.2015.16243  Sayfalar 402 - 409

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Sol ventrikülografinin nadir bir komplikasyonu: Miyokart içi enjeksiyon
A rare complication of left ventriculography: Intramyocardial injection
Diyar Köprülü, Hüsnü Atmaca, Zeki Yüksel Günaydın, Tuncay Kırış
PMID: 26142799  doi: 10.5543/tkda.2015.63011  Sayfa 410
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Periferik pulmoner stenoz, arkus hipoplazisi ve büyük arter transpozisyonu: Nadir görülen bir birliktelik
D-transposition of the great arteries with bilateral peripheral pulmonary artery stenosis and arcus hypoplasia: A rare association
Fatma Sevinç Şengül, İsa Özyılmaz, Yakup Ergül, Aysel Türkvatan, Alper Güzeltaş
PMID: 26142800  doi: 10.5543/tkda.2015.13794  Sayfa 411
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Tamamen vücut dışına çıkmış kalp pili
A totally extruded pacemaker
Mehmet Onur Omaygenç, İbrahim Oğuz Karaca, Beytullah Çakal, Fethi Kılıçaslan
PMID: 26142801  doi: 10.5543/tkda.2015.72673  Sayfa 412
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
ICD implantasyonu esnasında vena kava süperiyor rüptürü ve tedavisi
Superior vena cava rupture during an ICD implantation and its management
Hakan Erkan, Ali Bayraktar, Engin Hatem, Levent Korkmaz
PMID: 26142802  doi: 10.5543/tkda.2015.60274  Sayfa 413
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Dev sol ana koroner arter anevrizması
A giant left main coronary artery aneurysm
Oğuz Karaca, Mehmet Onur Omaygenç, Ersin İbişoğlu, Cengiz Erol, Bilal Boztosun
PMID: 26142803  doi: 10.5543/tkda.2015.84890  Sayfa 414
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
21.
Ateroskeloroz tedavisinde başka bir hedef
Another theurapeutic target for atherosclerosis
Erdem Diker
PMID: 26142804  doi: 10.5543/tkda.2015.88489  Sayfa 415
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 416
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale