TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 39 (4)
Cilt: 39  Sayı: 4 - Haziran 2011
ARAŞTIRMA
1.
Türkiye’de ölüm ve koroner hastalık insidansının bölgesel dağılımları: TEKHARF 2010 taraması sonuçları
Regional distribution of all-cause mortality and coronary disease incidence in Turkey: findings of Turkish Adult Risk Factor survey 2010
Altan Onat, Sani Namık Murat, Gökhan Çiçek, Erkan Ayhan, Ender Örnek, Hasan Kaya, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Yüksel Doğan, Günay Can
PMID: 21646826  doi: 10.5543/tkda.2011.01446  Sayfalar 263 - 268

2.
Serum monosit kemoatraktan protein-1 düzeyininkararlı koroner arter hastalığında koroner aterosklerotik yük ve kolateral derecesi ile ilişkisi
The relation of serum monocyte chemoattractant protein-1 level with coronary atherosclerotic burden and collateral degree in stable coronary artery disease
Asife Şahinarslan, Sinan Altan Kocaman, Salih Topal, Ugur Ercin, Neslihan Bukan, Timur Timurkaynak
PMID: 21646827  doi: 10.5543/tkda.2011.01290  Sayfalar 269 - 275

3.
Primer anjiyoplasti uygulanan ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda kronik böbrek hastalığının hastaneiçi klinik sonuçlar üzerine etkisi
The impact of chronic kidney disease on in-hospital clinical outcomes in patients undergoing primary percutaneous angioplasty for ST-segment elevation myocardial infarction
Emre Akkaya, Erkan Ayhan, Hüseyin Uyarel, Mehmet Ergelen, Ayça Türer, Deniz Demirci, Duygu Demirci, Gökhan Çiçek, Mehmet Gül, Zeki Günaydın, Ahmet Narin
PMID: 21646828  doi: 10.5543/tkda.2011.01467  Sayfalar 276 - 282

4.
Down sendromlu çocuklarda kardiyopulmoner baypas sonrası trombositopeni sıklığı
The incidence of thrombocytopenia after cardiopulmonary bypass in children with Down syndrome
Belma Saygılı Karagöl, Kürşad Tokel, Birgül Varan, Şükrü Mercan
PMID: 21646829  doi: 10.5543/tkda.2011.01443  Sayfalar 283 - 291

5.
Tıkayıcı uyku apneli hastalarda kardiyak otonomik fonksiyonlar ve kardiyak aritmi
Cardiac autonomic function and cardiac arrhythmias in patients with obstructive sleep apnea
Hasan Arı, Selma Arı, Fatma Yazıcı, Vedat Koca, Tahsin Bozat
PMID: 21646830  doi: 10.5543/tkda.2011.01045  Sayfalar 292 - 299

6.
Türkiye’de yüksek hacimli üçüncü basamak bir merkezde primer anjiyoplasti: 1625 hastanın hastaneiçi klinik sonuçları
Primary angioplasty in a high-volume tertiary center in Turkey: in-hospital clinical outcomes of 1625 patients
Cevat Kırma, Vecih Oduncu, Ali Cevat Tanalp, Ayhan Erkol, Cihan Dündar, Dicle Sırma, Kürşat Tigen, Selçuk Pala, Akın İzgi, Muhsin Türkmen, Nihal Özdemir, Hasan Sunar
PMID: 21646831  doi: 10.5543/tkda.2011.01231  Sayfalar 300 - 307

OLGU BILDIRISI
7.
HIV enfeksiyonlu genç bir hastada sol ön inen arterde spontan trombüs oluşumu sonucu gelişen ST yükselmeli kalp krizi
ST-elevation myocardial infarction due to a spontaneous thrombus in the left anterior descending artery in a young HIV-infected patient
Mehmet Çilingiroğlu, Navneet Lather, Amir Youseff, Tarek Helmy
PMID: 21646832  doi: 10.5543/tkda.2011.01266  Sayfalar 308 - 311

8.
Akut inferiyor miyokart enfarktüslü bir hastada nadir görülen dört koroner arter anomalisinin birlikteliği
A very rare combination of four coronary artery anomalies in a patient with acute inferior myocardial infarction
Kanber Öcal Karabay, Ender Uysal
PMID: 21646833  doi: 10.5543/tkda.2011.01254  Sayfalar 312 - 316

9.
Endokarditin nadir bir nedeni Aerococcus viridans ve aort kapak tıkanıklığınaneden olan dev vejetasyon
An unusual microorganism, Aerococcus viridans, causing endocarditis and aortic valvular obstruction due to a huge vegetation
Ali Nazmi Çalık, Yalçın Velibey, Metin Çağdaş, Zekeriya Nurkalem
PMID: 21646834  doi: 10.5543/tkda.2011.01352  Sayfalar 317 - 319

10.
Budd-Chiari sendromlu bir olguda portal ve splenik ven trombozuna yol açan sağ atriyum miksoması
Right atrial myxoma associated with portal and splenic vein thrombosis in a patient with Budd-Chiari syndrome
Burak Onan, Zehra Bayramoğlu, İsmihan Selen Onan, Belhhan Akpınar
PMID: 21646835  doi: 10.5543/tkda.2011.01329  Sayfalar 320 - 324

11.
Distal sol sirkumfleks arterden köken alan sağ koroner arter
Right coronary artery arising from the distal left circumflex artery
Osman Sönmez, Enes Elvin Gül, Gökhan Altunbaş, Kurtuluş Özdemir
PMID: 21646836  doi: 10.5543/tkda.2011.00769  Sayfalar 325 - 327

12.
Distrofik epidermolizis bülloza ile ilişkili dilate kardiyomiyopati: Mikrobesin eksikliği mi?
Dilated cardiomyopathy associated with dystrophic epidermolysis bullosa: role of micronutrient deficiency?
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Burcu Avcı, Rukiye Eker Ömeroğlu
PMID: 21646837  doi: 10.5543/tkda.2011.01192  Sayfalar 328 - 331

DAVETLI DERLEME
13.
Perkütan koroner girişim için transradiyal ve transulnar yaklaşımlar
Transradial and transulnar access for percutaneous coronary interventions
Sashko Kedev
PMID: 21646838  doi: 10.5543/tkda.2011.01533  Sayfalar 332 - 340

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Doğuştan sol ventrikül divertikülü
Congenital left ventricular diverticulum
Mehmet Ali Elbey, Musa Çakıcı, Hayri Alıcı, Vedat Davutoğlu
PMID: 21646839  doi: 10.5543/tkda.2011.01430  Sayfa 341
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Anjiyografi kateterine bağlı subklavyen arter spazmı
Angiographic catheter-induced subclavian artery spasm
Ahmet Akyel, Asife Şahinarslan, Hatice Duygu Baş, Adnan Abacı
PMID: 21646840  doi: 10.5543/tkda.2011.01404  Sayfa 342
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalisinin cerrahi tedavisi
Surgical treatment of an anomalous left coronary artery from the pulmonary artery
Mehmet Ali Şahin, Artan Jahollari, Bilal Battal, Mehmet Arslan
PMID: 21646841  doi: 10.5543/tkda.2011.01465  Sayfa 343
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Tekyönlü interkoroner bağlantı: Çok nadir bir koroner anomali ve iskemi nedeni
Unidirectional intercoronary communication: a very rare coronary anomaly and cause of ischemia
Cihan Şengül, Olcay Özveren, Vecih Oduncu, Muzaffer Değertekin
PMID: 21646842  doi: 10.5543/tkda.2011.01380  Sayfa 344
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Kalsifik konstriktif perikardit
Calcific constrictive pericarditis
Şaban Kelesoglu, Mahmut Akpek, Orhan Doğdu, İdris Ardıç
PMID: 21646843  doi: 10.5543/tkda.2011.01463  Sayfa 345
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
19.
A case of myocarditis mimicking acute coronary syndrome associated with H1N1 influenza A virus infection
Juan F Martín - Lázaro, Rafael Benito, María González - Domínguez, Miguel A Suárez
PMID: 21646844  Sayfa 346

20.
The authors’ reply: A case of myocarditis mimicking acute coronary syndrome associated with H1N1 influenza A virus infection A
Durmuş Yıldıray Şahin, Mesut Demir, Behice Kurtaran, Ayhan Usal
Sayfa 347

21.
Letter to Editor - A case of twin circumflex arteries associated with acute myocardial infarction
Abdullah Uluçay
Sayfa 348

22.
The authors’ reply: A case of twin circumflex arteries associated with acute myocardial infarction
Kanber Öcal Karabay
Sayfalar 349 - 350

DIĞER YAZILAR
23.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Özlem Soran, Sinan Aydoğdu
Sayfalar 351 - 352
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 353
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale