TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 41 (7)
Cilt: 41  Sayı: 7 - Ekim 2013
ARAŞTIRMA
1.
Artmış serum asimetrik dimetilarjinin düzeyi kontrast nefropatisinin bağımsız bir öngördürücüsüdür
Increased serum asymmetric dimethylarginine level is an independent predictor of contrast-induced nephropathy
Özgür Günebakmaz, Mustafa Duran, Ekrem Karakaya, Esen Tanrıkulu, Mahmut Akpek, Ali Ergin, Mehmet Güngör Kaya
PMID: 24164987  doi: 10.5543/tkda.2013.88403  Sayfalar 581 - 588

2.
Enfektif endokarditli hastalarda D-dimer düzeyinin sistemik emboliyle ilişkisi
Relationship between D-dimer and systemic embolism in patients with infective endocarditis
Ruken Bengi Bakal, Süleyman Karakoyun, Gökhan Kahveci, Olcay Özveren, Onur Omaygenç, Suzan Hatipoğlu Akpınar, Taylan Akgün, Nihal Özdemir
PMID: 24164988  doi: 10.5543/tkda.2013.02058  Sayfalar 589 - 594

3.
Editörtal Yorum: D-dimer testinin enfektif endokarditte kullanımı
Editorial: Using the D-dimer test in infective endocarditis
Recep Demirbağ
PMID: 24164989  doi: 10.5543/tkda.2013.09483  Sayfalar 595 - 597

4.
Koroner arter ektazisi ile ortalama trombosit hacmi, gama glutamil transferaz ve ürik asit düzeyleri arasında anlamlı ilişki yoktur
No relevant association between coronary artery ectasia and mean platelet volume, gamma-glutamyltransferase and uric acid levels
Bahadır Şarlı, Ahmet Oğuz Baktır, Hayrettin Sağlam, Hüseyin Arınç, Serkan Kurtul, Zakir Karadağ, Hüseyin Katlandur, Mahmut Akpek, Mehmet Güngör Kaya
PMID: 24164990  doi: 10.5543/tkda.2013.03704  Sayfalar 598 - 603

5.
Nötrofil/lenfosit oranı ile pulmoner arter hipertansiyonu arasındaki ilişki
Association between neutrophil to lymphocyte ratio and pulmonary arterial hypertension
Abdulkadir Yıldız, Hasan Kaya, Faruk Ertas, Mustafa Oylumlu, Mehmet Zihni Bilik, Murat Yüksel, Nihat Polat, Mehmet Ata Akil, Zuhal Atılgan, Mehmet Sıddık Ülgen
PMID: 24164991  doi: 10.5543/tkda.2013.93385  Sayfalar 604 - 609

6.
ST segment yükselmesiz akut koroner sendromlu hastalarda kalp tipi yağ asidi bağlayıcı proteinin koroner arter hastalığının yaygınlık ve ciddiyeti ile ilişkisi
Relation of heart-type fatty acid-binding protein with the degree and extent of atherosclerosis in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome
Gönül Zeren, Hatice Betül Erer, Tuncay Kırış, Osman Şahin, Hüseyin Aksu, Diyar Köprülü, Tolga Sinan Güvenç, Güney Erdoğan, Nurten Sayar, Zeki Yüksel Günaydın, Mehmet Eren
PMID: 24164992  doi: 10.5543/tkda.2013.26974  Sayfalar 610 - 616

7.
Miyokart enfarktüsü sonrası geç dönemde plazma matriks metalloproteinaz-8 seviyelerinin sol ventrikül hacimleri ve ejeksiyon fraksiyonu ile ilişkisi
Relation of plasma matrix metalloproteinase-8 levels late after myocardial infarction with left ventricular volumes and ejection fractio
Ayhan Erkol, Selçuk Pala, Vecih Oduncu, Alev Kılıcgedik, Filiz Kızılırmak, Can Yücel Karabay, Ahmet Güler, Cevat Kırma
PMID: 24164993  doi: 10.5543/tkda.2013.68625  Sayfalar 617 - 624

OLGU BILDIRISI
8.
Normal ejeksiyon fraksiyonlu hastada sol ventrikül içinde trombüs oluşumu
Left ventricular thrombus formation in a patient with normal ejection fraction
Nihan Kahya Eren, Sadık Volkan Emren, Hamza Duygu, Uğur Kocabaş
PMID: 24164994  doi: 10.5543/tkda.2013.71598  Sayfalar 625 - 628

9.
Akrep sokması ile ilişkili hızla iyileşen akut miyokardit
Rapidly improving acute myocarditis after a scorpion sting
Nermin Bayar, Selçuk Küçükseymen, İsa Öner Yüksel, Şakir Arslan
PMID: 24164995  doi: 10.5543/tkda.2013.36459  Sayfalar 629 - 632

10.
Koroner vazospazm tedavisinde yeni bir umut: Bosentan
A new hope in the treatment of coronary vasospasm: bosentan
İlker Gül, Ahmet Çağrı Aykan, Tayyar Gökdeniz, Şükrü Çelik
PMID: 24164996  doi: 10.5543/tkda.2013.37998  Sayfalar 633 - 637

11.
Sessiz atriyum ve tiyamin yanıtlı megaloblastik aneminin eşlik ettiği atriyal septal defekti olan bir çocukta transvenöz kapatma sonrası gelişen kalp yetersizliği
Heart failure after transvenous closure of atrial septal defect associated with atrial standstill and thiamine-responsive megaloblastic anemia
Vehbı Dogan, Filiz Şenocak, Utku Arman Örün, Özben Ceylan
PMID: 24164997  doi: 10.5543/tkda.2013.63295  Sayfalar 638 - 641

12.
Son dönem böbrek yetersizliği olan hastada antitrombin III eksikliğine bağlı olarak gelişen büyük kalp içi trombüs
A huge intracardiac thrombus developed in the presence of antithrombin III deficiency in a patient with end-stage renal failure
Fatih Köksal Binnetoğlu, Kadir Babaoğlu, Nazan Sarper, Kenan Bek
PMID: 24164998  doi: 10.5543/tkda.2013.88288  Sayfalar 642 - 645

13.
Bir çocuk hastada miyokart iskemisine bağlı göğüs ağrısı: Koroner yavaş akım fenomenini düşünmeli miyiz?
Chest pain with myocardial ischemia in a child: should we think about coronary slow flow phenomenon?
Abdullah Kocabaş, Fırat Kardelen, Gayaz Akçurin, Halil Ertuğ
PMID: 24164999  doi: 10.5543/tkda.2013.50951  Sayfalar 646 - 650

NASIL YAPALIM?
14.
Elektriksel kardiyoversiyon nasıl yapılır?
Suggestions on how to do? How to Perform Electrical Cardioversion
Dursun Aras, Firdevs Ayşenur Ekizler
PMID: 24165000  Sayfalar 651 - 655
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Avrupa ESC Ulusal Dernekler Kardiyovasküler Dergi Editörleri Ağ kalp ve damar sağlığı yeniliğini savunuyor
ESC National Societies Cardiovascular Journals Editors´ Network Championing cardiovascular health innovation in Europe
Michel Komajda, Andrew Coats, Martin R. Cowie, Neville Jackson, Anders Svensson, Panagiotis Vardas
PMID: 24165001  Sayfalar 656 - 663
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DAVETLI DERLEME
16.
Editöryal Yorum - Avrupa’da kardiyovasküler sağlıkta yenilikleri savunmak
Editorial - Championing cardiovascular health innovation in Europe
Adnan Abacı
PMID: 24165002  doi: 10.1093/eurheartj/eht211  Sayfalar 664 - 666

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Yerleştirilebilir kardiyoverter defibrilatör arızasının nadir bir nedeni: Twiddler sendromu
An unusual cause of implantable cardioverter defibrillator malfunction: Twiddler syndrome
Ufuk Eryılmaz, Hasan Güngör, Çağdaş Akgüllü
PMID: 24165003  doi: 10.5543/tkda.2013.18828  Sayfa 667
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Nadir bir koroner arter anomalisi: Septal perforatör arterden kaynaklanan posterior inen arter
A rare coronary artery anomaly: posterior descending artery arising from septal perforator artery
Fatih Mehmet Uçar, Murat Gül, Rıza Sarper Ökten, Serkan Topaloğlu, Esra Gücük
PMID: 24165004  doi: 10.5543/tkda.2013.48840  Sayfa 668
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Non-obstructive supracardiac total anomalous pulmonary venous return in a 3-year-old patient who was admitted with complaint of mild cyanosis
Yılmaz Yozgat, Onder Doksöz, Rahmi Özdemir, Timur Meşe
PMID: 24165005  doi: 10.5543/tkda.2013.57142  Sayfa 669
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Özofagus kanserinin kalbe metastazı: Ventriküler taşikardi ve sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonunun nadir bir nedeni
Cardiac metastasis of an esophageal cancer: a rare cause of ventricular tachycardia and left ventricle outlet obstruction
Ozcan Basaran, Can Yucel Karabay, Ahmet Guler, Cevat Kırma
PMID: 24165006  doi: 10.5543/tkda.2013.28475  Sayfa 670
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Yedi aylık bir hastada fenestrasyonsuz kor triatriatum sinister
Cor triatriatum sinister with non-fenestration in a seven-month-old patient
Yılmaz Yozgat, Önder Doksoz, Cem Karadeniz, Timur Meşe
PMID: 24165007  doi: 10.5543/tkda.2013.79346  Sayfa 671
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Murat Özdemir
Sayfa 672
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 673
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale