TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 40 (6)
Cilt: 40  Sayı: 6 - Eylül 2012
ARAŞTIRMA
1.
Ofis ölçümleri ile kan basıncının kontrol altında olduğu düşünülen hipertansiyonlu hastaların ambulatuvar kan basıncı monitörizasyonu ile değerlendirilmesi: Üç büyük ilde ileriye dönük gözlem çalışması (AKB3İL çalışması)
The evaluation of hypertensive patients who are supposedly under control according to office blood pressure measurements with ambulatuar blood pressure monitoring: an observational prospective study in three big cities (AKB3IL study)
Ömer Kozan, İstemihan Tengiz, Emin Evren Özcan, Mehmet Emre Özpelit, Ahmet Taştan, Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu, Ertuğrul Ercan
PMID: 23363892  doi: 10.5543/tkda.2012.96462  Sayfalar 481 - 490

2.
Editöryal Yorum: Ofiste kan basıncı ölçmenin ötesinde
Editorial: Beyond blood pressure measurement in the office setting
Doğan Erdoğan
PMID: 23363893  doi: 10.5543/tkda.2012.91979  Sayfalar 491 - 492

3.
Hastanemize ST-segment yükselmeli miyokart infarktüsü ile başvuran hastaların reperfüzyon tedavilerinin güncel kılavuzlara uygunluğu
Appropriateness of the current guidelines on reperfusion treatment for patients applying to our hospital with ST-segment elevation acute myocardial infarction
Şükrü Karaarslan, Yusuf İzzettin Alihanoğlu, Bekir Serhat Yıldız, Osman Sönmez, Ahmet Soylu, Ahmet Bacaksız, İhsan Alur, Kurtuluş Özdemir, Akif Düzenli
PMID: 23363894  doi: 10.5543/tkda.2012.68047  Sayfalar 493 - 498

4.
Israrcı atriyum fibrilasyonu oluşumu ve nüksünün serum oksidatif stres ve yangı belirteçleri ile ilişkisi
Relation of inflammatory and oxidative markers to the occurrence and recurrence of persistent atrial fibrillation
Sedat Köroğlu, Cemal Tuncer, Gurkan Acar, Ahmet Akcay, Gulizar Sokmen, Sila Yalcintas, Alper Nacar, Burak Altun, Abdullah Sokmen
PMID: 23363895  doi: 10.5543/tkda.2012.64160  Sayfalar 499 - 504

5.
Tıkayıcı uyku apnesi sendromlu hastaların serum adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of serum adiponectin levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome
Esma Öztürk, Neşe Dursunoğlu, Dursun Dursunoğlu, Sibel Özkurt, Simin Rota
PMID: 23363896  doi: 10.5543/tkda.2012.21347  Sayfalar 505 - 512

6.
Sağ koroner arter çıkış anomalilerinde yeniden şekillendirilen sol Judkins kateter ile sağ koroner anjiyografisi: Bir sol Judkins ile iki kuş
Reshaping the left Judkins catheter for a right coronary angiogram in the anomalous aortic origin of the right coronary: killing two birds with one left Judkins
Taylan Akgün, İbrahim Halil Tanboğa, Vecih Oduncu, Mustafa Kurt, Arif Oğuzhan Çimen, Atila Bitigen
PMID: 23363897  doi: 10.5543/tkda.2012.96226  Sayfalar 513 - 517

7.
Klinik olarak vasküler tutulumu olmayan Behçet hastalarında endotel fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of endothelial functions in patients with Behcet’s disease without overt vascular involvement
Selen Yurdakul, Vefa Aslı Erdemir, Yelda Tayyareci, Özlem Yıldırımtürk, Mehmet Salih Gürel, Saide Aytekin
PMID: 23363898  doi: 10.5543/tkda.2012.43078  Sayfalar 518 - 522

OLGU BILDIRISI
8.
Prinzmetal anjina veya koroner spazm anafilaktik reaksiyonla ilişkili mi?
Prinzmetal angina or coronary spasm related to anaphylactoid reaction?
Ziad Said Dahdouh, Vincent Roule, Thérèse Lognoné, Gilles Grollier
PMID: 23363899  doi: 10.5543/tkda.2012.23697  Sayfalar 523 - 526

9.
Ciddi dejeneratif aort darlığı ve orta-ileri mitral yetersizliği olan, ejeksiyon fraksiyonu normal bir hastada transkateter aort kapak implantasyonu sonrası mitral yetersizliğinde belirgin azalma
Significant reduction in mitral regurgitation after transcatheter aortic valve implantation in a patient with severe degenerative aortic valve disease, moderate to severe mitral regurgitation, and normal ejection fraction
Cenk Sarı, Abdullah Nabi Aslan, Telat Keleş, Engin Bozkurt
PMID: 23363900  doi: 10.5543/tkda.2012.01643  Sayfalar 527 - 531

10.
Dosetaksel, sisplatin ve 5-florurasil tedavisi sırasında oluşan akut perikardit
Acute pericarditis during 5-fluorouracil, docetaxel and cisplatin therapy
Mevlude Inanc, Mahmut Akpek, Mehmet Tugrul Inanc, Mehmet G Kaya
PMID: 23363901  doi: 10.5543/tkda.2012.92593  Sayfalar 532 - 535

11.
Sildenafil akut koroner tromboza yol açar mı?
Does sildenafil contribute to acute coronary thrombosis?
Ersan Tatlı, Mehmet Akif Çakar, Emir Doğan, Mustafa Alkan
PMID: 23363902  doi: 10.5543/tkda.2012.47716  Sayfalar 536 - 539

12.
Aksesuvar yolun nonkoroner aort yaprakçığından başarılı kateter ablasyonu: Alternatif bir yaklaşım
Successful catheter ablation of accessory pathway from noncoronary cusp of aorta: an alternative approach
Fethi Kilicaslan, Ömer Uz, Zafer İsilak, Alptuğ Tokatlı
PMID: 23363903  doi: 10.5543/tkda.2012.53138  Sayfalar 540 - 543

13.
Sol dominansı olan çift arkus aorta: Olgu sunumu
Double aortic arch with dominant left arch: case report
İbrahim Ece, Feyza Ayşenur Paç, Mustafa Paç, Şevket Ballı
PMID: 23363904  doi: 10.5543/tkda.2012.96344  Sayfalar 544 - 547

EDITÖRE MEKTUP
14.
Yeni oral antikoagülan ve antiagregan ilaçları kullanan hastalarda perioperatif yaklaşım
Perioperative management in patients receiving newer oral anticoagulant and antiaggregant agents
Bilgehan Karadağ, Barış İkitimur, Zeki Öngen
PMID: 23363905  doi: 10.5543/tkda.2012.44977  Sayfalar 548 - 551

NASIL YAPALIM?
15.
(Aritmi) / Geniş QRS kompleksli taşikardilerin yüzey EKG ile ayırıcı tanısı
Suggestions on how to do / (Arrhythmia) / Differential diagnosis of wide QRS complex tachycardias by ECG
Bülent Özin
PMID: 23363906  doi: 10.5543/tkda.2012.19488  Sayfalar 552 - 556
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Çok nadir bir olgu: Aynı hastada Ebstein anomalisi, biventrikül süngerimsi miyokart (noncompaction) ve pre-eksitasyon
A very rare case: Ebstein anomaly, biventricular noncompaction and pre-excitation in the same patient
Zafer Işılak, Alptuğ Tokatlı, Murat Yalçın, Mehmet Uzun
PMID: 23363907  doi: 10.5543/tkda.2012.22566  Sayfa 557
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Pompe hastalığı olan bebekte biventriküler hipertrofik kardiyomiyopati
Biventricular hypertrophic cardiomyopathy in a baby diagnosed with Pompe disease
Filiz Ekici, Berna Şaylan Çevik, Mehmet Gündüz
PMID: 23363908  doi: 10.5543/tkda.2012.58740  Sayfa 558
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Behçet hastasında Budd-Chiari sendromu ve çoklu koroner fistül
Budd-Chiari syndrome and multiple coronary fistulae in a patient with Behçet’s disease
Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya, Ali Akdoğan, Kudret Aytemir
PMID: 23363909  doi: 10.5543/tkda.2012.04468  Sayfa 559
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Ventrikül içi boğumlanma ve apikal anevrizma birlikteliği olan hipertrofik kardiyomiyopati
Hypertrophic Cardiomyopathy Associated with Mid-Ventricular Obstruction and Apical Aneurysm
Hasan Kaya, Bilal Boztosun, Mehmet Özkan
PMID: 23363910  doi: 10.5543/tkda.2012.68915  Sayfa 560
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Koroner sol ventriküler fistülün transtorasik ekokardiyografik ve anjiyografik görünümü
Transthoracic echocardiographic and angiographic view of a coronary-to-left ventricular fistula
Fatih Altunkaş, Kerem Özbek, Metin Karayakalı, Orhan Önalan
PMID: 23363911  doi: 10.5543/tkda.2012.79999  Sayfa 561
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
21.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Orhan Önalan
Sayfa 562
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 563
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale