TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (1)
Cilt: 31  Sayı: 1 - Ocak 2003
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 5 - 8
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Türk Toplumunda Koroner Risk Faktörü Olarak HDL-kolesterol: Öngördürücülüğü, Belirleyicileri ve İlişkileri
Determinants of HDL-cholesterol and its Prediction of Coronary Disease Among Turks
Altan Onat, Gülay Hergenç, Bülent Uzunlar, Köksal Ceyhan, Hüseyin Uyarel, Mehmet Yazıcı, Yüksel Doğan, Mehmet Özmay, Sadık Toprak, Vedat Sansoy
Sayfalar 9 - 16

GENEL
3.
Ekstrakorporeal Dolaşımın Başlangıcında Gelişen Fenomen A Önlenebilir mi?
Severe Hypotension at the Initiation of Cardiopulmonary Bypass: Is it Avoidable?
Haluk Öztiryaki, Fevzi Toraman, Hasan Karabulut, Onur Göksel, Nazan Aksoy, Ümit Çalışırişçi, Ali Özyürt, Serdar Evrenkaya, Sevim Canik, Cem Alhan
Sayfalar 17 - 21

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sırasında Oluşan ve Kalitatif Troponin T ile Saptanmış Miyokard Hasarının Hiberne Miyokardın İyileşmesine Etkisi
Effect of Myocardial Damage Sustained During Coronary Artery Bypass and Detected by Qualitative Troponin T on Functional Recovery of Hibernating Myocardium
İbrahim Baran, Bülent Özdemir, Kani Gemici, Sümeyye Güllülü, Dilek Yeşilbursa, Akın Serdar, Ali Aydınlar, Ali Rıza Kazazoğlu, Ethem Kumbay, Jale Cordan
Sayfalar 22 - 28

5.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sessiz Miyokard İskemisi ile Aort Kapak Sklerozu Arasındaki İlişki
Relationship Between Silent Myocardial Ischemia and Aortic Valve Sclerosis in Patients with Essential Hypertension
Tayfun Şahin, Dilek Ural, Fatma Berk, Ertan Ural, Ayşen Ağaçdiken, Göksel Kahraman, Ahmet Vural, Meltem Özden, Hakan Demir, Cumali Aktolun, Baki Komsuoğlu
Sayfalar 29 - 34

DERLEME
6.
Yayın Etiği: Bölüm II Makalelerde İsimlerin Belirlenmesi
Ethics in Publications: Part II The Determination of the Authors in the Articles
Hüsniye Yüksel
Sayfalar 35 - 39

7.
Kaynaklardan Yararlanma ve Kaynak Gösterme Nasıl Yapılmalıdır
Çetin Erol
Sayfalar 40 - 41
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
İnfektif Endokarditli Hastanın Yönlendirilmesinde Ekokardiyografik Bulguların Yeri
Role of Echocardiographic Findings in Patients with Infective Endocarditis
Şevket Görgülü, Seden Çelik, Tuna Tezel
Sayfalar 42 - 49

9.
Sağ Süperiyor Vena Kava Yokluğunun Eşlik Ettiği Persistan Sol Süperiyor Vena Kava: Olgu Sunumu
A Case of Persistent Left Superior Vena Cava without Coexistence of Right Superior Vena Cava
Hüseyin Bozbaş, Aylin Yıldırır, M.Emin Korkmaz, Haldun Müderrisoğlu, H.Olcay Eldem
Sayfalar 50 - 53

10.
Atriyofasiküler Aksesuar Yollu İki Vakanın Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Tedavisi ve Güncel Bilgilerin Gözden Geçirilmesi
Radiofrequency Catheter Ablation of Two Cases with Atriofascicular Accessory Pathway and Review of The Literature
Ahmet Duran Demir, Mustafa Soylu, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Özcan Özdemir, Şule Korkmaz
Sayfalar 54 - 64

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale