TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 35 (8)
Cilt: 35  Sayı: 8 - Aralık 2007
ARAŞTIRMA
1.
Halkımızda serum apolipoprotein E konsantrasyonları: Dislipidemi ve metabolik sendroma ilişkin genotipe ek bilgi
Serum apolipoprotein E concentrations among Turks: information additive to genotype relative to dyslipidemia and metabolic syndrom
Altan Onat, Altan Onat, Gülay Hergenç, Erkan Ayhan, Zekeriya Kaya, Zekeriya Küçükdurmaz, Serkan Bulur, Günay Can, Nihan Erginel Ünaltuna
Sayfalar 449 - 457

2.
Hipertansif hastalarda dislipideminin kardiyovasküler risk sınıflandırması üzerine etkisi ve lipid profilinin diğer kardiyovasküler risk faktörleriyle ilişkisi: ICEBERG çalışmasından sonuçlar
The impact of dyslipidemia on cardiovascular risk stratification of hypertensive patients and association of lipid profile with other cardiovascular risk factors: Results from the ICEBERG study
Giray Kabakcı, Nevres Koylan, Barış İlerigelen, Ömer Kozan, Kemalettin Büyüköztürk
Sayfalar 458 - 466

3.
Fizik aktivitenin Türk yetişkinlerini metabolik bozukluklardan koruduğuna ilişkin ileriye dönük kanıt
Prospective evidence for physical activity protecting Turkish adults from metabolic disorders
Altan Onat, Altan Onat, Gülay Hergenç, Zekeriya Küçükdurmaz, Serkan Bulur, Zekeriya Kaya, Günay Can
Sayfalar 467 - 474

4.
Metabolik sendrom olan ve olmayan hastalarda tokluk trigliserid düzeyleri ve bunun koroner arter hastalığı ile ilişkisi
Postprandial triglyceride levels in patients with or without metabolic syndrome and their relationship with coronary artery disease
Aslı İnci Atar, İlyas Atar, Öykü Gülmez, Çağatay Ertan, Ali Seydi Özgül, Muammer Yücel, Alp Aydınalp, Aylin Yıldırır, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
Sayfalar 482 - 488

OLGU BILDIRISI
5.
Ortotopik kalp nakli sonrasında gelişen inferior vena kava-sağ atriyum anastomozundaki darlığın balon anjiyoplasti ile başarılı tedavisi
Successful balloon angioplasty for inferior vena cava-right atrium anastomotic stenosis following orthotopic heart transplantation
Şule Korkmaz, Serkan Topaloğlu, Serkan Çay, Mehmet Ali Özatik
Sayfalar 489 - 491

6.
Akut miyokard infarktüsünde prekordiyal ve inferior derivasyonlarda eşzamanlı ST-segment yükselmesi
Simultaneous ST-segment elevation in the precordial and inferior leads in acute myocardial infarction
Ömer Alyan, Fatma Metin, Serkan Topaloğlu, Fehmi Kaçmaz
Sayfalar 495 - 498

DERLEME
7.
Kronik Böbrek Hastalıkları ve Kardiyovasküler Sistem
Chronic Renal Disease and Cardiovascular System
Didem Şen, Giray Kabakcı
Sayfalar 499 - 507

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
8.
Santral venöz kateterizasyon sonrası gelişen nativ triküspid kapak endokarditi
Native tricuspid valve endocarditis following central venous catheterization
Şakir ARSLAN, Engin Bozkurt, Fuat Gündoğdu, Münacettin Ceviz
Sayfa 508

9.
Geçici ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsüne ve akut aort yetersizliğine neden olan çıkan aort diseksiyonu
Ascending aortic dissection causing transient ST-segment elevation and acute aortic regurgitation
Yeşim Güray, Sezgin Öztürk, Ayça Boyacı
Sayfa 509
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
10.
QT dispersiyonunun klinik önemi: Ne kadar güvenilir ve faydalı?
The clinical significance of qt dispersion: how much reliable and beneficial?
Turgay Çelik, Atila İyisoy, Murat Çelik, Ersoy Işık
Sayfalar 510 - 511
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
11.
Uzman Yanıtları
Answers of Specialist
Lale Tokgözoğlu, Murat Tuzcu, Mustafa Şan
Sayfalar 512 - 514
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 515
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale