TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (3)
Cilt: 38  Sayı: 3 - Nisan 2010
ARAŞTIRMA
1.
TEKHARF 2009 taraması: Kırsal kesim ve kentlerde benzer kardiyovasküler ölüm riski
The Turkish Adult Risk Factor survey 2009: similar cardiovascular mortality in rural and urban areas
Altan Onat, Murat Uğur, Gökhan Çiçek, Erkan Ayhan, Yüksel Doğan, Hasan Kaya, Günay Can
PMID: 20675992  Sayfalar 159 - 163

2.
EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa`ın karşılaştırılması
EUROASPIRE III: a comparison between Turkey and Europe
Lale Tokgözoğlu, Ergün Barış Kaya, Çetin Erol, Oktay Ergene, Euroaspire 3 Çalışma Grubu
PMID: 20675993  Sayfalar 164 - 172

3.
Kronik kalp yetersizliği olan metabolik sendromlu hastalarda insülin direncinin sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonu ve fonksiyonel kapasite ile ilişkisi
The relationship between insulin resistance and left ventricular systolic and diastolic functions and functional capacity in patients with chronic heart failure and metabolic syndrome
Funda Başyiğit, Ahmet Temizhan, Özgül Malçok, Erkan Kahraman, Erman Çakal, Mehmet Timur Selçuk, Şule Korkmaz
PMID: 20675994  Sayfalar 173 - 181

4.
Optimal, normal ve yüksek-normal kan basıncı düzeyleri olan kişilerde
Differences in autonomic activity in individuals with optimal, normal, and high-normal blood pressure levels
M Tolga Doğru, Vedat Şimşek, Ömer Şahin, Nurtaç Özer
PMID: 20675995  Sayfalar 182 - 188

5.
Sekundum tip atriyal septal defektlerin perkütan kapatılmasında Occlutech Figulla cihazının etkinlik ve güvenliği: İlk klinik deneyimlerimiz
The efficiency and safety of percutaneous closure of secundum atrial septal defects with the Occlutech Figulla device: Initial clinical experience
Erdoğan İlkay, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özeke, Rahsan Sarper Turan, Sakine Fırat, Kutluk Pampal, Esra Özer, Selcuk Bilgin
PMID: 20675996  Sayfalar 189 - 193

OLGU BILDIRISI
6.
Homozigot faktör V Leiden mutasyonu olan genç erkek hastada akut anteriyor miyokart enfarktüsü
Acute anterior myocardial infarction in a young male patient homozygous for the factor V Leiden mutation
Ömer Şatıroğlu, Mutlu Vural, Ibrahim Uyar, Mehmet Bostan
PMID: 20675997  Sayfalar 194 - 197

7.
Sağ Valsalva sinüsünden çıkan tek koroner arter
Single coronary artery arising from the right sinus of Valsalva
Hülya Çiçekçioğlu, Özgül Uçar, Nuri Küpelikılınç, Mehmet İleri
PMID: 20675998  Sayfalar 198 - 201

8.
Asemptomatik, tip 1 EKG bulguları olan ve ani kalp durması gelişen Brugada sendromlu bir olgu: Elektrofizyolojik çalışmanın prognoz belirleme üzerine etkisinin irdelenmesi
A case of asymptomatic Brugada syndrome with type 1 ECG pattern and cardiac arrest: an evaluation of the prognostic value of electrophysiologic study
Mustafa Çetin, Alper Canbay, Zehra Güven Çetin, Erdem Diker
PMID: 20675999  Sayfalar 202 - 205

9.
Sağ ve sol ventrikül çıkış yolunda ileri derecede tıkanıklığa neden olan
Hypertrophic obstructive cardiomyopathy causing severe right and left ventricular outflow tract obstruction
Gülümser Heper, Muzaffer Çeliksöz, Şevket Atasoy, Füsun İnceer
PMID: 20676000  Sayfalar 206 - 210

10.
Transözofageal ekokardiyografi ile saptanan akut tip A aort diseksiyonu ve sol ana koroner arter tıkanıklığı
Acute type A aortic dissection and left main coronary artery obstruction detected by transesophageal echocardiography
Ahmet Umit Gullu, Zekeriya Nurkalem, Murat Akcar, Mehmet Eren
PMID: 20676001  Sayfalar 211 - 214

11.
Femoral arteriyovenöz fistülün endovasküler stent greft ile perkütan tedavisi: Olgu sunumu
Percutaneous closure of a femoral arteriovenous fistula with an endovascular stent graft: a case report
Erden Gülcü, Enis Saglam
PMID: 20676002  Sayfalar 215 - 216

DERLEME
12.
Sol ventrikül tutulumunun ön planda olduğu aritmojenik kardiyomiyopati
Arrhythmogenic cardiomyopathy with predominant left ventricular involvement
Farid Aliyev, Cengizhan Türkoğlu, Cengiz Çeliker
PMID: 20676003  Sayfalar 217 - 221

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Gerçek zamanlı üçboyutlu transözofageal ekokardiyografi ile gösterilen sol atriyum miksoması
Left atrial myxoma demonstrated by real-time three-dimensional transesophageal echocardiography
Hasan Kaya, Tayyar Gökdeniz, Altuğ Tuncer, Mehmet Özkan
PMID: 20676004  Sayfa 222
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Dev sol atrium
A Giant left atrium
Hüseyin Uğur Yazıcı, Burak Akçay, Ünal Öztürk, Abdurrahman Tassal
PMID: 20676005  Sayfa 223
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Küçük hücreli akciğer kanseri tanısıyla kemoterapi gören hastada sağ koroner arter ostiyumunu kapatan sakküler fokal aort kökü diseksiyonu ve izole sağ ventrikül miyokart enfarktüsü
Isolated right ventricular myocardial infarction and saccular focal aortic root dissection leading to right coronary artery ostial obstruction in a patient receiving chemotherapy for small cell lung cancer
Ahmet Yıldız, Fatih Eren, Ayhan Olcay, Cengiz Erol
PMID: 20676006  Sayfa 224
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

16.
Tedavi edilmeyen hipertansiyonun sonucu: Dev arkus aorta anevrizması
A consequence of untreated hypertension: giant aneurysm of the aortic arch
Lütfü Bekar, Orhan Onalan, Fatih Altunkas, Köksal Ceyhan
PMID: 20676007  Sayfa 225
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

17.
Kalbi çepeçevre saran kitle: Ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi bulguları
Mass surrounding the heart: Findings of transthoracic echocardiography and computed tomography
Yalçın Velibey, Metin Çağdaş, Nazmi Çalık, Hülya Kaşıkçıoğlu
PMID: 20676008  Sayfa 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER YAZILAR
18.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Fırat Duru, Erdem Diker
Sayfalar 227 - 228
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 229
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale